Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Julius,
ztra Ale.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Otuilci a otuování

Vzpomínkový lánek

Ve druhé polovin minulého století upoutal na sebe znanou pozornost sport, kterému íkáme sportovní otuování. Tehdy šlo o sport velmi mladý, který oficiáln vznikl a v roce 1967, a proto nebylo výjimkou, kdy se nkteí obané divili, e otuování me být povaováno za sport. Význam otuování v historii však spadá vlastn do samých poátk lidského rodu a vezmeme-li vlastní smysl slova sport jako innosti smující k posílení tlesné a duševní zdatnosti, provádné metodicky, vidíme, e otuování napluje tyto vytené cíle dokonale.

Otuování provádjí otuilci – ale koho si vlastn máme pod tímto oznaením pedstavit? Montéra, který za mrazu provádí svoji práci na promrzlé a ojínné ocelové konstrukci? Horolezce, který mezi ledovcovými poli zdolává za mrazivého vtru vrchol hory? Plavce, který vstupuje do nulové vody mezi ledové kry? Lyae, který za tkých povtrnostních podmínek vítzí v bhu na lyích? Píklad je nepebern a je z nich patrno, jak široký je dosah innosti, které íkáme prost: otuování. Za mnoho let praxe, dávno pedtím, ne otuování bylo jako sport uznáno, se prokázalo, co je v otuování vhodné a co nikoli, a dnes je proto mono volit k otuování formu, která jeho základní úel spluje, ani by lidské zdraví ohroovala.

Základní myšlenka otuování je velmi prostá. Od nepamti je známo, e lovk otuilý je nepomrn zdatnjší, odolnjší proti vnjším nepíznivým vlivm pírody. To platí nejen po stránce fyzické, ale i psychické, protoe dobe víme, jak ob tyto stránky spolu souvisí. lovk doby historické být otuilý vlastn musel – chtl-li vbec peít. Neotuoval se zámrn sám, otuovala jej píroda a to velmi tvrd a soustavn. Od tch dob se ovšem mnoho zmnilo: úinek civilizace je takový, e dnešní lovk otuilý a tím i zdatný být u vbec nemusí. Je zima – staí otevít kohout ústedního topení nebo piloit do kamen. Do schod nás vyveze výtah, do práce auto nebo alespo autobus, na delší cesty letadlo. Zato se zvýšil v dob, které právem íkáme uspchaná, vliv vnjších nápor na psychiku lovka. ijeme nezdrav, stravujeme se nevhodn. Lidský organismus je nesmírn dmyslným mechanismem, pizpsobeným prostedí, ve kterém ijeme, ale my asto dláme vše, abychom jej poškodili – dláme to, o em víme, e mu nesvdí. Jen namátkou se staí zmínit o hroziv se rozmáhajícím návyku kouení zejména u mladých lidí. A dsledek? Rozmáhá se nevídanou mrou úmrtnost na infarkty, cévní choroby, hrozí rakovina a jiné nemoci. Od roku 1919 do dnešních dn se zvýšil poet úmrtí na srdení choroby u nás na mnohonásobek.

Tím spíše vyniká poteba aktivního sportu, která má zúit prostor, jím se lovk za ady let pírod vzdálil. Mezi takové aktivní sporty, nikoli sporty „tribunové”, se estn adí i otuování. Tím je mono vysvtlit i stoupající zájem o nj. Ješt ped necelými padesáti lety se stávalo, e pi zhlédnutí tréninku nebo veejného vystoupeni otuilc si náhodný pítomný divák významn poklepával na elo. Dnes by se nkdy poetné zástupy, pihlíející sportovnímu peboru otuilc, na takového lovka dívaly s despektem. Otuilcm však nejde o to, aby poetné zástupy obdivovaly odvahu nkolika jedinc v zimní vod. Jde spíše o to, aby se otuování stále více stávalo sportem masovým a branným.

Brannost otuování není teba zvlášt zdvodovat – vyplývá z podstaty sportu samého. Odvánji vypadá na první pohled poadavek masovosti – pedstava vstupu do zimní vody mezi ledové kry není pro kadého práv lákavá. Je teba si však uvdomit, e u otuování, stejn jako u jiných sport, rozlišujeme jeho provozování v bném, obecném slova smyslu a ve form špikové. Otuovat se všeobecn by ml kadý oban a to vdy úmrn svému vku a zdravotnímu stavu – od kojence a po starce.

Vhodn volená forma otuování pro celý ivot je nejlepší ochranou proti nepíjemnostem, které pináší celkové zchoulostivní. Otuování špikové – nebo pi nm jde o vystavování organismu extrémn nízkým teplotám – ovšem me provozovat jen lovk tlesn vysplý, zdravý a pimeným zpsobem trénovaný. Proto lékaské kontroly jsou nezbytností. Takto lze špikové otuování provozovat do vysokého vku, ani by byl sportovec i ze soutní innosti pro vyšší vk vyazován.

Vidíme proto, e otuování v té i oné form má veškeré pedpoklady k tomu, aby se stalo sportem provozovaným v širokých vrstvách oban. Zvýšená odolnost organismu ve všech smrech to je výsledek, který se vyplácí nejen kadému jednotlivci, ale i celému národu. Kdy dtský léka radí mamince, aby svého klouka nadmrn nenabalovala a dopála mu radji hodn pohybu, erstvého vzduchu, omývala ho studenou vodou apod., je to zaínající první krek malého otuilce, který – kdy vytrvá – me být jednou stejn zdatným jako legendární nestor praských otuilc Alfréd Nikodem, který ješt ve svých 82 letech plaval o Vánocích pes Vltavu. Do tak širokého rozsahu vku klade svoji psobnost málokterý sport. 

Otuování je sport skromný. Otuilec nevystavuje na odiv svoji otuilost pi kadé píleitosti. Chodí vcelku normáln obleen a jeho deviza je spíše v tom, e nepíze prostedí mnohem lépe snáší ne lovk neotuilý a e po dobu úmrnou své trénovanosti vydrí bez následk i úinky extrémního chladu. Otuování slouí výborn jako sport doplkový tm sportovním odvtvím, kde se práv taková innost vyaduje.

A tak vlastn zbývá otázka: Zaít? Nezaít? A kdy ano, tak jak?
Vladimír Kulíek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 04.03.2021  19:00
 Datum
Jmno
Tma
 04.03.  19:00 Evussa
 03.03.  05:33 Stanislav
 02.03.  15:55 miluna
 02.03.  10:23 Vclav idek
 02.03.  08:41 Ivan
 01.03.  10:06 Betislav
 01.03.  08:47 Von