Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Roland,
ztra Vt.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 Chvála karet    
 
Objekt této chvály bude asi opt širokou veejností povaován za znan problematický. Karty, ty ertovy obrázky, jsou pece ivnou pdou pro neest, zvanou karban! A co ten napáchal v ivot mnoha lidí škod a neštstí! Kolik hazardér pivedl na buben, do arest i dokonce na šibenici! Ale –  je tomu skuten tak? A tak na dalších asi tyiceti ádcích se pokusím pesvdit alespo pár tená, e karty za karban nemou, e tedy nejsou ádnou neestí nýbr naopak velkou „estí“! Take si vyhrnuji rukávy a jdu na to.

Nejprve si polome kardinální otázku – kde se karty na tom našem pozemském svt vzaly? Není to otázka jednoduchá, ba naopak vlastn dodnes nezodpovzená. Jejich pvod a vznik je dokonce opeden zajímavými legendami, které sahají a do antiky. Podle jedné z nich se karty objevily pi dlouhém obléhání Tróje, kdy zejm acké eky pestala bavit mnohem starší hra v kostky.

 

Nejpravdpodobnjší ale bude, e karty se poprvé objevily v ín, a spíše to byly upravené destiky domina. Karty, tak je známe dnes, zcela jist pišly do Evropy - podobn jako kde co ve stedovku – od východu. Pinesli je Saracéni, a tak na nich lze vystopovat znaný arabský vliv.  

V souasnosti jsou asi nejrozšíenjší karty francouzského typu a jim jsou podobné i karty španlské. Ovšem nejstarším typem karetních list jsou karty italské, jejich symbolika se zachovala i na našem území, zejména na Morav, v kartách tarokových. No a jinak jsou ve stední Evrop nejrozšíenjší karty nmeckého typu – známé mariášky. To u si ale pomalu a jist si nahrávám na první monosti chválení.

 
  

Obrázky na vtšin tchto karet toti zcela jist nejsou obrázky ertovy, ale docela hezká výtvarná dílka. Zstanu na našem území, a tak v tarokách se na píklad zachovalo dvaadvacet starých italských námt a na naších oblíbených mariáškách nacházíme také pomrn staré obrázky. Pvodní motivy na naše nejtypitjší jednohlavé karty navrhl u v roce 1837 maarský malí József Schneider a v nepatrn upravené podob je zaala vyrábt ve Vídni firma Ferdinanda Piatnika nkdy kolem boulivého roku 1848! To, e na tyech esech jsou zobrazena tyi roní období, je snad dostaten známo, ale moná se neví, e na kartách spodk a svršk jsou zobrazeny postavy ze Schillerova dramatu Vilém Tell, vetn hlavního hrdiny. U ty hezké obrázky na kartách jsou bez debat docela chvályhodné, ale nyní zanu chválit karty naplno!

Nejprve musím pipomenout skvlý monolog Mirka erného, podmalovaný krásnou melodií – Balíek karet. V nm pece vojákovi ve válce nahradil balíek tchto údajn ertových obrázk dokonce bibli! A kdy u jsme „na válené stezce“, tak mariášnická hláška – „sedm kulí jako v Sarajevu“ je jist nesmrtelná.

Krom nkolika jednoznan hazardních her, v nich má hlavní slovo náhoda, asto podpoená blufováním i dokonce podvody, vtšina karetních her rozvíjí pam a exaktní myšlení tak, e se v nkterých státech svta uvaovalo, e by mly být zaazeny do školní výuky a nkde snad se to dokonce i stalo skuteností! Doufám, e se u dostal do širšího povdomí fakt, e se u nás poádají nejen pokerové turnaje, kde bohuel o prachy jde stále a v první ad, ale i mnohem férovjší soute mariášové a tarokové. A samozejm nesmím zapomenout na  bridge. V této královské karetní he, která je bezesporu na úrovni šachu, ne-li ješt výše, se u drahn let poádají dokonce svtová mistrovství.

 
     

A na závr jsem si nechal nesporný fakt, e slušné karetní hry patí mezi milé spoleenské píleitosti a lze pi nich zaít nejen rzná malá a docela píjemná adrenalinová dobrodruství, ale pi konverzaci také mnoho opravdové zábavy. Dokumentuje to i jedna z hezkých bridgeových historek o tom jak lord XY vyddil svého jediného syna za to, e v jedné partii preventivn nevytrumfoval! A to, e karty dovedou pobavit nejen aktivn ale i pasivn, jsem ukázal u v karbanické ertovské scénce ve své chvále pekelné.     

Take to shrnu. Tak jako n není primárn vraedným nástrojem, ale neocenitelným pomocníkem lovka, tak ani karty nejsou híšné ertovy obrázky, ale chvályhodnou a neocenitelnou pomckou pi rozvíjení matematických úvah, které je teba rozvíjet od útlého dtství, tak aby se pak nikdo nemusel bát teba státní maturity! A pamatujte, e kdo hraje karty, nemusí být vdycky lump, jak se asto traduje, ale e kdo prohraje je tém vdycky – s prominutím - blbec! 
 
Ilustrace: internet
Vladimír Vondráek

* * *
Zobrazit všechny lánky autora
 


Komente
Posledn koment: 28.10.2020  01:12
 Datum
Jmno
Tma
 28.10.  01:12 Jarmila "Sto a sedma na konec"
 27.10.  14:35 Von
 27.10.  12:25 Vesuvjana dky :-)))
 27.10.  10:16 olga jankov
 27.10.  10:06 olga jankov
 27.10.  09:46 Kvta