Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Liliana,
ztra Dorota.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála zázrak
 
Chválit zázrak bude jist snadné a navíc to asi bude i poádné nošení díví do lesa. I kdy má tlesná konstrukce ani zdaleka nepipomíná urostlé sthováky a o mé svalovin se tém nedá mluvit, na takovéto nošení si ješt troufnu. Jako obyejn opt zanu moná trochu zbytenými definicemi.
 
Z náboenského hlediska je zázrak oznaení mimoádného jevu i události, které nejsou vysvtlitelné známými pírodními zákony a povaují se za projev zásahu nadpirozených sil – tedy svatých, prorok, boh i Boha. Ovšem za zázrak meme povaovat i zcela reálnou událost, která nastala, i kdy pravdpodobnost jejího vzniku za existujících podmínek byla velmi blízká nule. Skutenost, e obas takovýto zázrak nastane, však není v rozporu s chováním reálného svta. Zajímavé pak je, e nkdy tyto dva druhy zázrak splývají!
 
 
 
V tomto chválení si dovolím pominout jist také chvályhodné zázraky náboenské, jako bylo rozestoupení moe pi exodu id z Egypta, krmení a napájení Bohem otcem manou i pozdji Bohem synem chlebem a vínem, neposkvrnné poetí Panny Marie i mnohem pozdjší rzné zázraky z Lourdes. Svou pozornost zamím na nkolik reálných zázrak, které zaili mí dobí známí anebo jsem je našel ve vrohodném tisku.
 
Zanu dokonce ve své širší rodin. Strýc mé maminky, který byl jen o nkolik let starší ne ona, byl legionáem z východní fronty a nkdy koncem druhé svtové války a tsn po ní u sebe objevil léitelské schopnosti. Náhlé bolesti zub m jednou na návštv u nj sice nezbavil, ale velké úspchy jakýmsi osobním magnetismem a vodolébou slavil v pípad jedné malé holiky, která mla tuberkulózu. Prognóza léka znla na nkolik týdn a nakonec zoufalí rodie vyhledali mého prastrýce. Ten samozejm nic nesliboval, ale holika k nmu pravideln docházela tém po celý rok! Akoliv za to nic nepoadoval - dostával jen drobné dárky – závist okolí zapracovala a prastrýc musel s léením pestat. Výsledkem bylo, e chudák holika za pár týdn opravdu zemela! To ale vlastn není chvályhodný píbh a tak to musím ihned napravit.
 
Nkdy na pelomu šedesátých a sedmdesátých let jsem slyšel další velmi podivuhodnou píhodu. Tehdy zjistili lékai jedné velmi malé holice jistou srdení arytmii, která se pomalu zhoršovala. Lékaský zákrok byl však moný a v uritém vku dítte a hlavn se dlouhodob provádla pozorování, protoe malé srdíko mlo dostat jednorázov pomrn riskantní, zcela pesný elektrický impuls. A co se nestalo, pesnji eeno – co se stalo! Malá batolící se holika si jednou pi przkumu domácího svta strila dva prstíky do elektrické zásuvky. Dostala ránu, omdlela a popálila si zejména jeden svj prstík. Zdšená maminka ji ihned odvezla na kliniku – a svte div se – zázrak byl tady! Holika se u cestou probrala, lékai  ošetili popáleninu, provedli další kontrolu arytmie a zjistili, e ten maliký sval pracuje, jak má! Holika si sama naordinovala pesný elektrický impuls, nad kterým lékai dlouho váhali.
 
Další chvályhodný píklad zázraku zail jeden náš známý piblin ve stejné dob. Trpl delší dobu velkými bolestmi zad, operace asi dvou plotýnek byla nevyhnutelná, ale stále ji  odkládal. Kdy u nebylo vyhnutí, sehnal njakou protekci ve stešovické Vojenské nemocnici. Probhla tam všechny potebná vyšetení a pišel den operace. Pipraveného leícího pítele vezli na nemocniním vozíku na sál a cestou do neho narazili. Následoval pád s vozíku, zmatek na chodb a rychlý odvoz na sál. Pítel se ale najednou na tom vozíku zaal vrtt a zjistil, e záda se njak zlepšila. Operaci odmítl a udlal dobe. Náhodný pád zázrakem pohnul práv tmi správnými dvma plotýnkami a – alelujá -  záda byla jako nová, co potvrdil i rentgen!
 
Na závrenou chválu jsem si nechal nejneuvitelnjší píbh. Protoe je to píbh lékae, pednosty ortopedie jedné z praských nemocnic, usoudil jsem, e je pravdivý, pestoe se jedná o zázrak dvojnásobný.
 
 
 
Váený pan doktor ml poátkem devadesátých let tkou automobilovou havárii u Vídn. Leel v kómatu a píbuzní se u pijeli s ním rozlouit. Potom vídeští lékai vystavili úmrtní list a nahlásili úmrtí do nizozemského Leidenu, kde sídlí „orgánová banka“. Píslušní lékai pijeli do vídeské nemocnice a tu zasáhly sestry-jeptišky. Odmítly svého pacienta vydat, stídaly se a modlily u jeho lka, a … Samozejm - pacient vstal z mrtvých, a protoe ml u platný úmrtní list, ml pak potíe anulovat ho a dokázat, e ije a e me opt pracovat! To ale není vše. Asi po patnácti letech, tedy u v tomto století, ml tento riskantní idi další tkou havárii. Pi ní si zpelámal mnoho kostí a opt leel ti týdny v kómatu. Na štstí mu u druhý úmrtní list vystaven nebyl a tak milý pan ortoped se po tém roce dal opt do kupy, opt operuje a další zázrak byl v jeho dvaašedesáti letech dovršen! Jak jsem koupil, tak prodávám.
 
Ano – zázraky se djí a budi jim vyslovena nehynoucí sláva. Vdy konec konc – zázrakem je kadé narození jakéhokoliv ivého tvora!
 
Foto: Internet
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 30.01.2021  11:55
 Datum
Jmno
Tma
 30.01.  11:55 Von
 30.01.  11:09 Blanka K.
 29.01.  08:29 Vpn
 29.01.  03:45 Ivan
 28.01.  10:05 olga jankov