Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Berta,
ztra Jaromr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála iluzí
 
Nahlédnete-li do jakéhokoliv slovníku cizích slov, tak zjistíte, e iluze je nesprávná, falešná pedstava, se skuteností se neshodující. Pelud, vidina, klamná nadje a tak dále a tak podobn. Tohle e by se mlo chválit? A na tuto enickou otázku opt nesmle, le neoblomn odpovídám – ano! Je k tomu však teba nasadit správný úhel pohledu a toto nastavování je u delší dobu mým nejvtším hobby. Podíváte-li se na daný problém z té správné strany, pak moná také zjistíte, e iluze mohou být nejen krásné, ale také velmi uitené a tedy chvályhodné. Abych to dokázal, opt to dá ovšem pknou fušku.
 
Nejprve jen tak zcela nezávazn se snad dají chválit nkteré iluze kouzelník - iluzionist, ale to by bylo píliš jednoduché. Jinak opravdu nevím, kdo pišel na ten nápad, e všechny iluze musejí být jen pouhým klamem a šalbou, neuskutenitelnou vidinou? Staí nebýt líný, zamyslet se pokud ješt máme ím, a urit najdeme celou adu píklad a situací, kdy iluze jsou pímo ivotadárné. Take jsem zapnul ve svém mozeku vše, co v nm zbylo, a zde je výsledek. Pedstavme si nkolik následujících situací:
Lije jako z konve, déš neustává, voda v ekách stoupá. Povode se zdá neodvratná. Voda zaíná zaplavovat údolí. Lidé i záchranái se obávají nejhoršího. Postiení ve svých domcích propadají panice, s rukama pouze sepnutýma se modlí, a pestane pršet a chlácholí se klamnou iluzí, e se voda vylitá z beh zastaví u jejich prah, e záchranái všechno zajistí, a tak dále a tak podobn …
 
Nebo jiné ivelní pohromy. Blesk zapálí dm a pi poáru se vše ostatní, vetn spoléhání na hasie, odehrává podle stejného scénáe, jako v pípad povodn.
 
   
 
A do tetice jedna sólová situace s naprostou absencí ivl. Parašutista vyskoí z letadla, udlá vše, co se udlat má, a pesto se padák neoteve. Padající „hrdina“ propadne panice, ztratí veškeré iluze a v oekávání neodvratitelného konce se tém v mdlobách a se zcela vyteštnýma oima ítí k zemi.
 
Toto vše jsou samozejm naprosto katastrofické scénáe a pitom staí málo, aby se vše v dobré obrátilo. Kdy u bychom pistoupili na tu výše uvedenou pesimistickou definici iluzí, co nám brání, pouít jednoduché finty. Ve všech práv uvedených katastrofických píkladech pece postaí, kdy postiení, jak pi povodni, tak i pi poáru a také nešastník ve vzduchu, si jednoduše vybaví iluzi pozitivní. Budou se sice obávat nejhoršího, ale zanou spoléhat zejména sami na sebe! To je vyburcuje k neuvitelným výkonm pi povodni i pi poáru, a parašutistu to donutí k naprostému soustední, které je nutné k tomu, aby zvládl spletenec šr a otevení záloního padáku. A protoe štstí jak známo peje odváným a pipraveným, všechno je rázem jinak. Nikdy neprší vn a tak v pípad ivelních pohrom zvládnou postiení za pomoci soused i hasi povode i poár. Parašutistovi se pak povede rozplést šry a klidn se snese na záloním padáku k zemi. Pozitivní iluze odvrátila katastrofu!
 
 
 
Zcela aktuáln meme mezi tyto situace zaadit i souasnou pandemii coronaviru. I nyní nestaí spoléhat jen na lékae nebo dokonce bláhov na vládu…

Ano, štstí je krásná a pepychová vc! Ale i kdy jak íká básník-texta, prachy si za n nekoupíš, tak za pomoci vlastního piinní a pozitivní iluzí i jen malá kapika štstí asto zachrání majetky i ivoty.
 
Co tomu íkáte, nejsou to reálné monosti se šastnými konci? Vdy pece všechno má svj rub a líc a jak zpívali kdysi další dva naši skvlí textai – „kadý chlup má svj rub, kadý rub má zase líc – chci vidt líc, mn do rubu není nic!
 
A tak na závr jako obyejn plamenná výzva. Obrame naruby definici iluze a hledejme na ní kladný líc! Sname se, a nám obohatí naše ivoty a pak u nám nic nezabrání, abychom ty pozitivní iluze mohli s klidným svdomím kdykoliv chválit.
 
Foto: internet   
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 07.06.2020  16:07
 Datum
Jmno
Tma
 07.06.  16:07 Von
 06.06.  09:31 Ivan