Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Oleg,
ztra Matou.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ach jo
 
Pojme se na chvilku zastavit a osvit se u kníky svtoznámého autora, který se zamýšlí nad obyejnými vcmi, které … „tak przraným zpsobem oslovují v lovku to lepší, dávají smysl tm nejnepatrnjším vcem svta a navádjí tenáe k radostnému proívání“.

* * *

„Ach jo“ v ádném slovníku ani encyklopedii nenajdeme a málokdy to vidíme napsané. Ale vtšina z nás ten zvuk vydává kadý den. A pouívá celý ivot.

„Ach jo“ je jeden z prvních výraz, které se dít nauí.
„Ach jo“, nebo nco podobného, se pouívá od té doby, kdy se objevili lidé. A teba to bylo první, co Adam ekl Ev, kdy si kousl do jablka.
A jí také hned bylo jasné, co tím myslí.

Bhem historie lidského rodu se objevují a zase mizejí milióny a milióny rzných zvuk – tak, jak neustále hledáme cesty vzájemné komunikace. A asto ta nejvýmluvnjší slova, která pouíváme, vlastn vbec slovy nejsou; jsou to jen tsnopisné zvuky zastupující sloité myšlenky – taková mruení, úpní, supní, mlasknutí a hvízdnutí doprovázená rznými výrazy oblieje a pohyby tla: „Hmm… ehe…mmmnnn… júúú… hej… tpic… oukej… jjjo… ah… ha… mno…“ a skoro nekonené mnoství dalších, jejich význam i zpsob psaní jsou písmem na papíe nesdlitelné.

„Ach jo“ je velmi vysoko na seznamu drobných slvek s velkým obsahem. 

„Ach jo“ íkáme dcku, které spadne, uhodí se do hlavy nebo si piskípne prst. Znamená to, e víme, jak to bolí, ale e také víme, e ta bolest pejde a dít má na to, aby se s ní vypoádalo, vstalo a šlo si po svých. A jak se dít bude uit, nebude muset pi kadém škrábnutí za rodii, aby mu to pofoukali – samo u bude vdt, kde najít vlastní obvazy. „Ach jo“ je první klín, kterým dít odháníme k samostatnosti.

ím jsme starší, ím více máme zkušeností a poznatk, tím lépe rozeznáváme pomíjivou potí od závaného problému. Tím lépe si uvdomujeme, e nco je na „ach jo“, a ne na tísové volání.

Kdyby m píchlo na prsou, teba bych hnal na pohotovost a íkal si: „Paneboe, infarkt!“ Kdyby mla stejné píznaky moje doktorka, nejspíš by si ekla: „Ach jo, to budou vtry,“ vzala by si antacid a vnovala by se své práci.

Co je pro m poslední škytnutí mé staré dodávky, je pro mého mechanika odstranitelný problém s elektinou.

„Ach jo, vy tady máte zkrat v zapalování.“

Dokonce meme mít podobný pocit i u vcí, které opravit nejdou. U odmalika známe písniku Komái se enili a co se stane, kdy se komái opijou. I ve školce nám tyhle vci pipomínají. Víme, e a dláme, co dláme, nakápnuté vajíko dohromady nedáme. Vím toho dost o smrti – asto jsem jí byl nablízku v nemocnicích a na hbitovech.  A tak a uvidím, e se blíí moje vlastní smrt, teba jenom eknu „ach jo“.
V tomto smyslu je „ach jo“ stav mysli. Je to celá filosofie.

Nabádá nás, abychom ekali neekané a také poítali, e se s tím budeme muset njak vypoádat, protoe k neekanému dochází skoro poád. „Achjoáci“ nejene jaksi ekají pekvapení, ale oni s ním poítají, jako by pekvapení bylo atributem ivotaschopnosti.

„Ach jo“ v sob zahrnuje „Nic se nedje, jedeme dál“, „Co te_“, „Nikdy nevíš, co se stane píští minutu“, „Tak to bychom mli“, „Drte si klobouky, pojedeme z kopce“, „Láo pláo“, „Zítra je taky den“, „Šlehaku zpátky neodšleháš“ a „Za sto let u to bude úpln jedno“.

„Ach jo“ je více ne jen momentální reakce na malé problémy. „Ach jo“ je postoj – úhel pohledu na vesmír. Je souástí rovnice, která strun vyjaduje mj náhled na podmínky existence:
„hmhm“ + „noné“ + „ach jo“ + „ale bóe“ = „aháá!“

 
* * *
Ukázka z knihy Roberta Fulghuma Ach jo
Vydavatelství Argo 1996


Komente
Posledn koment: 16.04.2020  15:52
 Datum
Jmno
Tma
 16.04.  15:52 Vesuvjana dky
 16.04.  08:45 Von
 16.04.  07:35 Karla I.