Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jeábi na zimu nov zstávají doma, neodradily je ani letošní mrazy
 
Jeábi popelaví práv te znovu obsazují svá hnízdišt. Nkteí se vracejí z velké dálky – ze Španlska i Francie, kde trávili zimu. Jiní to mají naopak blízko, protoe v posledních letech zimují v eské republice. To je v chování tchto pták nový trend, který zaznamenali ornitologové v rámci projektu Jeábí ivot. Tento projekt díky podpoe Zoo Ostrava dlouhodob sleduje migraní trasy jeáb popelavých a zmny v jejich migraním chování. Jedním ze zásadních zjištní je skutenost, e vývoj klimatických podmínek v Evrop vede k tomu, e ne všichni jeábi migrují na zimní msíce do zahranií, ale nkteí u nás ji tráví i celou zimu. Zajímavé je, e je neodradily ani letošní mrazy a vysoká snhová pokrývka.
 

Zimní pole, foto: M. Ticháková
 

Letos byl zaznamenán dosud nejvtší poet zimujících jeáb v jednom hejnu na území R ítajícím více ne sto jedinc. Sledovalo se také pezimování dvou jeáb s vysílai a nkolik jeáb s barevnými krouky. „Akoliv tito jeábi ji nkolikátý rok zimují v oblasti nedaleko svého hnízdišt, je zajímavé, e na podzim opustili tyto lokality a pesunuli se na shromadišt do Nmecka nebo Polska, odkud se potom vrátili zpt,“ vysvtluje Markéta Ticháková, zakladatelka projektu Jeábí ivot (www.jerabizivot.cz) a terénní ornitoloka Zoo Ostrava. Doklad o zmnách chování jeáb v zimním období pináší také rodina s mladým jeábem oznaeným vysílaem v ervenci 2020, která se vrátila zimovat zpátky na eskolipsko. Díky barevným kroukm u jednoho z rodi, okroukovaným ji v roce 2010, který díve zimoval v jiní Francii, se dala zjistit zmna chování a migraní strategie tchto pták. „Zkracování migraních tras a zimování blíe k hnízdišti me být výhodné nejen proto, e se ptáci vyhnou nebezpeí bhem mnoha set kilometrových migraních tras, ale také e se vrátí díve na hnízdišt, a mohou si tak obhájit lepší hnízdní teritorium,“ popisuje Markéta Ticháková. „Zárove se ale mladí jeábi od rodi nenauí migraní trasu. Jak je to nadále ovlivní, teprve uvidíme,“ dodává. 
 

Hnízdišt eskolipsko, foto: P. Lumpe
 
Zimující jeáby zachycuje video.
 
Ornitologové nov zaznamenali také jeden z nejzajímavjších migraních pesun jeába pocházejícího z R. Ten provedl jeáb z Osoblaska ve Slezsku, který byl v roce 2018 vybaven vysílaem od Zoo Ostrava. Tento jeáb strávil léto v Maarsku, odkud se na podzimní tah vydal neobvyklou cestou pes Chorvatsko, Slovinsko, severní Itálii, na hranicích s Francií pekonal Alpy a doletl a do Španlska. Tím vlastn propojil dv tradiní migraní evropské trasy balticko-maarskou a západoevropskou. „Celou cestu absolvoval bhem 3 dn. Jeden den vnoval odpoinku a krmení a ást cesty letl v noci. Bez vysílaky bychom se o tom vbec nedozvdli. Klasické barevné krouky nám pomáhají urit oznaené jedince, kdy se krmí nebo odpoívají. Díky datm z vysílaky máme ale podrobné informace o celé trase jejich letu. To je pro lepší poznání jejich chování ohromn dleité,“ dopluje Petr Lumpe, pední kroukovatel jeáb. Zimu pak tento jeáb strávil v Aragónii v severním Španlsku, kam se nauil migrovat od rodi v prvním roce svého ivota, by obvyklou západoevropskou migraní trasou. Tudy se pak vydal 18. února kolem poledne zpt. Pes Francii, Lucembursko a Nmecko tak bhem dvou dní doletl a do Polska, kde nadále, i kdy pomaleji, pokrauje smrem na východ (viz piloená mapa trasy). „Obvykle jeábi bhem podzimní a jarní migrace vyuívají stejnou migraní trasu. Tento jedinec ale zvolil dv rzné cesty, dvody nám nejsou úpln jasné a budeme se snait toto ojedinlé chování i nadále mapovat a porozumt mu,“ dodává Petr Lumpe.

 

Trasa jeába z Osoblaska
 
Projekt Jeábí ivot se dlouhodob vnuje monitoringu a ochran jeáb popelavých u nás i v zahranií. Tento druh je v eské republice i pes zvyšující se poty stále kriticky ohroen. Jeábí ivot je podporován Zoologickou zahradou a botanickým parkem Ostrava (GPS-GSM vysílae a provozní náklady) a Kranichschutz Deutschland (barevné krouky a internetová databáze) a je lenem eské koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC).

 
Šárka Nováková, Zoo Ostrava


Komente
Posledn koment: 14.03.2021  15:12
 Datum
Jmno
Tma
 14.03.  15:12 Von
 14.03.  14:12 RYFUK
 14.03.  08:27 Evussa