Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Washington – Památníky obtem války  
 
(Pozn. redakce: Cestování je pro nás te ze zjevných dvod nemoné. Tak si pojme zavzpomínat a pocestovat alespo virtuáln...)
 
Nikdy jsem nepoítala poet obtí válek, nikdy jsem si neuvdomila tu hrzu váleného bsnní, ten plá matek, milenek a sourozenc, tu tichou bolest otc jako u památník ve Washingtonu.

Národní památník 2. svtové války, nejkrvavjší války v djinách, byl oteven tady, ve Washingtonu za úasti tí amerických prezident. 16 milión Amerian obléklo na zaátku války americké uniformy a jen zbytek z nich se dokal otevení památníku po 60ti letech. Kdykoliv nkterý ze zbylých veterán pijde do tchto míst, jist se neubrání tomu, aby své oi plné slz neskryl v dlaních. Podíl USA na poráce Hitlera byl znaný. Bez tisíc amerických lodí by se Rusko nikdy neubránilo, nato aby Nmce porazilo. Rovn dodávky amerických letadel do Anglie byly velmi dleitou podmínkou toho, aby se Anglie náletm ubránila. Bez zázemí a pomoci USA by Evropa vypadala zcela jinak. A nelze zapomenout e Spojené státy porazily na druhé stran zemkoule fašistické Japonsko tém bez pomoci. Takhle jsme my 2. svtovou válku nevnímali. Takhle nám ji nepedstavovali. Takhle ji vnímáme a tady, u tohoto monumentu, který nás ohromuje.
 

Nyní mohou amerití veteráni v klidu zemít s pocitem, e na jejich obti nikdo nikdy nezapomene. Pomník je postaven se vší dstojností a nádherou na washingtonském mallu, nedaleko Bílého domu. Kdy se u nj zastavíte, chvíli trvá, ne si uvdomíte, komu vzdáváte est, kdo stojí ped vámi a kolika tisícm mladých chlapc vzdáváte poctu. Pominete i to, e dríte v ruce fotoaparát. A vám zastavuje dech ztráta tch mladých ivot, jejich odvaha a v souvislosti s tím krása památníku, jeho impozantnost a smysl. Sloupoví sestavené do oválu kolem vodotrysk. Jeho tvrce Friedrich Florian tu postavil 56 ulových sloup symbolizujících jednotlivé americké státy a zámoská území a dv ulové ve pedstavující tichomoskou a atlantickou frontu. Více ne 400 000 amerických obtí v této válce pipomíná 4 000 zlatých hvzd na zdi cti.

Udláte nkolik fotek a jdete sklíen dál. Kdy ne sklíen, tak u ne tak bezstarostn, jak jste sem pišli. Nco vám uvízlo v srdci, slova v hrdle.
 
Kdy pejdete nedaleko od pseudoklasicistní stavby Lincolnova památníku, najednou se ped vámi v parku objeví zástup lidí. V první chvíli máte dojem, e stojí. Ptáte se v duchu, co to znamená. Ale po chvíli poznáte, e zástup se pomalu pohybuje. A všimnete si, e hlavy všech jsou otoeny vlevo. Na erný ulový kámen, který nevynívá nad travnatou plochu parku, ale jde dol pod její úrove. A zástup s ním. A na lesklém kameni jsou písmena, pehršel písmen. Stejn vysokých, azených jako vojáci v zákrytech. Ale nejsou to jen písmena, jsou to jména 58 tisíc amerických voják, kteí padli ve Vietnamu. Sem tam se v zástupu najde nkdo, kdo hledá svého ddeka otce, bratra nebo jen známého. Vidla jsem i jedno dvátko, které si piloilo na stnu papír a obkreslovalo si njaké jméno. Chvíli jsem se na ni dívala, jestli pitom nepláe, a neplakala. Asi byla na to jméno hrdá. Ostatn nemusela svého hrdinu ani znát. Vdy válka ve Vietnamu zaala v r. 1964 a trvala jedenáct let. A ona se narodila dlouho po válce. Kdybych se jí zeptala, asi by vdla, e bojovali za  jiní Vietnam proti severnímu sousedovi. Dál u bych se neptala, nebo bhem války tady rostlo mírové hnutí, a perostlo v odpor široké veejnosti k této válce. Vláda spojených stát nakonec své vojáky stáhla, zvítzil Severní Vietnam a došlo ke sjednocení zem.

Vietnam Veterans Memorial tu stojí na památku tch padlých. Sout na postavení monumentu vyhrála nejmladší architektka, jednadvacetiletá studentka architektury Maya Ying Lin. Památník se skládá ze dvou zrcadlících, vysoce leštných erných ulových stn, 75 m dlouhých, popsaných jmény mladých chlapc, kteí mli ivot ped sebou a vili, e se vrátí dom. V noci je památník zespodu osvtlen a odráí se v nm stromy parku a kdo chce v nich slyšet šepot svých blízkých, myslím, e se mu to podaí.

Naproti vidíme mladé chlapce v dlouhých pláštích  s helmami na hlavách, jenome v kameni. Bílé sochy ztlesující tragedii. Památník Korejské války 1950 – 53. Vrn tesané sochy v ivotní velikosti asi dvaceti voják se zbranmi  uprosted boje. A za nimi mramorová ze beze jmen, ze v ní jsou vytesány tváe s odhodláním a zoufalstvím v oích. Ze padlých.
 

Pejdeme eku Potomac k Arlingtonskému hbitovu. V zelených svazích 624 akrového pozemku, jeho ást zkonfiskovali generálovi Lee za to, e stál v boji Severu proti Jihu na nesprávné stran, je zasazeno v pravidelných obrazcích kolem 300 tisíc bílých pomník. Semena jsou ze všech válených konflikt. Kadé semeno má jméno, rodinu, srdce, které pro n lkalo. Kadému semenu bylo vštípeno odhodlání poloit svj ivot za vlast. Jsou tu i brati Robert a J.F.Kenedyové. John Fitzerald ne proto, e byl prezidentem, ale e byl, jako ti druzí, vojákem.

Za n, za všechny zde vzpomínané, u hrobu neznámého vojína se v pravidelných intervalech stídá estná strá.
 
Jdu zeleným sadem, procházím bílými mramorovými kvty a pemýšlím o svtových konfliktech. Pemýšlím o tch, kteí za n zaplatili ivoty, a u jsou tady v Arlingtonu nebo daleko odtud ve spolených hbitovech nad nimi bují plevel. Pemýšlím a v duchu pro n pláu.  

A to jsem ješt nedošla k Památníku 100 milión obtí svtového komunismu, který byl slavnostn odhalen v ervnu 2007. Ztlesuje ho tímetrová bronzová socha Bohyn demokracie nedaleko washingtonského Kapitolu.         


 
Marta Urbanová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 29.03.2021  17:29
 Datum
Jmno
Tma
 29.03.  17:29 Marta
 28.03.  11:56 Blanka K.
 28.03.  10:50 olga jankov
 28.03.  08:40 Von
 28.03.  07:31 Vclav Dky, pan Urbanov!
 28.03.  03:31 Ivan