Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Emlie,
ztra Kateina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 

VZPOMÍNKY  na písn mé babiky Marie
 
Moje babika Marie se narodila  v únoru roku 1866 jako nemanelská. Její maminka, moje prababika,  ješt tého roku zemela na choleru  a výchovy pohrobka se ujala rodina jejího biologického otce. Za mého ddeka se babika provdala roku 1893 a spolu ili, dochováni svými dtmi, a do své smrti.

Jak to tenkrát bylo, chodila babika pravideln do kostela a to i na ranní roráty. Mla v kostelní lavici své místo, své klekátko a svj zpvník. Rozumlo se samo sebou, e to místo nikdy nezasedl. Podobné domovské právo v kostelních lavicích mlo i nkolik dalších en, kadodenních návštvnic kostela.
 
Babika chodila i na rzné pout s poboností do okolí, ale i do vzdálenjších míst, jako do Staré Boleslavi. Jednou nám pivezla z takové pout kí a na zadní stranu napsala doslovn: „Pane Jeíši, bu vdy s námi – ze Staré Boleslavi 1930 29ho ervna M.N“
 
Dodnes nemohu pochopit, jak se na tyto pout dostávala? Snad pšky s procesím? Ten kí je jeden metr vysoký a 45 cm široký. Kí visel dlouhá léta u nás doma  na schodišti, dnes je na venkovské chalup. Dodnes je ozdobený babiiným rencem, s malým kíkem ze slonové kosti, jen v sob skrýval ve sklenné oce obrázek Staré Boleslavi.
 
Tatínkovi rodie zemeli uprosted rodiny v pohod. Babika ve svých 82 letech, dda v 89 letech. Oba pohby byly vypraveny z domu smutku, kuchy se zmnila ve slavnostn ernou komnatu s otevenou rakví a adou svící a s kvtinami. Blízcí lidé se picházeli zemelým poklonit. V obou pípadech to byla dstojná smrt po naplnném ivot, pozstalí byli smutní, ale nikoli traumatizovaní. V den pohbu pedjel pohební vz ze všech stran prosklený, ozdobený stíbrnými andly a vnci kvtin, na kozlíku sedl livrejovaný koí s dvourohým kloboukem. Kon byli rovn smuten ozdobeni, na hlavách erné chocholy a na sob erné pokrývky se stíbrným vyšíváním. Ped komi kráela volným krokem smutení kapela a knz s ministranty. Za rodinou, která šla za smutením vozem, se po celou cestu mstekem adili sousedé a známí a na hbitov tak došel velký prvod. V chrámu Nanebevzetí  Panny Marie se slouila mše a knz o obou zemelých promlouval lidsky, protoe je i celou rodinu dobe znal. ádné auto ani povoz si nedovolilo smutení prvod pedjet. To je moje poslední útšná vzpomínka na smrt mých blízkých. Potom u vdy pišla smrt v nemocnici a bez rozlouení. A proto dodnes bolí.
 
Po babice zstala spousta katolických kalendá, které krom rzných údaj o roních dobách obsahovaly zboné povídky, ale i pranostiky a také volné listy, na n babika zapisovala všechno, co se v tom roce významného událo a také rzné pranostiky a  písn.

 
Pohlete na nkolik takových písní; jaký klid z nich dýchá. Stejn jako ze vzpomínky na prostý ivot mých prarodi.

 
Náboná a prospšná píse
Pod hájekem louka zelená
po ní se prochází Panna Maria.
Potkala jí svatá Albta
kampak vy kráíte má milá teta.
Kráím kráím na svatou Horu
abych nezmeškala ranní nešporu.
 
Kdo tu píse tikrát zazpívá
tomu milý Pán Bh štstí zdraví dá.
Zpívala  jí Panna  Maria
kdy  jest  kolíbala  Boího  syna.

 
Šel  jest  Pán  Bh  šel  do  ráje
Šel jest Pán Bh šel do ráje
Adam za ním poklekaje.
Kdy doprosted picházeli
pravil Pán Bh k Adamovi.
Ze všech strom poívejte
jen z jednoho zanechejte
který stojí vprosted ráje
modrým kvítkem prokvítaje.
 
Uinil se ábel hadem
podved Evu i s Adamem
utrh jabko velmi prudce
a podal je Ev k ruce
tu máš Evo jez to jabko
vz, e po nm velmi sladko
Eva vzala okusila
s Adamem se rozdlila.
 
Tak se oba prohešili
z ráje ven vyhnáni byli
dal jim Pán Bh po motyce
a poslal je na vinice.
Dte dte a kopejte
chleba sob dobývejte.
Ne se chleba dokopali
dost se oba naplakali.
 
 
Šel  Pán  Jeíš  do  zahrady
Šel Pán Jeíš do zahrady
poklonil své svaté hlavy
na zelený trávníek na studenou rosiku.
Pišel k nmu sv.Petr se sv.Janem-
nedivte se mojim ranám
které mám od kordu od mee probodaný
ale bte a povzte jak mladému tak starému:
kdo tu modlitbiku íkat bude
ne chlebíek snídat bude
vysvobodí ti dušiky z oistce
první otcovu druhou matinu a tetí svou.
AMEN

 
Olga Janíková
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 06.09.2020  11:48
 Datum
Jmno
Tma
 06.09.  11:48 Jana
 05.09.  11:10 Von