Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

BROOME
 
Msto Broome v západní Austrálii je velice populární místo na dovolené. U jenom proto, e výletníci mají jistotu, e je nezklame poasí. Mimo jiné Broome skrývá mnoho atrakcí a je nco jako drahokam vloený v náhrdelníku pírodní krásy. Místo je obklopené tyrkysovou vodou v lagunách z Indického oceánu. Zátoky zdobí kolem dokola tropické rostliny. Uchvacující jsou letité baobaby, kterých je tam nespoet. Broome bylo pvodn zaloeno v roce 1880 jako hlavní tišt perlí. Hrd se hlásí k svtovému rekordu naleziš tch nejkrásnjších perel. Cable Beach patí mezi jednu z nejoblíbenjších pláí na svt.  

Táhne se v rozloze dvaceti dvou kilometr s jemným istým pískem. Kdy jsme se tedy jako turisti dostali do Broome, první, co jsme si vyhledali, byla proslulá “Cable Beach”. Okamit jsme vyuili procházky po plái a píjemného koupání v Indickém oceánu. Hned druhý den pobytu jsme naplánovali projíku na hbet velblouda, pi západu slunce na zmiované plái. Byl to nezapomenutelný záitek a ješt vtší pekvapení, kdy jsme zjistili, e majitel organizace s velbloudy, které jsme si zaplatili, je bratr Prince    Leonarda z Hut River Provincie, kterého jsme ped nkolika lety mli est poznat. Zdá se, e píbuzní Prince jsou velmi ambiciózní lidé a umí se prosadit v zajímavých profesích. Dobe jsme udlali, e jsme projíku s velbloudy podnikli hned z kraje naší dovolené, nebo po dalších pt dní byla plá uzavena. Zatoulal se tam neposlušný ptimetrový, poádn vyraný krokodýl. Hlídka se ho snaila chytit a odstranit, tak kam patí, do zátok a bahnitých míst, ale moc se mu nechtlo. Byl tch pt namáhavých dní k nepolapení, cítil asi lepší lup, ne mezi bandou sebepoíra. Zejm ho omrzelo netrpliv ekat na neznalého turistu, kterých tu u nespoet zaplatilo ivoty pi neuváených koupelích. 

Nemlo však cenu trápit se nad uzavenou pláí, museli jsme se zabavit jinak. Pjili jsme si dvousedadlový skútr na dva dny s tím, e si budeme dlat projíky po mst a okolí. Jeden z tch dní jsme vyrazili do osady pouhých dvacet kilometr za msto. Cestou zpt se skútr porouchal a my zstali tret v tom nesnesitelném parnu na cest mezi osadou a Broome. Museli jsme zavolat do firmy, co nám skútr pjila, a vysvtlit, co se stalo. Zachránili nás v brzké dob, pokaený stroj vymnili s tím, e se nemáme vydávat z msta ven.

Po krouení mstem kíem kráem a vrácení skútru nás napadlo, podniknout organizovaný výlet do “Willie Creek”-perl farm. Nejdíve jsme prošli muzeem, kde jsme se seznámili s historií a zhlédli nádherné šperky z perel. Potom jsme vyjeli na loce k vodní farm a tam nám ukazovali, jak perly v lasturách pstují. Bylo to moc zajímavé.
S motelem jsme spokojeni nebyli. Vlastnila ho nerudná Marie a my ji hned pejmenovali na Marfušu. Po tech dnech nepohody jsme se pesthovali do jiného motelu s nádherným bazénem v centru msta. Vše bylo po ruce a navíc tam byli velice píjemní majitelé. U se jim to stalo nkolikrát, e se k nim pemístili lidé od Marfuši. To nás uklidnilo, e na vin nejsme my. Kdy jsme míjeli pi našich procházkách Marfušin motel, stála v prjezdu popelnice, blokovala vjezd a na ní velký nápis, e z technických dvod je motel uzaven. e by nerudné paní všichni návštvníci utekli? Moná, e se ze stresu, který nezvládla, psychicky sloila. Vbec nás to nepekvapilo, nikdo nebyl naladn na její kik a zamraenou tvá. Nakonec nám jí pece jenom bylo líto.

Dozvdli jsme se od jiných turist, e se v Broome poádají výlety s hovecraftem do pedhistorické doby. Samozejm jsme se obojivelným vozem vypravili do pravku. Hovecraft vyjel z vody na ostrvek a tam jsme byli svdky ohromných otisk stop po dinosaurech perfektn zachovalých v kamenech. Prvodce nás do stop rozestavil a jak jsme tam tak nevinn stáli a obdivovali historii velikán, pustili se do nás komái, kterých tam roje krouily a ekaly na své obti. Zaali jsme se ošívat a rozesmál nás komentá  prvodce, pro e jsme se dali tak najednou do tance. Netrvalo dlouho a všech patnáct návštvník túry bezpené sedlo v obojivelníku.

Další záitek byl veer, kdy jsme byli svdky pírodnímu fenoménu zvanému “Schody k msíci”. Úkaz vznikne, kdy se odraz msíce v úplku objeví pi odlivu moe a tím nastane iluze schod k msíci. Stává se to pouze na nkolika místech v Austrálii a Broome je jedno z míst k pozorování. Schody k msíci je pírodní atrakce a viditelnost záleí na poasí, západu slunce, východu msíce a odlivu moe. Mli jsme štstí nabait se podívané za pítomnosti domorodých muzikant, kteí i ostatním pihlíejícím zpíjemnili celý veer. Njak to jejich klepání dívky a foukání do didgeridoo k podívané sedlo.

íká se, e echa najdeš všude i v nejzazších místech svta. Ano i to se potvrdilo. Na parkovišti ped naším motelem nás oslovil chlapec, který nás slyšel mluvit. Na naši otázku, jestli je na dovolené jako my, nám oznámil, e má pracovní vízum a pracuje v jednom z místních hotel, na který poukazoval. Udivilo nás, e bydlel, aby ušetil a našetil, v aut. Dreli jsme mu palce, ale spát v aut v tom vedru i pes noc v tropech jsme mu nezávidli. Vladimír m upozornil, e v jeho letech jsme podnikali rzné vci, nad kterými te po letech kroutíme hlavou. Rozlouili jsme se s krajanem u piva v “Matso’s“ pivnici, dále s ervenou hlínou s baobaby, palmami, sluníkem a zase dom do zajetého stereotypu ivota a s plány na další dovolené.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 28.12.2020  10:09
 Datum
Jmno
Tma
 28.12.  10:09 Von