Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Sobslav,
ztra Roman.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála pekla
 
Tentokrát zanu opravdu velmi „objevn“ tvrzením, e objektem této chvály je nco zcela neobvyklého. Co je to vlastn peklo? Je to nco konkrétního i abstraktního? Patí jakékoliv úvahy o pekle do reálného svta jedenadvacátého století? Nebo se zcela neekan vrhám na parketu náboenskou, pojímajíc peklo jako opak nebe? To jsou otázeky, e? A urit budete váení tenái zvdaví, které z tchto pekel a co na nm i na nich budu chválit. No – omlouvám se, ale musím vás trochu napínat a tu kardinální otázku si záludn nechám na samý závr tohoto chválícího fejetonku.
 
Co se vám vybaví, kdy se ekne – „to je, nebo to bylo peklo?“ Nkterým smíšeným párm moná to, ím jim partner oslazuje manelství a nkterým pánm pak teba to, co proívali zejména prvním rokem na povinné vojenské prezenní slub. Ale mn napíklad se vybaví nco takového, co se mi povedlo digitáln zachytit na chaloupce v jiních echách.
 
 
 
Je to moná zvláštní, e mi peklo pipomíná tak krásný západ Slunce. Jist naprosto odlišný obraz pekla nám pak vylíil Dante Alighieri ve své Boské komedii. V této renesanní básni básní peklo vbec nehne a nezáí rudou barvou, ale je to naopak jakýsi tmavý a drsný les. Na cest tím zvláštním peklem doprovází básníka starší kolega Vergilius a cestou nepotkávají erty, jak bychom oekávali, ale rzné šelmy, píšery a také známé antické osobnosti z eckých bájí a další historické osoby ecko-ímských djin. Tedy - Elektru, Hektora, Odysea a dále u Homéra, Sokrata, Platóna, Cézara, Senecu, Ovidia... Tak bylo vidno peklo na pelomu 13. a 14. století.
 
Nejsem historik, ale myslím e plameny pekelné uvedla na scénu svta zejm Bible. V ní se samozejm popisovalo peklo velmi mlhav, zašifrovan, ale kadý si mohl domyslet, e urit pobyt v nm nebyl pro híšníky ádná selanka. Nevím, nevím, zda je dobe nebo špatn, e dodnes nebyla na píklad zodpovzena základní otázka, kde se peklo nalézá? Na druhou stranu ta neuritost a tajuplnost nedala spát nejen rzným vykladam toho, co bude po smrti, ale naštstí i dalším pokraovatelm Danta na celém svt a samozejm i u nás.
 
V našich krásných pohádkách, a u „papírových“, „celuloidových“ i „elektronických“, je peklo zobrazováno vtšinou jako selanka, jako íše hloupoukých ert, které hrav ošálí nejen acký vyslouilý voják Martin Kabát, ale dokonce i obyejná Káa se správn proíznutou vyídilkou. No a pokud vyjdou ertíci na svtlo boí mezi lidi, pak jsou výjimen bu malí a šikovní, ale vtšinou taky dostanou od kadého na frak.
 

Kapitolou samou o sob jsou nejrznjší vtipy a anekdoty o pekle. V nich se do pekelné íše dostávají osobnosti, které by tam našinec dle svého nejlepšího vdomí a svdomí moc rád vidl. A tady si pomalu ale jist pipravuji pdu pro finální chválení
 
Souasný lovk má tedy v hlav, a asi i v srdci a duši zafixovaný tento oddémonizovaný obraz pekla. Take – pro chválit peklo? Dvod je sice jen pár, ale zato stojí za to!
 
Za prvé se peklo stalo námtem etných nejen literárních, ale i výtvarných a hudebních skvost, které peily vky a dodnes nám mají co íci. Protoe jsem tvor dosti líný, uvedl jsem pouze jako píklad peklo Dantovo, ale tch píklad bychom jist našli habadj, vdy s peklem si teba zahrával i náš Karel Hynek Mácha. Za druhé se peci jen alespo obas vybaví nkomu jako peklo nco krásného, jako na píklad mn v pípad nádherného západu Slunce. A za tetí – a zde u se musím uchýlit k jisté spekulaci – v historii lidstva sehrálo peklo velmi dleitou roli. Dokonce si dovolím vyslovit kacískou myšlenku, e existence pekla, tedy alespo víra v nj, sehrála opravdu velkou roli v polidštní lovka! A na samý závr – ruku na srdce – není trochu chybou, e na pekelná muka se neví?  Kdyby ano, pak by to moná pece jen nkoho odradilo od páchání nechutností nejrznjšího druhu a na svt by se ilo lépe!
 
A proto – jako obvykle – chvalme peklo!
 
Foto: internet
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 05.05.2020  13:25
 Datum
Jmno
Tma
 05.05.  13:25 OLGA JANKOV
 05.05.  13:24 Karla I. pro pana Vclava
 04.05.  17:03 Von
 04.05.  16:11 Vclav Pro pan Karlu I.
 04.05.  13:54 Karla I.
 04.05.  12:47 Vesuvjana dky
 04.05.  11:49 Vclav
 04.05.  08:46 Kvta