Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Emlie,
ztra Kateina.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vdycky v záí
 
Vdycky v záí dorazí do naší tvrti v Seattlu fotbalové šílenství.
e fotbalová sezóna zaala, poznáme v okamiku, kdy se u dveí dom zanou objevovat dti prodávající drahé okoládové tyinky, aby si vydlaly na dresy. Ty nervózní postaviky na pední verand jsou zelenái – ve fotbale i v podomním obchodování.
Takhle njak to probíhá:
Nesmlé zaukání na dvee. Malé dít. S hlavou sklopenou nco mumlá a natahuje ruku s okoládovou tyinkou, jako by omluvn vracelo nco kradeného.
Dít tady být nechce.
Ani rodi schovaný o kus dál v koví tady být nechce.
A vy ádnou okoládu nepotebujete.

Ale protoe jste v tomhle skorošvindlu kdysi také byli dtmi a nkolikrát i rodii, je teba zaujmout své místo v tomto rituálu, jím se mladý lovk zasvcuje do podnikatelského kapitalismu, sportu a amerického zpsobu ivota.

(A krom toho je sice pravda, e ádnou okoládu nepotebujete, ale zato ji chcete, a máte pocit, e je velmi správné tomu dítti pomoci a ješt pijít k cukroví.)

Devítiletá dcera mého kamaráda nedávno touto zkouškou dosplosti prošla zpsobem, který byl zárove katastrofální i triumfální.

Byla první sezona jejího drustva, a tak kadé dít musel kvli dresm prodat aspo jednu krabici tyinek. Ukázka fotbalové týmové solidarity – všichni njak pispívají ke stelení gólu.

Holika pijala svou krabici s okoládou bez jakéhokoliv nadšení – pesn takhle bude za pár let smíená s uhíky; je to nco, emu je teba se pokud mono vyhnout, ale jestli to jinak nejde, musí se to vydret. S míem si hrát chtla. Netušila, e podmínkou jsou njaké maloobchodní operace, ale co se dá dlat.

Její rodie si od ní nekoupili rovnou celou krabici, jak doufala. Plán A tedy nevyšel.Její bratr s kamarády jí nepomohli, i kdy se krádeí nkolika tyinek pokusili její zásoby ztenit. A všichni kamarádi v nedlní škole okoládu na prodej mli také.

Týden mla krabici s tyinkami schovanou pod postelí v nadji, e si je njaká víla odnese a nechá tam za n peníze. Smla – nic takového se nestalo.

Otcova ješitnost se ozvala v okamiku, kdy mu zavolala okoládová pedsedkyn fotbalové ligy a chtla vdt, co se dje a pro e jeho dít nepišlo na trénink ani nedoneslo trbu za okoládu. Pislíbil výsledky.

V nouzi své dcei poskytl rychlokurs obchodního cestujícího a také povídal o osobní odpovdnosti. Zaal to s dcerou nacviovat. Ona odešla ke dveím a trénovala klepání a otec kiel „Hlasitjc, já t neslyším!“, dokud nedokázala do dveí bušit jako pi policejní razii.

Otec ji uil dívat se nahoru, mluvit zeteln a v pípad poteby nabízet dv tyinky v cen jedné. Nakonec ji piml k výkiku: „KUPTE SI TU OKOLÁDU, NEBO VÁM PODPÁLÍM BARÁK!“, nae usoudil, e u ten kurs asertivity staí. A odkráel s dcerou nabitou odhodláním. Úpln to z ní išelo.

U prvního domu ji otec plácl pes zadeek, jako by chtl íct „a poádn do nich“. Schoval se za strom a sledoval, jak se jeho dít okolády zbaví. Holika stála pede dvemi pt muivých minut a otci nakonec došlo, e z ní elán vyprchal. Šel ji zachránit a v tichosti pak spolu kráeli dom.

Následovala další nalejvárna, jak je dleité pekonávat pekáky a mít odvahu a jaké to bylo, kdy byl malý kluk. Apeloval na její budoucí postavení ve feministickém hnutí. Opravdová enská nco takového dokáe, nebo snad ne? Jo, dokáe. Tak jo, deme na n!

Tentokrát chtla jít sama – otec íhající za postranní arou ji znervózoval.

V prvním dom zabušila na dvee – a pak utekla.

Ješt nkolik dalších lidí v sousedství se pak divilo, kdo e jim to zaklepal na dvee a potom utekl. Dít si uvdomilo, e klepání na dvee je nad jeho síly, a zbytek odpoledne strávilo v garái – na zadním sedadle rodinného sedana. V poraenecké nálad se dcera objevila a u veee.

Ale otec to vzdát nemohl. V sázce bylo píliš mnoho. Šlo o klíové období v ivot jeho dítte. Zaal zvaovat význam reklamy. Vyuít výhodné polohy. Rodina bydlela v univerzitním mst ve tvrti, kde fotbaloví fanoušci nechávají auta, kdy míí v sobotu odpoledne na stadion. Kolem procházejí stovky lidí. Urit budou chtít a potebovat nco sladkého!
Otec své dcei vysvtlil princip reklamy a pesvdil ji, e staí vyrobit nápis, a ona se pak hodinu ped utkáním postaví na rohu a fanoušci od ní všechno skoupí.

Nápis vyrobili:
„POMOZTE  FOTBALOVÉMU DRUSTVU  ŠKOLY  V  HILLSIDE S NÁKUPEM  DRES – BÁJENÁ OKOLÁDA  ZA $ 1,00!“
Holika zmizela na celou jednu hodinu. Otec na ni vidl z pední verandy a obas ji pohledem zkontroloval. okoládové tyinky šly na draku. Sláva!

Dom se vrátila s úsmvem. Triumfálním úsmvem. Prodala VŠECHNY okolády – celou krabici. Moc se jí ulevilo. Otec byl na ni pyšný a ml radost i ze sebe. Vynikající týmová spolupráce. Oslavili to banánovým pohárem politým dvojitou dávkou okolády.

Za nkolik dní pišel soused, který byl do toho obchodnického dobrodruství zasvcený. Bylo pozd veer, kdy dti u jsou v postýlkách. Otec se sousedem si sedli na verandu a pi pivu se kochali podzimní oblohou. A soused ekl: „Nco ti musím ukázat. Je to moc milé, abych si to nechal pro sebe, ale slib mi, e to svojí holce neukáeš.“

Z papírového sáku na nákupy vytáhl peloený kus lepenky: „Tohle jsem našel v popelnici.“
Byla to cedule, kterou otec vyrobil pro svou dceru. Ješt poád tam bylo napsáno „POMOZTE  FOTBALOVÉMU  DRUSTVU  ŠKOLY S NÁKUPEM  DRES – BÁJENÁ  OKOLÁDA  ZA $ 1,00“.

Ale pod tmi slovy bylo neumlou rukou jeho dcery pipsáno:
“K tomuhle m donutil táta.“
 
* * *
Z knihy Roberta Fulghuma „Moná, moná ne“ vydané nakladatelstvím ARGO roku 1996

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma