Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Brigita,
ztra Sabina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála soumraku a svítání

V této chvále musím pro jistotu hned na zaátku upozornit na to, e se bude pohybovat na pomezí mezi astronomií a meteorologií, a bude to tedy záleitost spíše odborná ne prozaická. Bude také trochu delší, ale pesto pevn doufám, e tém v kadém odstavci si kadý pro sebe najde nco nejen chvály hodného, ale i hezkého.
 

Soumrak je pechod mezi dnem a nocí, tedy rzn dlouhý asový interval veer po západu Slunce, ale také ráno ped jeho východem, kdy mu však íkáme svítaní. Slunce je tedy ji nebo ješt pod obzorem, ale zásluhou rozptylu svtla osvtluje atmosférické vrstvy a od nich je ásten osvtlen i zemský povrch.    

Rozlišujeme dokonce ti druhy soumraku – astronomický, nautický a obanský. Soumrak astronomický zaíná veer nejpozdji a ráno nejdíve. Pi nm se Slunce nachází pod obzorem 12° a 18° a asov ohraniuje astronomickou noc kolem plnoci. Pi nautickém soumraku, který jist chválili a chválí zejména moeplavci, je Slunce veer i ráno pod obzorem 6° a 12°. To u je sice také obloha pomrn tmavá, take jsou dobe viditelné hlavní naviganí hvzdy, ale souasn lze také ješt dobe odlišit obzor od oblohy, zejména na moi. Konen pi obanském soumraku je naše ivotodárná hvzda pod obzorem jen do 6°. A tak lze ješt venku pi málo oblané obloze íst, nebo hrát na píklad míové hry. Samozejm je u vidt Msíc, tedy pokud není v novu, ale ten lze vlastn vidt nkdy i v poledne. Kadopádn je ale u také vidt i nkolik našich obnic - v poadí Venuše, Jupiter, Mars, Merkur a Saturn – samozejm pouze nkdy.
 
 
 
Zejména Venuše je za soumraku krásná, zejména kdy si dá randíko s Msícem!

Pokud je bezmraná obloha, pak vyskakují na nebi postupn další nejjasnjší souhvzdí a hvzdy. Na severní polokouli po celý rok nejznámjší Velký vz a pak, krom zimy, pomrn sólové hvzdy Arcturus a Vega, v chladné polovin roku snad nejkrásnjší souhvzdí „celokoulové“ oblohy Orion a v zim pak vbec nejjasnjší hvzda Sírius. Všechny tyto záící objekty meme vidt na obloze u za soumraku – a pak tu nádheru nechvalte!
 
   
 
Délka soumraku závisí na zempisné šíce, tedy na vzdálenosti od rovníku a mní se pochopiteln i bhem roku. Na úrovni 50. rovnobky trvá obanský soumrak v zim pouze nkolik minut, pi jarní a podzimní rovnodennosti kolem 35 minut a v období kolem letního slunovratu pes ti tvrt hodiny. Protoe Slunce v tomto období asi po tyi týdny u nás neklesá pod obzor více ne 18°, nemáme vbec astronomickou noc a na sever asi od 60. rovnobky mají nádherné bílé noci. A naopak – kolem zimního slunovratu nemají lidé v polárních krajích vbec astronomický den a nespatí Slunce po nkolik týdn! Zato se práv v takto dlouhé astronomické noci mohou nkdy kochat nádhernou polární záí, kterou ale vychválím teba píšt.

A te šup zpt na meteorologickou parketu. Pi soumraku i pi svítání vznikají pomrn asto veer i ráno pi uritých atmosférických podmínkách tak zvané soumrakové jevy, z nich nkteré patí mezi nejhezí jevy na naší obloze.
 
  
 
Zejména zaátkem letního období je zajímavé sledovat dje na obloze po západu Slunce a ped jeho východem. Snad pro kadého - a pro mne zcela jist - je mnohem píjemnjší uívat si soumraku, protoe svítání - pokud se irou náhodou nevracíme z flámu – jisto jist vtšinou zaspíme! Nejznámjší jsou samozejm veerní i ranní ervánky, které ovšem nemusí být jen ervené. Podle rzné vlhkosti vzduchu a rzných pímsí mohou mít toti celou škálu barev a v rzném poadí nad sebou. Nejvzácnjší je ale poslední paprsek pi západu Slunce, který je zelený, ale je teba dávat opravdu velkého bacha, abychom jej spatili. Povedlo se jen opravdu velmi málo šastlivcm a já mezi nimi bohuel nebyl… Nkdy se vytvoí i zajímavé paprsky ve tvaru krásného vjíe, nebo vysoko na obloze noní svítící perleová oblaka. Podle ranních i veerních ervánk pak me zkušený pozorovatel opravdu pedpovdt poasí na píští jeden a dva dny.

A ješt last not least – závrený dkaz o chvály hodnosti soumraku a svítání, tentokrát z umleckých kruh. Pomalejší skladbu Twillight - Soumrak si vybral jako znlku svého jazzového orchestru Karel Krautgártner poátkem šedesátých let minulého století a naše slavná trojice Jaroslav Jeek, Jan Werich a Jií Voskovec sloili o ticet let díve po všech stránkách poetickou serenádu Svítá, kterou my díve narození asi známe.

Vte, e je dobré a chvályhodné hodit alespo obas pízemní starosti za hlavu a pozvednout hlavu nejprve k obzoru a pak i k výšinám. Stojí to za to!
 
Text a foto: Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 03.07.2020  11:42
 Datum
Jmno
Tma
 03.07.  11:42 Duan
 03.07.  08:30 Vpn
 03.07.  07:06 zdenka
 02.07.  15:55 Karla I.
 02.07.  14:20 Milada
 02.07.  09:22 Vesuvjana dky