Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Saola, tajemný „asijský jednoroec“

Saola, tajemný „asijský jednoroec“, kterého ádný vdec nespatil na vlastní oi, je nyní k vidní v Zoo Ostrava
Saola, kopytník teprve nedávno objevený v horách na hranicích Laosu a Vietnamu, patí mezi nejohroenjší savce svta. Dle odhad na planet peívá nanejvýš nkolik desítek a stovek jedinc. Jednou z posledních nadjí na záchranu saoly ped vyhubením je tak její odchyt a záchranný chov v lidské péi. Zoo Ostrava snahy o záchranu tohoto „asijského jednoroce“ spolen se všemi svými návštvníky aktivn podporuje ji nkolik let. Akoliv saolu ješt nikdy ádný biolog nespatil ve volné pírod, nyní je k vidní v Zoo Ostrava.
 

Saola v Zoo Ostrava
 

Saola (Pseudoryx nghetinhensis), které se kvli jejímu a mystickému zpsobu ivota pezdívá „asijský jednoroec“, se adí mezi nejohroenjší savce svta. Vdci byla popsána jako nový, evolun unikátní druh z eledi turovitých a v roce 1992 v centrálním Vietnamu, a to podle kosterních pozstatk a kí. Zaadila se tak mezi nejpekvapivjší zoologické objevy 20. století! Saola je nejvtší suchozemské zvíe svta, které nikdy ádný biolog nespatil na vlastní oi ve volné pírod. Známe ji jen z hrstky snímk z fotopastí, díky nkolika krátce ijícím odchyceným jedincm nebo na základ ástí tl (zejména roh) nalezených ve vesnicích. Nejvíce toho ale víme díky informacím od místních obyvatel. Saola ije pouze v Annamském pohoí na pomezí Vietnamu a Laosu, a její areál výskytu tak v porovnání s areály velkých savc patí mezi nejmenší na svt.
 

Saola zachycená fotopastí

Vzhledem k jejímu skrytému zpsobu ivota není známa velikost populace, odborné odhady ale hovoí o nkolika desítkách, maximáln stovkách jedinc. Na erveném seznamu ohroených druh Mezinárodního svazu ochrany pírody (IUCN) je proto saola ji od svého objevení zaazena do kategorie „kriticky ohroený“. Nejvtší hrozbu pro ni pedstavuje komerní lov, a to pedevším pomocí tisíc pytláckých ok nastraených na jiná velká zvíata (viz foto), ve kterých tak hyne zcela zbyten. Saola nebyla v oblasti zaznamenána od roku 2013, kdy se ji podailo zachytit na fotopast. Poteba rychlé koordinované akce na záchranu tohoto druhu je proto urgentní. Riziko jejího brzkého vyhubení ješt zvyšuje skutenost, e ádná saola nikdy nebyla a není chována v lidské péi v ádné zoologické zahrad na svt.
 
Pesto lze nyní saolu spatit v Zoo Ostrava. Nikoliv však ivý exemplá, nýbr model saoly v ivotní velikosti. Osvta široké veejnosti, která je nesmírn dleitou úlohou moderních zoologických zahrad, probíhá v naší zoo nejen prostednictvím chovaných zvíat jakoto ambasador svých druh, ale i pomocí ady edukaních a herních prvk. Jednou z novinek poslední doby jsou práv modely a sochy zvíat, které jinak „naivo“ vidt nelze – a kvli jejich vzácnosti, výskytu v biotopu tko pístupném lovku i vzhledem k tomu, e se jedná o ji vyhubené druhy. Model saoly je spolu s informaní cedulí umístn tsn u hlavní návštvnické trasy v blízkosti restaurace Saola. Ta na ohroení „asijského jednoroce“ upozoruje ji od roku 2012. Od roku 2016 pak Zoo Ostrava snahy o záchranu saoly podporuje aktivn díky programu „Dv koruny ze vstupu“, jeho prostednictvím spolu se všemi svými návštvníky pomáhá financovat aktivity pracovní skupiny Saola Working Group (SWG).
 
Sebraná pytlácká oka

„Saola Working Group je skupina lidí spadající pod Mezinárodní svaz ochrany pírody (IUCN) a sdruující nejzkušenjší ochranáe a biology v jihovýchodní Asii, kteí od roku 2006 spolen usilují o záchranu saoly ped vyhubením a zárove o zachování biologicko-kulturní rozmanitosti Annamských hor jako celku. Jedním z cíl záchranného programu je najít a odchytit voln ijící jedince saoly a pokusit se vytvoit ivotaschopnou populaci tohoto druhu v lidské péi ve specializovaném chovném centru ve stedním Vietnamu. Jedná se o tzv. jednotný ochranáský pístup (One Plan Approach), který kombinuje ochranu druhu ve volné pírod s jeho záchranným chovem v lidské péi v jednu koordinovanou strategii. Tímto pístupem se snaí ídit mj. i moderní zoologické zahrady, vetn Zoo Ostrava,“ vysvtluje koordinátor mezinárodních in situ projekt Zoo Ostrava František Píbrský.
 
V roce 2018 celosvtové snahy vdc a ochránc pírody o záchranu saoly finann podpoila také Unie eských a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO). Na odchycení saoly a vytvoení záchranného chovného centra, které pedstavuje asi poslední šanci na záchranu tohoto záhadného a kriticky ohroeného kopytníka ped vyhubením, pispla ástkou 100 tisíc korun.
 
V rámci dalšího zvyšování mezinárodního úsilí o záchranu saoly byla navíc v roce 2020 poprvé pedstavena nezisková organizace Saola Foundation. Jejím cílem je pomoci získávat finanní zdroje potebné pro záchranu saoly a poskytovat technickou a finanní podporu intenzivnímu hledání zbývajících saol ve volné pírod, o které usilují i odborníci ze SWG. „Krom SWG navazujeme spolupráci také s nov vzniklou Saola Foundation, nebo kadá aktivní snaha o záchranu tak kriticky ohroeného druhu, jakým je saola, zasluhuje maximální monou pomoc,“ uzavírá František Píbrský.
 
Annamské pohoí patí k velmi pozoruhodnému a rovn dleitému ekosystému. Od doby objevení saoly zde byly nalezeny a popsány další nové druhy, nejmén dva druhy muntaka, jeden králík, nkolik druh pták a dokonce jedna ele savc (Diatomyidae), u které se myslelo, e vyhynula ji ped miliony let… Celá oblast je bohatá i na další endemické druhy, které se podobn jako saola nevyskytují nikde jinde na svt. To znamená, e záchranné aktivity a projekty pro saolu pomou ochránit i ostatních vzácných druh.    
 
editel Saola Foundation William Robichaud v roce 2014 osobn navštívil Zoo Ostrava a v restauraci Saola poobdval s bývalým editelem Petrem olasem, díky nmu se seznámil i s dalšími budoucími podporovateli snah o záchranu saoly z ad zástupc nkterých eských partnerských zoologických zahrad.
 
Foto: Pavel Vlek a William Robichaud
Šárka Nováková, Zoo Ostrava


Komente
Posledn koment: 28.02.2021  16:16
 Datum
Jmno
Tma
 28.02.  16:16 Duan
 28.02.  14:31 Von