Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Záhada hlavolamu

Jist se kadému z nás v ivot pihodila záhadná vc i píhoda, která nás vyvedla z rovnováhy. Jsme-li svdky neho neobyejného, neho, co nám naene hrzu tak, e nám naskoí husí ke, v tu chvíli vtšinou vykikneme: “No to jsem blázen” nebo: “No to jsem z toho celej tumpachovej “ i: “To jsou vci mezi nebem a zemí!” anebo: “To se mi snad jenom zdá!“

Já obyejn kvituji neobyejnou, se záhadou spojenou píhodu obvyklým utroušením: “Tak to je záhada hlavolamu “nkdy zamnným za: “Tak to mn vykládej.” Jen velice zídka, protoe jsem v jádru slušný lovk, pod vousy utrousím: “Tak to by se jeden z toho podlal.”

Jak víme z vlastní zkušenosti, nkteré vci lze vysvtlit zcela logicky. Kdy na píklad vaše ena zakroutí hlavou a zpochybní své duševní zdraví zoufalým zvoláním “No to jsem fakt blázen co jsem na tob vidla” doprovázené otázkou “Jak jsem si t vbec mohla vzít?” vy jí zcela logicky vysvtlíte, e nechápete, pro se tak pitom ptá, protoe jak si jist pamatuje, uhranul jste jí svým kulantním chováním a atraktivním vzhledem hraniícím s krásou. Pipomenete jí, jak se zjihlým zrakem po návštv divadla poslouchala, kdy jste jí recitoval Kunderu a jak ve vás vidla kultivovaného lovka a gentlemana, kterému nešlo pouze o to jedno, ped ím jí varovala maminka. A upozornil jste jí jak jste trpliv ekal dlouhé ti dny ne jste jí pemluvil, aby se vám oddala. Take v tomto pípad jakápak záhada. Prost se zamilovala do slušného lovka. Basta fidli!

To se spíš kamarád Venda Kroupa mohl pochlubit záhadou, nad kterou doopravdy zstal lovku rozum stát. Venda má toti chrup z umlé hmoty. Naprosto k nerozpoznání od opravdových kusadel. Vbec mu nešlo o to, e by snad na nm nkdo poznal, ze nemá svj originální chrup. Spíše ml strach, aby mu teba pi líbání nezstal v ústech krasavice. Z toho ml dokonce zlé sny. Navíc se chvl, e ve stavu opilství by se mu nedej pánbh podailo chrup ztratil v záchodové míse, ke které se sklonil ve snaze uvolnit svému aludku. Nic takového se mu naštstí nestalo. Zrovna tak mu pi slavnostní veei nikdy chrup nevypadl do polévky ani pi kýchnutí nezstal mezi hosty, take jeho obavy byly plané. Ale co se kamarádovi zato stalo je neuvitelné. Jemu toti pední zub nahlodal kaz! Díra jako hrom! Venda se zapísahal, e se netláská sladkostmi, e jí pouze zeleninu, boby a luštniny a ped spaním si pusu peliv vykloktá koalkou. Naštstí je díra vzadu, take si jí nelze všimnout. Ale stejn, kdo je schopný vysvtlit jak me kaz napadnout umlý zub. Na to je logika píliš krátká. To se potom lovk v zoufalství vrhne na víru, aby ho nic podobného nepotkalo. A umlé zuby chová radji ve sklenice ve dne v noci, aby se mu náhodou nco podobného také nestalo, protoe vte, e jde o zlé znamení.
 
Zde vidíme, e v uritých pípadech logické uvaování lovku nepome rozluštit a k uspokojení vysvtlit vc nebo píhodu, která se mu stala. To má za následek, e ho pronásledují noní chmury a propocené pyamo. To, e se vám nikdy nepodailo pijít na to, kdo vám stril koií hovínko do schránky na dopisy za pár týdn zpsobí, e do sebe sypete Valium a váš pohlavní ivot se zmní ve vyprahlou pouš. Dostaví se nechutenství, rapidn chadnete, o všechno se pestanete zajímat, nakonec si pedplatíte poheb a díky mrzkému kousku trusu se nakonec se zadostiinním uvelebíte pod kytikama. A bývalo by stailo uplatnit zdravý rozum a uvdomit si, e vám schránku zneistil soused jako odplatu za to, e jste na ocas jeho milované koky pipevnil kolíek na prádlo a chudák zvíe se pominulo a nadobro se ztratilo.

I já jsem zaznamenal pípad, který jsem si rozumov nedovedl vysvtlit. A ne jenom já.  Všichni, se kterými jsem se o pípad podlil nedovedli záhadné vci, která se mi stala doma pijít na kloub.

Jako náruivý kuák jsem ml v garái na devné polici leet zapalova. Takový ten obyejný, který kdy vypotebujete tak ho zahodíte. Musíte palcem otoit kovové koleko a pitom stisknout tlaítko, které uvolní a zapálí plyn, od kterého si zapálíte cigárko. A co se nestalo! Jeden den jsem si pišel do garáe tajn zakouit a na míst, kde jsem nechal leet zapalova jsem našel jenom vyhoelý kus police a v nm roztavený zapalova a zbytky jeho vnitností. Záhada hlavolamu! Jak se jenom mohl zapalova samovznítit? Není peci jen tak jednoduché zapalova pouít. A i kdyby teba náhodou unikal plyn, jak ten se mohl bez škrtnutí vznítit? Tuto píhodu mn nikdo nedovedl vysvtlit. Djí se to vci mezi nebem a zemí. Jaké jsme mli tenkrát štstí, e nám neshoel barák. Dokonce jsem si myslel, e mn nkdo dává výstrané znamení, abych pestal hulit. Ale kdo, ptám se? e by ena Máa, která to se mnou vdycky myslí dobe a vylívá mn dokonce plzniku do kanálu v pesvdení, e me za mj oblý vzhled? Nenalézám uspokojivé odpovdi.

 
 
 
Pepa Vošáhlík od vedle zail také píhodu, kterou si nedovedl vysvtlit. Ten vdycky kdy se chtl milovat s kamarádkou z mládí, tak se ped ním jako ve snu objevila jeho manelka, která mu káravým ukazovákem hrozila a slyšel jí íkat “Jen se opova “ a on na to konto zvadnul jako lilie a o milostných hrátkách si mohl nechat zdát jen v noci. Jene já mu opt, pouiv logiku vysvtlil, e se ped ním ádná jeho ena neobjevila, e to jenom zpsobilo špatné svdomí. Byl mn na dosmrti vdný, protoe se domníval, e mu doopravdy hráblo.

Píklad, kdy se lovk nestaí divit je na tisíce. Staí se podívat na naše politické pedstavitele. A je snad opravdu jedno, ve které zemi ijete. Kdy vidíte, e jim nejde o blaho národa, ale o to, jak si namastit kapsu, tak smutn konstatujete, e je vám záhadou jak se do parlamentu dostali a s pokrením ramen pouze rezignovan konstatujete, tentokráte ale ne pouze pod vousy, ale nahlas, aby to všichni slyšeli “No to by se z toho jeden podlal!”…

 
Ivan Kolaík​​
* * *
Anotaní obrázek: RADIO JUNIOR, Ilustrace: G.CZ, kolá: Anny.cz

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 30.01.2021  21:48
 Datum
Jmno
Tma
 30.01.  21:48 Ivan
 30.01.  14:56 Kvta
 30.01.  11:17 Karla S.
 30.01.  11:04 Blanka K.
 30.01.  09:28 Mara
 30.01.  05:42 Richard Preiss
 29.01.  15:00 Vclav
 29.01.  08:46 Renata .
 29.01.  08:44 Edita
 29.01.  08:12 Von