Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vilm,
ztra Maxmilin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála nostalgie
 
U to vidím, tedy – pesnji eeno – spíše tuším, jak kdekterý tená i tenáka kroutí hlavou a diví se, coe jsem si to zase vybral za objekt chvály. Take prosím, a ádám všechny takové, aby se nedivili! Co mete ekat od nevelebného kmeta, který chválí kde co. Ale k té nostalgii.
 

Heimweh - stesk po domov, teskná vzpomínka i teskná touha, to má být hodno naší chvály? A opt hned briskn a rezolutn odpovídám – ano! A opt doufám, e všechny o tom  - bude-li dobrá vle na vaší stran - pesvdím.
 
O stesku po domov asi nejvíce vdí emigranti a exulanti, ale i dti odlouené od rodi, tesknou touhu zaívá kdekdo po emkoli a teskné vzpomínky mohou být jak nepíjemné, tak i píjemné. Nostalgie je jednoznan velmi zajímavý stav naší mysli a urit by stálo za to, aby se jí nkdo seriózn zaobíral. To ale samozejm neme být mj pípad, nebo o serióznost mn v tchto chválách prvoplánov vbec nejde! Kdyby se ale nkdo takový náhodou našel, pak mu poskytnu pár námt k zamyšlení.
 
Napíklad by bylo záhodno statisticky podchytit, v jakém vku lovk o nostalgii poprvé zavadí a uvdomí si ji, zda nostalgii podléhají více eny ne mui, zda v prbhu našich ivot se nostalgie njak vyvíjí, prohlubuje se i slábne, zda se v njakém procentu populace vbec neprojevuje a pi troše námahy by se jist našlo dalších otázek hned nkolik habadj.
Na první pohled by se mohlo zdát, e nostalgie u kadého sílí s pibývajícími léty a moná i se tvercem vzdálenosti bu od rodného místa, milované osoby i dokonce milované doby! Urit je to ale zcela individuální záleitost. Bohuel se nejen u nás stále v jisté skupin lidí udrují nostalgické vzpomínky na dobu naštstí nenávratnou, a v bývalé NDR se prý dokonce vil termín „Ostalgie“! Obrame ale list!
 
U od dob Šrámkova Msíce nad ekou se nostalgie nádhern pstovala na rzných srazech bývalých spoluák po drahných letech. V roce 1980 pevzal Šrámkovu štafetu Jií Huba svými Nezralými malinami. Snad kadý na njakém tom více mén podobném setkání nkdy byl a krásn si zanostalgoval. Jist není nic radostného na tom, e na kadém dalším setkání vtšinou u nkdo ne svou vlastní vinou chybí, a e parkinsonské a alzheimerovské anekdoty se stávají skuteností, ale stále je na co vzpomínat.
 
A nyní budu opt jednou velmi osobní. I kdy pam slábne, a tak nevím, co jsem ml vera k veei a obas si pletu si jména svých potomk, pesto nikdy nezapomenu na to, jak nám starší spoluáci znemonili úast na dvou vynikajících akcích. Moc jsme se tšili na exkurzi do vrchlabského pivovaru v rámci výuky organické chemie, ale na naší tídu u bohuel nedošlo. Poslední exkurze se toti konala 23. listopadu 1951. Náš tehdejší první dlnický prezident, jeho jméno náš gympl hrd nesl, ml ten den narozeniny a studenti obojího pohlaví, kteí „byli nuceni“ v pivovae ochutnávat náš národní mok, se po návratu do školy chovali tak, e to bylo klasifikováno jako zostuzení významného dne! Ta tída nad námi byla vbec náramn vykutálená, nebo práv „díky“ té, jsme nemohli navštívit další atrakci – putovní krajskou výstavu ovoce. Ti výteníci – koštéi - ji toti pár hodin ped námi doslova sbaštili!
 
Do jednoho gymnaziálního almanachu jsem pak pispl následující baladou:
 
Balada gymnaziální
 
Ta naše bouda, milý starý brachu,
prý vznikla v roce devt, jak stojí v almanachu.
Snad proto architekt se nepouil v cizích krajích
a postavil nám chodby ba i WC na jih!
Nám to však nevadilo, nám bylo jedno všecko,
vdy okna našich tíd míila na Benecko.
A tam, jak známo – nebydleli ádní kmáni,
ba naopak - známí profesorští velikáni.
A ostatní pak jako bys je nasil,
hned poblí gymplu nalezli svj asyl.
I dnes vdy o Vánocích slýchám stále znova
ta dávno slavná profesorská slova:
„Co me chudák kantor dlat s váma,           
kdy máte lebky své zacpané vánokama?“
Chci vzpomenout na lavici, která tsná byla,
i na tu, ve které sedávala naše první víla.
Vdy kde kdo z nás tu nalezl pár malých cpk
a prvn kradmo zahledl se do ivtk,
které tak asto vábívaly naše lané oi,
e dodnes pi vzpomínce na nkteré se nám hlava toí!
Ta léta sice odvál as, i vzpomínky se ztrácí,
však sklerózu lze porazit, kdy si s tím dáme práci.
To – bojujme s tou potvorou, víme, e dum spiro - spero!
Tím koním, rate prominout, u vysychá mi pero.
 
 
A dostávám se k závrenému objevu, po kterém musí uznat kadý, e nostalgie je opravdu chvályhodná. U od mládí se stále snaím o to, aby mé nostalgické myšlenky a vzpomínky byly tak njak programov posunuty z roviny smutku a stesku do kraj radostného a milého oekávání! A pedstavte si, ono to jde! Take - s laskavým svolením Cimrmanolog - mete o tom pochybovat, mete tomu nevit, mete mi v duchu i nadávat, ale to je tak vše, co s tím mete dlat!
   
Foto – Almanach Gymnázia z roku 1995
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 21.04.2020  18:51
 Datum
Jmno
Tma
 21.04.  18:51 Von
 21.04.  13:16 Karla I.
 21.04.  09:00 Vesuvjana dky
 21.04.  07:17 Kvta