Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Izabela,
ztra Julius.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Naše Bílá nemoc -19
 
Karel apek napsal Bílou nemoc v roce 1937. O smyslu hry v kontextu dané doby neteba diskutovat. apek, bytostný demokrat a humanista, varoval ped válkou, která byla v roce 1937 ji zcela nevyhnutelná a od nástupu Adolfa Hitlera k moci roku 1933 reáln oekávatelná. Krom tématu války zde nacházíme i varování ped nebezpeím totalitního reimu. apek tehdy jist cítil dusivý, svíravý pocit na hrudi, moná si pipadal jako lovk v širém moi, který ani na jedné stran neme zahlédnout beh, a pitom u mu dochází síly, take je odsouzený ke smrti utonutím. eskoslovensko na konci ticátých let toti platilo za jeden z posledních ostrvk demokracie v umírající Evrop. Obklíeno ze autokratickými reimy postrádalo vyhlídky na peití. Dvacet let budovaná demokracie, prmysl a kultura elila hrozb totálního zániku a apek jakoto lovk vysoce inteligentní, s velkým nadhledem, si toho musel být hoce vdom. Pesto nemlel a volal na poplach, le jeho hlas a hlasy nemnoha dalších zstaly opuštné i pekiené agresivní vtšinou.
 
Karla apka adím mezi výjimené mozky divadelní a literární scény, mezi mistry slov, kterých se v djinách narodila jen hrstka. V mých oích jasn pevyšuje teba i Williama Shakespeara. O Bílé nemoci se nkdy píše jako o he asov limitované dobou vzniku, o he, která reaguje na konkrétní události (asi málokdo by neidentifikoval bojechtivého Maršála s démonickým Hitlerem) a tím se stává omezenou a pro budoucnost nezajímavou. Dovolím si tvrdit, e nic neme být vzdálenjšího pravd. Varování ped zlem a dokonalé zachycení lidské malosti a ubohosti je ryze nadasové, a nebo alespo tak trvalé, jak dlouho ješt bude fungovat lidská spolenost.
 
I dnešní demokracie je tvrd vystavena tkým zkouškám a rzné formy autokratických reim se plíiv derou k moci a kus po kuse jako koroze rozeírají právní stát a obanskou spolenost. Ani náznakem se nemu blíit apkovu literárnímu géniu, ale troufnu si domnívat se, e naše mravní ideály a hodnoty by spolu souznly. A proto i mn je o necelých sto let pozdji smutno z doby, v ní sílí politický marketing a populismus, kdy extrémisté a další síly rozeštvávají spolenost, kdy dochází k veejným a hanebným útokm na základní demokratické instituce, jaké pedstavuje senát i Ústavní soud (ochránce a garant ústavnosti!), kdy se urité elity bezostyšn paktují s nedemokratickými reimy i kdy le a nenávist ve veejném prostoru drtí pravdu a lásku. Ale to by bylo na jinou úvahu.
 
Bílá nemoc je rovn hra bezvýchodná a depresivní. Hra, v ní se lidstvo me zachránit, kdy získá navzdory zdánliv neešitelné situaci tém zázrané ešení, ale práv sami lidé tuto monost promrhají a uvrhnou se do neodvratné zkázy. Jako kdyby Karel apek symbolicky pedjímal dobu pandemie koronaviru. ím jiným ne Bílou nemocí naší doby, toti je covid-19?
 
apkova hra pojednává o lidech, o jejich morálce a zodpovdnosti, o krizi i trvání hodnot, a totoné zkoušce nás vystavuje souasná pandemie. Stejn jako doktor Galén objeví zázraný lék a uzdravení lidstva je na dosah, i my bychom se z koronavirového bahna mohli vyhrabat. Mohli, ale neiníme tak. Naopak zrovna jako postavy apkova dramatu kráíme vstíc trpkému konci. Stejn jako selhávají apkovi hrdinové, selhávají i lidé dnešní doby. A u to jsou vlády i jednotlivci. Ve výsledku ale prohrají všichni, jak nám apek ukázal.

U více jak rok celou planetu terorizuje vir, který rozmetal zaité (a naivní) pedstavy o našem ivot a bezpeí. I kdy se z nj zázran vyhrabeme (v nic jiného se u ani vit nedá, ale práv v takových chvílích se zázraky djí), nebude u nic jako dív, celý svt se promní. Otázku, zda k lepšímu, i horšímu, jako u tolikrát zodpoví lidstvo samo. A snad teba poprvé vyuije djinné šanci a zvolí lepší cestu? Protoe pandemie koronaviru není jen katastrofa doslova planetárního významu, zrovna tak je to i nemén obrovská šance na pozitivní zmnu myšlení, chování a ití vbec.

 
             
Španlská chipka Kalifornie 1918. Nos roušku, nebo pjdeš do vzení!

Do urité míry je nevýslovn kruté, co s naším svtem dokázal napáchat virus, který v porovnání se svými pedchdci psobí, co naplat, ne úpln nejdsivji. Kdy ped sto lety na sklonku první svtové války vypukla španlská chipka, piítá se jí dnes více jak 40 milion obtí za jediný rok a smrtnost a 20% (tyto údaje se ale znan liší podle rzných zdroj). Kdy ve stedovku zasáhla Evropu poprvé morová rána, zdecimovala její obyvatelstvo bhem jediného roku ádní ze 60 milion na 30 milion. Za jediný rok dostala polovinu Evropan… A nutno podotknout, e erná smrt se s oblibou vracela po nkolik dalších staletí a prakticky neexistovala generace, která by se s ní nesetkala. Pesto to lidé vydreli. Prost ili a ili a ili… A i my peijeme pandemii covidu-19. Jen zstává velkou neznámou, do jakého svta se pak probudí ti z nás, kteí budou mít to štstí (nebo smlu?), e se ho dokají. Jisté je, e to nebudou všichni, a hrzné, e ada ztracených ivot je, a ješt bude, zbytená.
 
Moná, e kdyby covid-19 od zaátku kosil celosvtovou populaci se stejnou brutalitou a nemilosrdností jako jeho starší sourozenci, vnoval by mu svt vtší péi a pístup kadého jednotlivce i státníka by se vyznaoval mnohem vtší zodpovdností a naléhavostí. Takhle to vypadá, e u ásti lidí zvítzila a dosud moná vítzí pedstava, e se vlastn nejedná o nic tak strašného a e urité ztráty jsou akceptovatelné, protoe m se to pece netýká… Ve skutenosti se to ale týká všech a všichni jsme u ásten prohráli. Svj dívjší svt, dívjší ivot. Nemusí to ale být poráka fatální. A stejn jako lotos vyrstá z bahna i se fénix rodí z popela, i z téhle poráky me vzklíit nco pozitivního. 20. léta 21. století, a u vstoupí do djin jako léta covidová i postcovidová, nadjná i pochmurná, rozhodn nebudou nudná.
 
Kdy v roce 1929 krachem burzy na Wall Street odstartovala svtová ekonomická krize, která v dsledku pinesla nástup totalitních sil a druhou svtovou válku, Tomáš Baa o ní mluvil ne jako o krizi ekonomické, ale o krizi morální, hodnotové, lidské. I tím zpsobem lze nahlíet na souasnou pandemickou situaci. e cesta, kterou se tehdy vydala ást lidstva k jejímu pekonání, vedla strm do pekla, dnes známe z hodin djepisu, ale zdaleka u není tak jisté, zda se – by teba jen ást – soudobé populace nevydá v jejích šlépjích stejn jako hrdinové apkovy hry.
 
Naše Bílá nemoc-19 tu je. Karel apek tu svou ukonil brutáln, beznadjn. Djiny mu v následující dekád daly za pravdu, ale velkoryse lidstvu ponechaly cestiku nadje. Jak se svou Bílou nemocí-19 naloíme my?

 
Tomáš Záecký
* * *
Foto: Mill Valley Public Library/ Publiblic domain

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 06.03.2021  13:36
 Datum
Jmno
Tma
 06.03.  13:36 Eva De Filippov
 27.02.  09:00 Tom Zeck Podkovn
 27.02.  08:48 . Preiss
 27.02.  08:35 Evussa Jednodue dokonal
 26.02.  22:03 Ivan
 26.02.  18:48 OLGA WISTER
 26.02.  18:05 olga jankov
 26.02.  13:53 Jelnkov
 26.02.  12:12 Dana B. GRATULUJI!
 26.02.  10:24 Betislav
 26.02.  08:13 Von
 26.02.  07:54 Renata . Perfektn
 26.02.  05:56 Ctirad Panek
 26.02.  05:43 Ludmila
 26.02.  03:31 RYFUK
 26.02.  01:27 Jaroslav Kovaek Skvl