Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Valrie,
ztra Rostislav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála ivl
 
I kdy jsem u sem tam obas njaký ten ivel ásten, latentn i implicitn tak trochu vychválil, ivly si urit zasluhují chválu komplexní a explicitní, a mohu jen doufat, e si na své pijdou jak skeptici, tak i esoterici a teba i okultisti, o em však pochybuji. Nejprve si ale musíme cílový objekt této chvály vymezit pesnji.

 
 

Do eštiny slovo ivel zavedl Josef Jungmann a vyuíváme ho ve více významech. ivly mohou být základní sloky svta ve starých pírodních filosofíích i v esoterice, mohou to být i rzné teroristické a podvratné skupiny i gangy zlodj jakoto ivly nekalé, a ivlem bez pívlastku m obas v dtství nazvali nkteí kantoi. Konen za ivly povaujeme i pírodní jevy a síly, které se tak njak ásten promíchávají s tmi základními slokami svta. A práv v této smsici ivl jsem na rzných chytrých stránkách našel tolik chvályhodných zajímavostí, e se s nimi musím s nkým podlit.
 
Pi sondování ivl naráíme v historii na problém hned na zaátku. Nkteí starovcí filosofové prosazovali tyi základní ivly, jiní ale nebyli troškai a tak jich našli pt! Pitom tém kadý ecký mudrc povaoval za hlavní z tch ty i pti ivl nkterý jiný. Ty tyi základní ivly byly ohe, vzduch, voda a zem, o nco pozdji k nim Platón pidal éter jako ivel nebeský.
 
Ve všech „ivelných“ úvahách vystupují v hlavních rolích známí velikáni jako Táles, který povaoval za základní ivel vodu, Hérakleitos ohe a mén známý Anaximenés vzduch. Naši matiku Zemi nepovaoval za základní prvek snad ani jeden a není se co divit – vdy ani zpoátku nevdli, zda je Zem placka i koule! Chvályhodné ovšem je, e pi všech tchto úvahách se vytváely zárodky fyziky.
 
Poet ty ivl nebyl samozejm náhodný. Rzní filosofové a pozdji i psychologové sestavovali rzné tabulky, v nich byly ivlm piazovány obrázky ty pravidelných mnohostn, tyi svtové strany, tyi roní období, tyi kombinace tepla, chladu, sucha a vlhka, tyi povahové vlastnosti lovka a ješt i další symboly. Je to tak zajímavé, e jsem si dovolil spojit rzné publikované tabulky do jedné, i s uvedením toho, kdo se o ta rzná zaazení zasadil.

 


 
Platón pak pidal k této pvodní tveici ješt ivel pátý – éter a piadil mu poslední moný pravidelný mnohostn – dvanáctistn. Jeho ák Aristoteles pak povaoval éter jako ivel nebeský za ivel hlavní, prvotní, který ovlivuje všechny ivly další. I kdy si to teba nechtjí pipustit, z tohoto pátého ivlu vlastn vycházejí všechna náboenství, se všemi svými klady a zápory.
 
Pt ivl uznává i budhismus a pro pátý ivel uívá názvu „prázdný prostor“. V ínském taoismu je pak ta ptice ivl mírn pozmnna – ohe, zem, kov (zlato) voda a devo (strom). No a jist je jasné, e kadá kultura nakládá se ivly jakoto symboly jinak – po svém, co by snad pro ilustraci ivl stailo. 
 
Obvyklá závrená chvalba by ale mla být zamena na ivly pírodní. Prakticky všechny ivly zpsobovaly lidstvu i jednotlivým lidem v celé historii mnohá neštstí a katastrofy, které se však v tchto chválách nehodí njak zvlášt vyzdvihovat. Bez jednoho kadého ivlu by však na svt bylo pouze velké NIC! Bez ohn by všechno zmrzlo, bez vzduchu by se všechno ivé udusilo, bez vody by všechno uschlo a bez zem by tady vbec nic nevzniklo.
 
Take není o em pemýšlet, pírodní ivly jsou chvály hodné a ne e ne! Co se týe chvály hodnosti pátého ivlu, to zcela tolerantn ponechme na zváení kadého jedince.
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 30.08.2020  09:03
 Datum
Jmno
Tma
 30.08.  09:03 Von
 28.08.  09:52 olga jankov
 28.08.  09:20 Vesuvjana dky