Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladislav,
ztra Doubravka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Tký ivot literáta III.

Nkteí lidé tvrdí, e úpln nejtší pozice pi he šach je ta úvodní – ped prvním tahem. Zda-li tomu tak skuten je, tko íct. Mé zkušenosti v této královské he jsou zcela nedostaující – vtšinou neslavn koním po dvou i tech desítkách tah, jejich spoleným rysem je zoufalá defenzíva, která je beztak pedem odsouzena k zániku v konfrontaci s drtivým tlakem protivníka erpajícího sílu z elektrické zásuvky. Ostatn má statistika 0 výher nepatí k nejlichotivjším. Z tohohle pohledu se mi situace ješt ped samotným vypuknutím bitvy (nazvme ji teba Waterloo) proti umlé inteligenci zamlouvá – síly a pozice jsou zdánliv vyrovnané, co po pár minutách bezpen neplatí…
 
Pro takový, a provokativn rozvláný a prázdný, úvod? Popravd eeno, prost m nic jiného nenapadlo. Ono u tohle málo povauji za zázrak vzhledem k souasnému stavu mého mozku, který bych bez váhání nazval myšlenkovým vakuem. ádný nápad, ádná inspirace… Jako kdyby studna mého tvrího génia (jaká to skromnost) náhle vyschla. Moná nkde hluboko na dn… nco… ne, nevím, nevidím tam. A i kdyby, je to píliš hluboko. Hrdlo se mi svírá úzkostí, nemu dýchat, nitro mi zaplavuje panika… Co te?! ve jakýsi hlas uvnit mé hlavy. Co budeš dlat?! K emu je autor bez inspirace?
 
Vzhledem k tomu, e tete souvislý text, neme ani tušit, jak velká asová odmlka vznikla mezi touto vtou a posledním odstavcem, bhem ní jsem zmaten pobíhal po pokoji, tloukl hlavou o ze, vytrhával nevinné listy z asopis, jejich troufalost, e mají o em psát, m pobuovala, abych nakonec vybhl na balkon a zaval do mínus šestnácti stup: „Inspirace, vra se!“ Škoda, e volaná není pes (i v tomto pípad spíše fena) a ješt vtší škoda, e jsem na sob ml akorát tepláky… No, stalo se toho v tom vynechaném ádku skuten hodn (mj. jsem se najedl, zhlédl sportovní zptavodajství, vyleel zápal plic…), ale tím u nebudu zbyten zatovat své prsty a vaši milou pozornost.
 
Ztráta inspirace… Jedna z mých nejvtších a nejdsivjších noních mr. Nevdt o em psát, nemít na srdci nic, co bych si pál sdlit tenám… U jen pi tom pomyšlení m polije horký pot a honem se snaím pijít na nco, co by m pesvdilo o opaku, co by mi dodalo kýené sebevdomí a já si mohl íct: „Kdepak, stále ješt nacházím v té své makovici spoustu nápad, poád vím, o em psát!“ el, práv v takových chvílích, kdy bych njaké to vnuknutí vyznaující se bezbehou genialitou (ale co, bral bych jakékoli) poteboval ze všeho nejvíc, ne a ne na nco pijít. A ím víc se snaím, tím vtší pitomosti m napadají. I kdy jak se te nad tím zamýšlím, tímhle zpsobem vzniklo asi hodn knih, film a televizních seriál…
 
Ztráta inspirace není nejvhodnjší termín. Inspiraci si nepiváete na vodítko, neutee vám a ani se nevrátí. Inspirace prost je a není. Pichází a odchází, jak se jí zlíbí. Našlapuje tiše, schovává se, chvíli je tam a hned zas jinde. Krouí kolem nás a my ji nevidíme. Nkdy nás jen tsn míjí, ukáe se nám a my ji pesto ignorujeme. Jindy po ní meme pátrat sebevíc a nenajdeme ji. Prost zmizela…
 
Jak tedy na tu mršku? Spolehnout se na náhodu? Sednout si do kesla a ekat, e „to“ pijde? Nad tímhle jsem dumal, kdy jsem pozoroval svou (radši bez dalších pívlastk) sestru, jak se snaí splnit úkol z eštiny. Na zadané téma, které se vyznaovalo znanou obecností a tedy i volností námtu, se marn snaila vymyslet kloudný píbh snad celý den. Jak postupovala? Chvíli sedla, pak zase pecházela z místa na místo a rádoby „vymýšlela“, piem dle m spíše vyhlíela zázrak.
 
Teba to tak u nkoho funguje. Osobn s tím (obdobn jako se šachy) píliš a hlavn pozitivních zkušeností nemám. Ano, stane se, nkdy opravdu dostanete brilantní nápad takíkajíc „zadarmo“, e ani nevíte, jak. Prost lup a ta árovka se vám v kebuli rozsvítí. Kolikrát se nco takového však pihodí? Moc asto ne.
 
Já neekám doma se zaloenýma rukama. Snaím se inspiraci aktivn hledat. Vystavit se co nejvíce podntm z okolí, sledovat všechno a nic, nenechat oi chvíli ustrnout na jednom míst, uši stále nastraené a v kapse kalhot semoulený papír a okousanou tuku. Z jednotlivých stípk sestavovat nádobu. Rozvíjet velké píbhy z drobností. Inspirace se toti skrývá ve všem kolem nás. Me jí být cokoli. Bná vta v novinách, bezvýznamný zábr ve filmu, kus fotky z billboardu, krabice u popelnice… nebo teba radiátor. Pro ne? Pro by se tahle skvlá vc, na ní si práv heju nohy, nemohla stát jedním ze základních kamen njakého obstojného díla?
 
Inspirace tady je. Záleí jen na nás, jestli si ji všimneme, pochopíme a dokáeme ji patin zpracovat. A o tom zpracování, které v sob skrývá mnohá úskalí, teba zase nkdy píšt.

 
Tomáš Záecký
***
Ilustrace © František FrK Kratochvíl

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma