Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zora,
ztra Ingrid.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Od pedklonných k hrbatým
 
Tak njak se mn jeví vývoj lidstva z pohledu drení tla.
Ti prví lidé, uen  homo erektus - lovk vzpímený, co mn nikdy nehrálo s malvkami primitivních lidí, protoe na nich nebyli vzpímení, ale spíše pedklonni s klackem v ruce a vypadalo to, jako by byli pipraveni k njakému útoku a ji na jiného homo i na ulovení neho k jídlu. Pro obojí potebu to pedklonní bylo zcela pirozené a ekl bych i potebné.
 
I potom, kdy  se zaali usazovat a rozšíili jídelníek k tm pvodním úlovkm, tedy  výhradn masu dalšími pílohami co neulovili, ale natrhali a mnohem pozdji i vypstovali si, ten pedklon museli zachovat. Jak jinak se chcete rýt v zemi?
 
Potom, pochopiteln po staletích, se zaali lidé narovnávat, opt z poteby peití. Bojovat s kopím v ruce proti nepíteli, asto na koni, by v  pedklonu skuten nešlo.
Nco jiného je ohýbání hbetu. Zaalo to ohýbáním ped vrchností a neskonilo to dodnes, jen tu vrchnost nahradili jiní vyvolení. To u je ale jiná kapitola a toto úelové ohýbání  bývá krátkodobé, jinak ale doba pivedla lidi ke vzpímenému drení tla, a to i pi chzi. Nakonec tomu pomohla i móda, tko si lze pedstavit mue v cylindru, ale i obyejném klobouku v pedklonu. Poád by mu padal, nato njaká ozdobná huka na hlav eny. Pak sice byly vynalezeny i kulichy, ale ten zvyk chodit a dret tlo rovn nezvrátily.
 
Protoe však nic netrvá vn, tak i s tím drením tla, vetn jeho drení pi chzi dochází ke zmn. Ne, e by se objevilo nco nového, jde o takový revivar, návrat k tomu co u tady bylo, k pedklonu, ale jen na letmý pohled. Ve skutenosti jde o takové napodobování hrbu.
 
Bez povšimnutí v této poloze pracuje vtšina úedník shrbených nad klávesnicí,  dtí, které místo hraní si s ostatními venku sedí doma a napodobují ty úedníky pi všech tch virtuálních hrách na poítaích a nyní v dsledku pandemie i v dob školy. U nemají ani tu cestu do a ze školy plnou pohybu. Alespo jsem si to tak myslel, vycházeje ze vzpomínek z mého dtství, kdy jsme cestou ze školy se honili a dokonce lezli i po stromech. Konkrétn po tešních v aleji v dob jejich zrání.
 
Nyní jsem byl vyveden i z této iluze. Zjistil jsem, e dti i cestou ze školy napodobují dosplé, kteí i pi chzi civí v nahrbení do mobilu, i njaké verze PC.
 
Uvdomuji si, e jsem tím popisem vývoje tvaru zad popsal i vývoj vztahu  lovka k pírod.  Zatím, co ten první primitivní byl na pírod zcela závislý, tak ten souasný homo sapiens, lovk moudrý si poíná tak, e ji ignoruje.
Místo pohledu na kvetoucí tešni na jae, radosti z nalezení hibu v lese na podzim a všem dalším monostem, které píroda nabízí ji nahrazuje monitorem mobilu a rzných provedení PC.
 
Pokud píroda tím koronavirem chtla vyslat varování, e tato cesta není vhodná, e je teba se zamyslet na vztahu lovka k pírod, nelze jí to vyítat. Zbývá jen doufat, e se co nejdíve udobí a varování ukoní. Problém je však v tom, e z hlediska pírody i to nejkratší období, me být delší ne jsou pedstavy lovka.  
 
Všem píznivcm magazínu peji vše nejlepší do Nového roku 2021. 
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 03.01.2021  10:20
 Datum
Jmno
Tma
 03.01.  10:20 Von