Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Sttn svtek,
ztra Ctirad.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pouení pro osoby vstupující do jednací sín

Poslyšte pouení pro osoby vstupující do jednací sín,
platí pro úastníky, soudní znalce, všechny svdky, veejnost i tchýn, 
neznalost neomlouvá, soustete se na mj výklad, na uební látku,
protoe je to trochu obsáhlejší, tak to vezmem pkn po poádku. 

Pi vstupu nutno sejmout z hlavy klobouk, beranici,rádiovku, šátek,
pokud jste píslušníky ozbrojených sil, tak výjimku máte,
stejn tak jste-li dáma, pardon ena, co apartní klobouk neodkládá, 
jestlie dle pravidel spoleenských evidentn bonton si to ádá. 

Chápu, e v soudní síni neposedné choleriky mnohdy leccos svdí,
jenome pi jednání všichni pkn ukáznn na svých místech sedí,
doma si kadý vaní kdy chce, co chce, kií, jeí, a hlavn to svoje, 
zde mluvit je mono jen se souhlasem samosoudce a zásadn vstoje.

A kadý slovní projev musí býti hlasitý a té srozumitelný, 
na závr pi rozsudku vyhlášení pedepsán je postoj rovný, elný, 
kterak e oslovovat v soudní síni zúastnné, jasné je nad slunce, 
no pece jednoduše – pane, paní nebo sleno, s pipojením funkce. 

Napíklad paní státní zástupkyn, pane soudce nebo pane svdku, 
nikoliv stará zo, satoryje, notoriku, hajzle, bábo, ddku, 
dstojnost ani postup jednání se nikdy nesmí v soudní síni rušit,
zejména co tam není dovoleno musíte znát, nestaí jen tušit. 

Mete sice s sebou chleba, ízky, cigarety, slivovici vzíti,
bohuel v soudní síni není mono pokouiti, jísti ani píti,
jednání ídí soudce a pokynm jeho kadý podídit se musí, 
tebas e hluboce s ním nesouhlasí a z té kivdy u má ki husí. 

Pokud se otvírá vám kudla v kapse, kalašnikov berete ze skín,
se zbraní není ovšem dovoleno vstupovati do jednací sín,
kdyby si teba nkdo v soudní síni na kameru toit chtl svj rozvod, 
musel by poádati pedem soudce a ten by pak o ádosti rozhod. 

Kdo snad by se v rozporu s pouením tímto choval i dal jiný popud, 
tak ten se vystavuje nebezpeí ukládání poádkových pokut,
kdo by se choval znan uráliv a poádek v síni rušil hrub, 
me být i z jednací sín soudcem vykázán ven díky té své hub. 

Tak to je pouení pro osoby vstupující do jednací sín, 
platí pro úastníky, soudní znalce, všechny svdky, veejnost i tchýn,
chápu, e musíte mít z toho všeho zákonit hlavu jako dýn, 
vte mi, e neli v té soudní síni, lepší hledat pravdu je ve vín. 


Tak, a máte to! Sotva jste peetli první stránky, u jste kvalifikovan poueni. Kdyby vám náhodou práv te pišla obsílka k soudu, máte vystaráno. Nebudete toti muset na soudní chodb íst úední lejstro, které je vyvšeno na dveích kadé jednací sín. Ušetený as tak mete vnovat nemu uitenjšímu, jako teba zastrašování protistrany i smiování se s manelkou. Doufám, e mnou zvolená forma vám utkví v pamti lépe ne strohý jazyk úední. Jsem si ovšem vdom letité policejní zásady, která praví: „Dvuj, ale provuj!“ Jestlie tedy upete zrak na následující stránku, uvidíte originální pedlohu mého textu. Mete íst a srovnávat…. 

 
POUENÍ PRO OSOBY VSTUPUJÍCÍ DO JEDNACÍ SÍN 

Pi vstupu do jednací sín a bhem celého pobytu v ní musí být pokrývka hlavy sejmuta. Z této povinnosti platí výjimka jen pro píslušníky ozbrojených sbor, kteí jsou pi projednávání vcí ve slub, a dále pro eny v pípadech, kde to pravidla spoleenského chování pipouští.

Bhem celého jednání pítomní sedí na svých místech. 

Klást otázky a vyjadovat se je mono jen se souhlasem pedsedy senátu (samosoudce). K senátu (samosoudci) se mluví jen ve stoje, a to i pi sebekratším projevu. Slovní projevy musí být hlasité a srozumitelné. 

Výrok rozsudku vyslechnou všichni pítomní k výzv pedsedy senátu (samosoudce) ve stoje. 

Soudní osoby i ostatní pítomné osoby se vzájemn oslovují „pane– paní – sleno“ s pipojením funkce i procesního postavení, ve kterém oslovený pi jednání vystupuje (nap. „pane pedsedo, pane písedící, pane obhájce, pane doktore, paní státní zástupkyn, pane znale, pane svdku apod.“). 

Postup soudního jednání ani jeho dstojnost nesmí být ádným zpsobem rušeny. Zejména není dovoleno v jednací síni mluvit bez souhlasu pedsedy senátu (samosoudce), dále jíst, pít nebo kouit, a to ani v pestávce.

Jednání ídí pedseda senátu (samosoudce), jeho pokynm se musí všichni pítomní podídit. 

Pedseda senátu rozhoduje té o tom, zda je mono v prbhu soudního jednání poizovat obrazové záznamy nebo uskuteovat obrazové nebo zvukové penosy z jednací sín. Do jednací sín není dovoleno vstupovat se zbraní; výjimka platí jen pro píslušníky ozbrojených sbor, kteí jsou pi projednávání vci ve slub.

Tomu, kdo by v rozporu s tímto pouením rušil poádek v jednací síni, nebo se uráliv choval, me být uloena poádková pokuta; pro hrubé rušení poádku me být pedsedou senátu (samosoudcem) vykázán z jednací sín. 
Text: Ivo Jahelka
Ilustrace: František FrK Kratochvíl
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 23.06.2020  17:47
 Datum
Jmno
Tma
 23.06.  17:47 Von