Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milena,
ztra Milo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Svdectví našeho asu

Tak v Austrálii objevili vdci jeskyni s malbami starými a tyicet tisíc let! Pedstavují zvíata, lidi i bostva. Pi té zpráv m napadlo, co asi zbude za pár tisíciletí po nás. Co budou archeologové zkoumat a obdivovat (tedy pokud vbec bude na naší matice ivot), a se prokopou do našeho skvlého tetího tisíciletí. Praobyvatelé Austrálie zanechali po sob jasné a srozumitelné svdectví. Jaké asi bude to naše? Lze pedpokládat, e si budoucí vdci poradí s naší zmtí jazyk, e jim nebude dlat problémy písmo a datování nález. Jen m trochu trápí otázka, jak si poradí s nápisy sprejer, které se, na rozdíl od vcí, které by si zaslouily peít a nezachovají se, jist objeví. Co si o nich budou myslet? Ty polemiky bych opravdu chtla slyšet: Jsou to umlecká díla? Místní urení dom a staveb? Volební hesla? Luštit neznámé znaky je bude stát mnoho úsilí, asi tak jako naše pedky luštní hieroglyf. Písmo je sice podobné, ba nkdy i totoné, ale nápisy vtšinou postrádají smysl. A kdo je vytvoil? Co kdy to nebyli lidé, ale teba návštvníci z jiné planety? Nebo tehdy ili spolen s lidmi na Zemi i jiné ivoišné druhy nadané jistou inteligencí? Diskuse na toto téma se pelije z odborných kruh mezi širokou veejnost…

Upímn eeno, i já jsem se snaila porozumt. Ale bezvýsledn. Prost nemohu povaovat malvky na erstv omítnutých domech za píjemné zpestení mstské šedi. Nápisy mi vtšinou nedávají smysl a výtvarná podoba m neoslovuje. Nkteí ze sprejer íkají, e ony znaky a nápisy jsou jejich znakami, kterými se chtjí zviditelnit. Pokud vím, stíkají tyhle své znaky v noci. Tedy nejlépe v bezmsíné, kdy ani iváka nepotkáš. Zviditelují se tedy pouze ped svými soukmenovci, a to mi pipadá ponkud kontraproduktivní. S jakými pocity asi sprejer obhlíí své dílo za denního svtla? V noci je to adrenalin, který mu dává kídla a zalévá ho uspokojením z dobe vykonané práce. Ale ve dne? Prochází ulicí, kterou vyzdobil svými znakami, s hrudí dmoucí se pýchou a hrdostí?

Ale vrame se ješt na skok do daleké budoucnosti. Moná, e vdci budou mít štstí a naleznou v míst, kde u ped lety lokalizovali zbytky jakéhosi dopravního uzlu, neobyejn zachovalé pozstatky nákladního vagónu, pomalované nesrozumitelným písmem. Uhlíková analýza (nebo co vlastn budou pouívat k datování nález) urí, e další nápis, a tentokrát jasn srozumitelný, pekrývající tento cenný artefakt, je ze stejné doby. A jaký je to vlastn nápis? Pi jeho tení m lehce zamrazilo, netuším ovšem, jak zapsobí na mé vyfantazírované archeology. Zní toti: „Sprejei, a vás chytíme, zabijeme vás!“ Neznámí tvrci budou konen alespo pojmenováni. To ovšem neeší otázku, co byli vlastn za… Jenom doufám, e ve stejných místech nenaleznou trpliví badatelé také kosterní pozstatky, které v odborném komentái popíšou slovy: kostra mladého mue, vk mezi 17 – 20 lety, kost ukazováku pravé ruky lehce zbytnlá. Na lebce patrné stopy po úderu tupým pedmtem, který byl zejm píinou smrti…

To bych nikomu ze sprejer opravdu nepála. I kdy vlastn taky poádn nevím, co jsou vlastn za… 

 
Eva Vlachová 
* * *
Ilustrace © Martin Velek

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 21.12.2020  21:49
 Datum
Jmno
Tma
 21.12.  21:49 JAROSLAV
 20.12.  23:53 Evussa taky na to myslm...