Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Emlie,
ztra Kateina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Sportovní moderátor Vladimír Kulíek vzpomíná potetí...

Z knihy Václava idka „Sám ve víru zdymadel“

„K rybníku Vajgar se pojí ješt jeden hezký píbh,“ pokraoval dál Vladimír.
„Jak u jsem se zmioval tak nkolik rok po revoluci jsme jezdili po republice propagovat sportovní otuování formou ukázky hry Ledového vodního póla. Byla to vlastn návaznost na atraktivní tradici Nikodema, kdy se snail rznými pitalivými nápady v ledové vod pivábit co nejvtší mnoství publika i noviná a tak sportovnímu otuování udlat co nejvtší reklamu. Liškv nápad hrát vodní pólo otuilc se všem lenm zalíbil.

Po domácky si vyrobili, ze deva dv rozebíratelné malé branky a ty nabarvili dvma základními barvami klubu TOK, modrou a bílou, svázali je do pti balík pro transport vlakem, autobusem nebo tramvají. První vystoupení vodního póla se konalo v Praze na Vltav u beh Steleckého ostrova. Vzdálenost zakotvených branek od sebe, jejich délka byla dva metry a výška jeden, byla ticet metr. Prmr bílého míe byl dvacet centimetr a na kadé stran hrálo po sedmi hráích vetn brankáe. Drustva se rozlišovala podle epiek modrobílými nebo ervenobílými pruhy. V patiné vzdálenosti sedl na loce s píšalkou na krku rozhodí se temi praporky barvy ervené, modré a bílé. Hra trvala rovných sedm minut istého asu a s pauzami zahraných aut celkem deset minut.

Prbh hry byl pedem smluvený slabší, mn odolní otuilci byli po tech minutách vyloueni a za n ze stídaky na behu zaskoili jiní. Smluveno bylo kolik se dá a nebo dostane branek a kdo prohraje. Liška a ješt další ti pólisté setrvali ve vod pi he plných deset minut. Ledové pólo se divákm líbilo. Hra mla dj a vzrušení. Po skonení hry byla ukázka záchrany tonoucích a na úplný závr plavba napí Vltavou. Nejvtší úspchy se svými sportovními výkony pi pedvádní vodního póla sklidili v Hradci Králové, Znojm, Kolín, Beroun a v neposlední ad v Jindichov Hradci na rybníku Vajgar, kde se také odehrál tento píbh.

Stalo se to okamik po skonení ukázkové hry Ledového vodního póla. Poklidné odpoledne ukázkového vystoupení otuilc proízlo najednou zoufalé volání o pomoc. Pihlíející publikum ale netušilo, e se jedná o souást programu pedvedení záchrany tonoucích. Všichni jenom vidli, jak jeden z nahodilých divák sletl obleený do bazénu vysekaného ledu. Liška v roli záchranáe pohotov skoil za ním a zaal ho odborn, podle pravidel zachraovat. Ovšem stala se vc, která nebyla ve scénái a kterou tím pádem neekal. Tonoucího napadla myšlenka co nejdéle vydret ve vod a nenechat se jen tak lehce vytáhnout.

A tak v ledovém bazénu zaal zápas. Liška se snail ho njakým zpsobem obeplavat a ze zadu uchopit pod bradou, aby si ho pak mohl pohodln poloit na bicho a na zádech s ním doplavat k pevnému behu z ledu. Tonoucí se mu stále vysmekával, mávaje rukama nad hlavou potápla zase vynooval a vil se do své role tak, e nic netušící diváci byli z probíhající záchrany patin vydšeni. Scéna nad i pod hladinou vody nabývala na dramatinosti a u zpoceného záchranáe narstala stále vtší nervozita z veejného trapasu, e ji po nkolik dlouhých minut není schopen vytáhnout tonoucího.
 
 
Tonoucí se, ale dále vesele bavil na úkor z vodního póla  ji prostydlého Lišky, a do doby, kdy to Oldu parádn namíchlo a tak udlal nco, co povedený šprýma nejmén ekal. Pouil zpsobu záchrany, který je obvyklý v pípad, e tonoucí v zápalu strachu stahuje svého zachránce pod vodu. Nadechnul se zhluboka, obma rukama chytil za ramena svou ob, a pak se ponoil pod hladinu. Nkolikráte to zopakoval a se nešastník nalokaný vody uklidnil natolik, e se nechal Liškou vytáhnout na beh. Ale to u všichni pítomní vdli, e se jedná o ukázku a tušili co se ve vod odehrálo.  Aplaus byl veliký a ten utopenec se dával v šatn hodinu dohromady. Píinou toho nebylo nkolikeré potopení, ale dlouhý pobyt v ledové vod. Jednalo se toti o nováka, který nebyl ješt tolik trénovaný.“

Rád jsem naslouchal píjemnému hlasu Vladimíra, kterým nám dokázal vyprávt humorné i zajímavé píbhy ze svého nemén zajímavého ivota.
 
Sportovní moderátor Vladimír Kulíek vzpomíná poprvé...
Sportovní moderátor Vladimír Kulíek vzpomíná podruhé...
 
Václav idek 
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 10.09.2020  08:36
 Datum
Jmno
Tma
 10.09.  08:36 Von