Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milo,
ztra Zora.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Psa vidí jinde ne v postroji

„Správn vidíme jen srdcem.
Co je dleité, je oím neviditelné.“
Antoine de Saint - Exupéry


U léta znám TyfloCentrum v Pardubicích. Nejprve jsem vyuíval rzných slueb této organizace jako uivatel, ale pak pišla úasná nabídka. Mohl jsem se stát také zamstnancem, co pro nevidomého lovka je skvlá monost do dalšího ivota. A co mi pardubické TyfloCentrum pineslo zajímavého? innost, kterou se nejvíce zabývám, jsou záitkové semináe. Práv tahle innost tvoí jednu z mnoha prospšných vcí v pardubickém TyfloCentru. Po jejich pípravách nemu následn chybt ani pi uskutenní a zail jsem proto také hodn veselých záitk. Rozhodn se chci s nkterými podlit s vámi. Jednou ml student dotaz, jestli m s vodícím psem pouštjí do restaurací.„Do státních mám podle zákona vstup povolený a u soukromých záleí na majiteli.“ Znla má odpov.

„Problémy obas jsou u restaurací ve vlastnictví vietnamské menšiny.“ A dodávám následn s úsmvem: „Psa vidí jinde ne v postroji.“

S kolegyní vyená vta trhla, naklonila se mi hbit k uchu a plná rzných pocit zašeptala: „Jsou tu dva áci vietnamského pvodu!“

Mnou projel mráz, ale vzít vyenou vtu zpt se u nedalo. Pidal se k trapné situaci ješt kolega, který je také zrakov postiený a popisoval ozvuený mobilní telefon.
S veselým tónem v hlase ekl: „Kamarád íká, kdy slyší mj ozvuený mobil e mluví jak njakej vietnamec.“ Tko nkomu vysvtlovat, e jsme nebyli domluvení. Zkrátka se stala souhra náhod a bylo“vymalováno“.

Jiného dne jsme provádli seminá pro mateskou školu. Malým dtem záitkový seminá provádíme jakýmsi hravým stylem. Mluvil jsem na n tak, jak se pro jejich vk nejlépe hodí. Zrovna jsem jim vykládal o jedné dleité pomcce pro tce zrakov postiené lidi a tedy o bílé holi. Jednu dlouhou jsem práv pi výkladu ml v ruce. Byl jsem práv zabrán do mluvení a vyšla ze m vta: „Zatím jste ješt malé, ale a budete dti velké, tak budete mít také takovou dlouhou bílou hlku.“ Kolegyn tce musela dret smích pi pohledu na m a s jakou váností jsem vtu vyslovil. Pak se naštstí vloila do ei a nenápadn vše urovnala.

Ješt bych chtl pidat jednu píhodu ze semináe pro základní školu. Protoe v této osvt chceme lidem ukázat krom jiných vcí, jak nejlépe jednat s nevidomým. Proto jsem práv já v tomto seminái chtl ukázat, jak je špatné, kdy vidící chce nevidomému ukázat smr svou rukou. Mezi vidícími je tato vc naprosto bná a chtl sem ák pedvést scénku, kdy mli mít zavené oi. Proto jsem ákm s jistotou prohlásil: „Ukate rukou na místo, kam ukazuju a kde tedy letí motýl!“ Nevidl jsem, jak se áci zvláštn dívají na m i na mou kolegyni. Ta m ale naštstí v nastalém zmatku rychle a s úsmvem zachránila.  

 

„Takhle by to vypadalo, kdyby jste byli vidící a ukazoval by vám smr. Pokud by jste ale oi mli všichni správn zavené, pak by jste nevidli, kam kolega ukazuje na motýla.“ Rychle m doplnila. M a te došlo, v em jsem udlal chybu. Vynechal jsem sice dleitý bod pi ukázce smru a nakonec se vše vesele vyešilo.

Snaíme se provádt pesn osvtu v podob záitkových seminá, ale tady jsem vám ukázal, e se do prbhu vloí nechtn veselé záitky. Pese vše myslím, e
spíše okoení celý seminá a vbec nenaruší výsledek, kvli které byla osvta zapoata.

Veselé chvíle prakticky vdy spíše odlehí atmosféru a protoe záitkový seminá je besedou, zlepší se komunikace mezi skupinou úastník a pracovníky pardubického TyfloCentra.

 
Petr Hromádko
* * *
Foto: www.tyflocentrum.cz

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 18.10.2020  16:41
 Datum
Jmno
Tma
 18.10.  16:41 Von
 18.10.  15:16 Vesuvjana dky