Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vojtch,
ztra Ji.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála snhu
 
U jsem na sebe prozradil, e jsem spíše teplomilec a létomil ne chladomilec a zimomil, ale musím piznat, e i zima a nkteré chladné vci mají nco do sebe. Tak teba zmrzlinu mám samozejm rád, tebae mi mile zastudí pouze na jazyku, nkdy naopak nemile pipomene bolavý zub a u vbec není moc milá vtšin ástí mého zaívacího traktu.
 
Ovšem snhové vloky, snení, sníh a snhová pokrývka – kdo by se této chladné kráse neobdivoval? Musíme si na ni ale posvítit velmi opatrn, se zatajeným dechem, aby nám pi tom našem chválení neroztála!
 
Poadí tchto ty chvályhodných sloek snhové nádhery nebylo náhodné, ale naopak zákonité. Nejdíve pece vznikne v oblaku z ledových krystalk snhová vloka, ta se snese k zemi jako snení a teprve pimen vysoká vrstva snhu vytvoí snhovou pokrývku. Jist není teba zdrazovat, e všechny tyto procesy jsou „pouhé“ kouzelné promny „obyejné“ vody. Aby se toto vše odehrálo, k tomu musí však píroda zajistit vhodné podmínky jak klimatické tak i povtrnostní. I kdy je to pro mnohé banální a triviální záleitost, pece jen to pro jistotu vysvtlím.
 
V teplých klimatických podmínkách kolem rovníku se v níinách snhových vloek nikdy samozejm nedokáte. Pi špatném poasí, tedy za špatných povtrnostních podmínek, vdy bude jen pršet. To, e pi kladných teplotách nesní, ale prší, ví jist kadý, ale ono nesní ani pi píliš velkých mrazech. I v chladných klimatických oblastech sní pouze tehdy, nastanou-li píznivé povtrnostní podmínky. Vzduch v dané oblasti musí mít nejen správnou „chladnotu“ a vlhkost, ale i prbh tchto nejdleitjších povtrnostních prvk - vetn tlaku vzduchu, se musí správn mnit s výškou od zem a po vrcholy oblak. Ano, aby voda v oblaku „správn“ zkrystalizovala v šesterené soustav, vytvoily se nádherné hvzdice a led nevytvoil nevzhlednou kroupu, k tomu je zapotebí opravdu velmi specifických podmínek! A navíc – proces krystalizace musí probíhat pomrn pomalu, na rozdíl od rychlé tvorby umlého snhu, který má proto nejen odlišné vlastnosti, ale jeho mnohem menší vloky nikdy nejsou tak krásné jako ty pírodní. Dokonce se pedpokládá, e kadá pírodní snhová vloka se alespo nepatrn liší od kterékoli jiné!
 
 
Ve chvále snhu meme smle pokraovat, kdy si uvdomíme, kolik radovánek pináší to bílé nadlení dtem pi sákování a stavní snhulák, a všem pak pi lyování na jakýchkoliv prkýnkách. A tolik krásných písniek opvuje sníh, e jen na jejich výet by snad nestailo nkolik stránek!
 
Te je ale teba, abychom obrátili pozornost na další velmi chvályhodné a dokonce dleitjší vlastnosti snhu, pesnji snhové pokrývky, která nám pináší tém nevyíslitelné hodnoty. Díky své tepelné izolaní schopnosti umouje nejen dleitým hospodáským plodinám, ale i mnoha dalším rostlinám a také ivoichm voln ijícím v pírod, pekat naše mrazivé zimy. Sníh - potamo snhová pokrývka - na rozdíl od dešové vody nikam neodtéká, ale sublimuje, tedy mazan peskakuje kapalnou fázi a mní jen velmi pomalouku své skupenství z pevného pímo na plynné. A i kdy v kadém kubíku erstv napadaného prašanu je asi „jen“ 30 kg vody, tedy 3 desetilitrové kýbly, v tkém mokrém snhu to u me být a 600 kg, tedy chcete-li 12 padesáti litrových pivních sud. A na jae po silnjších deštích je v kubíku nkolikrát pemrzlého firnu té vody pochopiteln ješt více! Jak ohromná zásoba ivotodárné vody leí na našem území na konci slušné snhové zimy, to si laik jen tko pedstaví. Jen pro ilustraci – nejvyšší snhová pokrývka leela u nás na Lysé hoe v Beskydách koncem bezna v roce 1924 a byla vysoká 380 cm!
 
Samozejm e takové mnoství snhu by mlo roztávat pkn pomalu, aby nepišly píliš velké jarní povodn. Snhová pokrývka nám vtšinou dlá nemalé starosti zejména v doprav a ve mstech vbec, ale a budeme muset zametat to „bílé svinstvo“ – sníh - ped vlastním prahem, vzpomeme si na všechny jeho chvályhodné klady a uklidnme se!  
 
Obrázky FrK Kratochvíl a Wikipedie
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 25.01.2021  00:54
 Datum
Jmno
Tma
 25.01.  00:54 evussa nejde jinak..
 15.01.  08:41 Von
 15.01.  05:46 Josef
 14.01.  16:56 Jarmila
 14.01.  15:40 Kvta
 14.01.  10:37 Vesuvjana dky
 14.01.  10:25 olga jankov
 14.01.  10:21 zdenekJ