Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

ŠEST AMÍG V ARGENTÍN A BRAZÍLII
 
„Condor“ spolenost vystídala sesterská „Cynsa travel“ se stejnými smrnicemi a stejn perfektním servisem. V Buenos Aires na letišti nás ekala prvodkyn s idiem a odvezli nás do hotelu „Dazzller Tower Recoleta”. Cestou k hotelu jsem Vladimíra upozornila, a se podívá z okna z mé strany. Zrovna jsme stáli na kiovatce. Na chodníku u staré budovy na spadnutí stála devná konstrukce a na ní plno hadr. Na hadrech leel mladý mu a vedle nho se válely tyi malé dti. V rohu u budovy ohníek a kolem dokola samé tašky, hadry a mimo jiné i hraky. Tak takovou podívanou jsme ješt nikde v ádném velkém mst nevidli. Nevíme, co se skrývá za ivotním píbhem onoho mue a dtí. Zatím jsme nic víc z Buenos Aires nezaili, take je obtíné posuzovat.

U snídan si Ed stoval, e ho bolí v krku a Joanna s Albertem se ani nedostavili. Joann také není moc dobe, bolí ji na prsou a vera veer prý shánla léky, sdloval nám Graham.

Nikdo s námi nechtl jít, ale my jsme se rozhodli navštívit hbitov situovaný kousek od hotelu „Cementero de la Ricoleta”. Na historickém hbitov jsou pohbeni slavní lidé Argentiny, jako Eva Peroni ( Evita), prezidenti, generálové, vdci a umlci. Dalo by se to pirovnat našemu „Vyšehradskému” hbitovu. Obdivovali jsme jeho rozsáhlost, ohromné krypty, hroby a hlavn sochy, které zdobily skoro kadý hrob. Dv hodiny utekly, ani bychom všechny hroby zhlédli. Mli jsme toho u dost a hlad nás e hbitova vyhnal.

V rohové restauraci blízko hotelu jsme s Grahamem a Edem veeeli. Alberto se staral o Joannu, která si potebovala odpoinout a setást nemoc, která ji trápila.

Dali jsme si pizzu, a kdy došlo k placení, Ed piloil na svj úet bankovku sto pesos. Za chvíli pišla íšnice a vysvtlovala, e bankovka je padlaná. Pinesla na ukázku pravou a poukázala na zelený kód v rohu bankovky. Na pravé se svítil, na padlané byl matný. Jinak vše na nepravé odpovídalo té pravé.

Ed íkal, e mu jí ráno vrátil taxiká, kdy platil jízdné na trnici. Graham vše vyešil a nazlobeného Eda finann podpoil. Musíme si dávat pozor, koluje tu moc padlk. Zásadn se nesmí dlat pevody na ulicích. Po píjezdu jsme byli nanovo varováni. Ed se uklidnil, kdy zjistil, e pišel o pouhých $10 amerických dolar. Mohlo to být horší.

 

Druhý den túra v tak roztahaném mst jako je tymilionové „Buenos Aires” trvala tyi hodiny. V Argentin ije jednatyicet milion lidí a zakladatelé jsou pedchdci Ital, Španl z 97%. Menšinu tvoí Angliané, Nmci a Francouzi. Charakter msta je evropský. Nkteré budovy jsou nádherné, ale vidli jsme také dost bídy. Oproti Peru na budovách bylo alostn hodn grafit. V roce 1816 - 17 se Argentina odtrhla od Španl a vyhlásila svoji nezávislost. Symbol jejich msta je „Obelisk”, který se pne v plné kráse v centru msta.

Historická ást „La Boca” byla moc zajímavá, zaloena italskými emigranty z devatenáctého století. Takové romantické, umlecké místo, kde umlci vystavují svoje výtvory na ulicích a v restauracích tancují turistm argentinské tango. Veer v divadle „Carlos Gardel” budeme mít monost argentinské tango zhlédnout v profesionálním programu.

Grahamovi se to nelíbilo, íkal, e to nebylo na jeho vkus, no a Ed to tušil a vbec se veee s programem nezúastnil. Nám se to líbilo, protoe je to ást jejich kultury. Jsou na své argentinské tango moc hrdí.

U jsme zase na letišti a pesouváme se do brazilské ásti vodopád „Iguazú“ do luxusního hotelu „Das Cataratas”. To, co nám vysvtloval zástupce, nám nebylo moc jasné. Zítra pojedeme na argentinskou stranu vodopád. To nás bude stát vstupné do parku 520 pessos. Na brazilské ásti chtjí nejdíve zaplatit 105 reais, jinak prý nememe do hotelu, který je v Národním parku z výhledem na vodopády.

Zamotal nám hlavu, byli jsme popletení. Jakmile jsme se dostali na krásný „Das Cataratas” hotel, na všechen stres, jak a co a kde budeme platit, jsme zapomnli. Hotel má pozorovací v, tak jsme se z ní šli podívat na “Iquazú” vodopády. Úasná, parádní podívaná seshora. Nedalo nám to a ješt jsme  pebhli cestu od hotelu a fotografovali tu nádheru zblízka. Zítra si pijdeme na své. V šest ráno máme být pipraveni na odvoz na argentinskou stranu vodopád. Šli jsme se projít zahradami hotelu a objevili jsme nádherný, ohromný vyhívaný bazén. Kdy nám zítra vyjde as, vykoupeme se.

Vdy jsem mla dojem, e byrokracie vládne pouze v Austrálii, ale co jsme zaili v Argentin a Brazílii, to nemá obdoby. Ob zem si potrpí na úasném papírování.

Napíklad: Jme ubytování v brazilské ásti, ráno nás malým miniautobusem pevezli z Národního parku zpt do Argentiny. Túra v Argentin trvala skoro celý den.

 

V ní byla zahrnuta projíka lodí kolem vodopád. Moc jsme se ten den nachodili. Vodopády jsme vidli z vrchu a jsou neoekávan krásné. Dv hodiny jsme však ztratili formalitami na pechodu z Brazílie. To samé se odehrávalo po túe na pechodu z Argentiny do Brazílie. Vyerpaní jsme šli na veei a skleniku vína. Uívali jsme luxusu v hotelu, který pro nás vybrala Joanna. Propagovali ho v australském poadu “ Get Away”. Kieran nám ho k našemu uspokojení zamluvil.

Alberto se dnešní túry nezúastnil, byl zde loského roku a nechtl to, co u vidl, opakovat.

Zamlel nám, jak je to namáhavé na chzi. Máme dojem, e za celý den jsme ušli aspo dvacet kilásk a to do schod, do kopc a po mstcích.

Zítra nás eká procházka u vodopád z brazilské ásti, kousek od hotelu. Vera jsme platili v argentinské ásti, den ped tím v Brazílii. Jak u jsem podotkla, úasná to byrokracie. Oba státy se snaí udret si turisty, a tak si je pojistí do prohlídky z obou stran, e nemají východisko. Business je business.

Koaty (nosál) - nco jako kojot nebo rakn. Zvíátka jsou všude dokola vodopád a otravují turisty. Hlavn ty, u kterých cítí jídlo. Jsou potom a agresivní. Edovi se podailo jedno zvíe vyfotografovat, jak zápasí s paní o její ruksak. Asi tam schovávala njakou pochoutku co koaty vycítilo.

U zase letišt a náš hotel „Windsor Copa” je kousek od známé „Copacabana” pláe. Projídli jsme kolem do hotelu a lidé na plái hráli volejbal a fotbal. Zdríme se v Riu de Janeiru plné tyi dny. Hned u první veee jsme zjistili, jak je v Riu draho. Vegetariánská veee, na doporuení v restauraci „Palace“ blízko pláe“, se sklenicí vody nás dva pišla na $125 US.dolar,“ ”. A se rozkoukáme musíme více uvaovat, kam pjdeme za stravou.

„Cordovano a Sugar Loaf“ byl náš první výlet v Riu. První zastávka vedla k zajímavému katolickému kostelu pyramidového tvaru. Dále dvma lanovkami na „Sugar Loaf“ horu. Odtamtud byla nádherná vyhlídka na msto. Druhý symbol byla socha Jeíše Krista 2,300 ft. nadmoské výšky. Není tomu dávno, kdy byla socha vyhodnocena jako jeden ze sedmi nových div svta.

Rio de Janeiro má úasnou polohu. Z vrchu od sochy, která se majestátn pne nad mstem, jsme udlali mnoho snímk. Ráno Vladimír zjistil, e u neme s video kamerou filmovat. Prost kaput, pípala a pak utichla navdy. Jsme závislí pouze na mém foáku.

K soše Jeíše se jelo vlákem, ale nazpt se jim jeden z vlák porouchal, tak odvoz k autobusm vázl. ekali jsme s ostatními turisty a pi tom návalu jsme se unavení do hotelu dopravili a v jedenáct veer. Rio na nás docela dobe zapsobilo, všimli jsme si však, e se v parcích a na ulicích opt válí spousta bezdomovc. Zase ta samá písnika a si vci opatrujeme, e je tu hodn pepad i za bílého dne. Hodn hotel a business je obehnáno vysokými míovými ploty a bránami. Dnes jsme v parku zahlédli zvíátko, velké jako veverka, jménem “Kuia”.

Je sobota, dva dny ped naším odletem do Austrálie a konen jsme se dostali na procházku po “Copacabana“ plái, která je dlouhá asi tyi km. Chodili jsme sem a tam skoro dv hodiny, a jsme se totáln unavili. Bylo hrozné, dusné horko, tak jsme si v kiosku u pláe objednali pití na osvení a uívali krásného výhledu na moe. Lidé opt hráli volejbal a fotbal. Bloudili jsme, kdy jsme se vraceli na hotel. Dost jsme se vzdálili, ješt štstí, e naše ulice „Av Nossa Senbora de Copacabana” byla paralelní s „Av “Atlantica”, kde je „Copacabana“ plá.

Veee s programem se konala v divadle „Plataforma”. Program zaal a v deset hodin veer. Vše se tu odehrává dost pozd. Naše veee se konají kolem šesté a te nás to vyhodilo z reimu. Není divu, e jsme unavení, kdy se do hotelu dostaneme v jednu po plnoci a další den túra zaíná brzy ráno.  Program byl úasný, takový mini - Rio Karneval. A ty nádherné kostýmy. Taneníci byli peván krásní urostlí mulati. V celém týmu pedvádjících byli pouze dva bloši. Chlapi si pišli na své, nebo jedna ena byla krásnjší ne druhá. To samé se dalo íct i o muích. Jejich pohybová kultura nezapela jejich africký pvod.

Pedvedli nám tance “ Samba, Nossa Nova, Carnaval, Candombl a Copoeira”.

A ješt nás eká “ Favela Tour”.

Favela - znamená anglicky slam. Favela Rocinha v Riu se 150 tisíci obyvatel je nejvtší v Latinské Americe. Takové chudé msto ve mst. Lidé na spodu spolenosti si tam staví svoje obydlí bez ladu a skladu. Bez plán, tak jak jim to prost vychází. Moná e ve Favela se jim ije lépe, ne bezdomovcm na ulicích a v parcích. V tchto osadách Favelas (je jich v Riu sedmdesát pt) mají velký problém s kriminalitou. Turisti jsou tárget, a tak jsme neustále ve stehu. Z hotelu na túru do Favela Rocinha nás vyzvedl „Jeep”. Otázka prvodci: “Budeme tam bezpení?“ Odpov: “Samozejm, jinak bych vás tam nevedl. Znají m tam a potebují vaše peníze.

Kupte aspo malikost od tchto lidí, budou vám vdni”. Mli tam stánky s drobnostmi, také obrázky od nadaných lidí z této Favely.

Jak Favely vznikly? V osmnáctém století, kdy u portugalští pisthovalci nepotebovali otroky dovezené z Afriky a to z Angoly a Konga, pustili je na svobodu. Kam ale jít, co dlat? erní otroci se uchýlili do kopc a les. Ze deva stavli své píbytky. Nyní jsou ve Favelas zdná obydlí. Favela”Rocinha” mla hlavní ulici, z které vedly samé úzké uliky s nepravidelnými schody. ádné zábradlí, pidrovali jsme se budov, abychom z tch píkrých schod nespadli. Joanna koupila malovaný obrázek od místního výtvarníka. Všude dokola bylo dost harampádí, odpadk a na kadém rohu ulice stáli v hlouku policajti se samopaly. Chtly jsme se s Joannou s jednmi vyfotit, ale odmítli. Dnes prý mají obzvláš nebezpený den, nebo je nedle, Favela je plná drog a odehrávají se tam pestelky mezi bandami narkoman a pekupník. Dost nás to vystrašilo. Prvodce nám íkal, a se dríme pohromad, e v pítomnosti tak poetné policejní ochrany se nemáme eho bát.

Vera na zprávách ukazovali jinou Favela osadu, kde je to údajn tak nebezpené, e tam turisty nikdo nevodí. Mli tam pestelku mezi dvma bandami narkoman. Zahynulo ten den deset lidí, hrza nás jímala. Alberto se túry do Favely nezúastnil, byl nachlazený a bolelo ho na prsou. Snad to nebyla pouze výmluva, nevíme, ale pro nás to byl šokující záitek, který dobe dopadl. Ješt nás vystrašili povídáním o bandách dtí, co s noi pepadávají turisty. Nkdy je lepší nic takového nevdt a zachovat si svt krásnjší. Tké je pochopit, co se tu dje, kdy se po ulicích míhá tolik lidí.

Zítra nás eká odlet. Zbylo nám pár reais a rozhodli jsme se, e je vnujeme bezdomovkyni, která kadý den pespává na rohu ulice, pes cestu od hotelu. Chudinka tam sedí celou noc mezi pytli ním naducanými. Má v nich zejm uschované svoje jmní. Ráno po probuzení, kdy se podíváme z okna, u je pry. Kam ji nohy pes den vedou, nevíme, ani jak pytle ochrauje a pesunuje. Veer však pravideln mezi n usedá. Smutná realita. Pro se tato ena osamle plouí den ode dne ulicemi Ria? Co ji dohnalo do této neblahé situace?

Drogami omámená nevypadala, e by psychický problém, který nápor moderního, uspchaného svta nezvládá? Jsou to jen pouhé domnnky. My u budeme za chvíli v Austrálii a ona ena bude nadále pes noc usedat na rohu ulice.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 13.03.2021  21:27
 Datum
Jmno
Tma
 13.03.  21:27 Polarka
 13.03.  09:19 Von
 13.03.  09:06 Evussa