Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Oleg,
ztra Matou.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Škytavka

Škytavka. Anglicky hiccup. Dánové to píšou hikke. Španlsky se ekne hippo. Francouzsky bouquet. Hebrejsky šihuk. Rusové íkají iknuc. Italsky je to singhiozzo. A doktoi pouívají singultus – je to samozejm latinsky a pkn to obchází problém, jak ten zvuk vyjádit. Ale tak jako kýchání, zívání, krkání a prdní, i škytavka je obvykle neškodná záleitost, která se vyeší sama, a více se o ni zajímají amatérští léitelé ne opravdové lékaské kapacity.

“Staení bišního a hrudního svalstva, zejména bránice.“ „Brániní ke zpsobující náhlé vdechnutí, které je perušované keovitým uzávrem hlasivkové štrbiny.“ To je v podstat odborný popis škytavky. V kníkách s vtipy jsem o škytavce ádné humorné zkazky nenašel. Ani v slavné Bartlettov knize citát nic nebylo. I lékaská literatura je pomrn skromná – zabývá se hlavn chronickými pípady a krajními léebnými prostedky, vetn chirurgického zákroku. Je to zvláštní, e takový bný jev s velkým spoleenským dopadem je literaturou tak pehlíen.

Lékaská vda si škytavky povšimla u v dobách Hipokrata, a i kdy je škytavka spojená s prakticky neomezeným mnostvím chorob, podmínek a okolností, nikdo vlastn neví, co ji zpsobuje. A léebných prostedk je tolik, co zjevných píin. Škytá kadý. Dokonce i nenarozené dti v dloze škytají. Dvodem, pro vtšina recept nkdy u nkoho zabere, je to, e škytavka obvykle trvá mezi sedmi a tiašedesáti škytnutími, ne sama od sebe ustane. Cokoliv, ím trávíte as, ne škytavka odezní, se pak zdá být „léebným prostedkem“, a tak ím je léení zábavnjší, tím lépe. Je to záleitost, která sama odezní. Asi tak jako obyejné nachlazení, které obvykle pejde za sedm dní, kdy nedláte nic, a které trvá asi tak týden, kdy se ídíte radami lékae. 

No to je jedno. Jestli vám to nepestane tak asi kolem šedesátého škytnutí, tak máte škytavku chronickou a posunuli jste se do první ligy škytavkové historie. Guinnessova kniha rekord zaznamenává pípad Charlese Osborna z Anthonu v Iow, který škytá kadých dvanáct minut u od roku 1922. zaalo to, kdy poráel prase. Jinak il obyejným ivotem. Oenil se a ml dti a tak dál. Jeho ta škytavka otravuje hlavn te, protoe se mu pi škytání pohybuje umlý chrup. Pes nesmírné úsilí léka se pro škytavku pana Osborna nenašel ani dvod, ani lék. Pišly mu desítky tisíc dopis s nabídkami neuvitelného mnoství léebných postup. Krom nemén nepíjemného nachlazení nemá ádný jiný zdravotní problém tolik recept na léení.

M škytavky zajímají ze spoleenského hlediska. Škytavková síla. Schopnost škytavek úpln zmnit situaci v jakémkoliv lidském shromádní. Fascinuje m, co se stane v místnosti plné lidí, kdy se tento jev vyskytne. Škytavky okamit vyvolají pozornost. Jenom si párkrát škytnte a ti okolo vám hned pispchají na pomoc a budou doporuovat lébu nebo njaký zásah. Výskyt škytavky posune veírek od letargického tlachání o niem, jako nkde na autobusové zastávce, k nálad, jaká bývá na pohotovosti. Lidé se mimo jiné budou nabízet, e vás bouchnou do zad, pinesou vám vodu nebo vám pes hlavu petáhnou papírový pytel. „Postavte se na hlavu“, „Zadrte dech“, „Poskakujte“, a tak dále. Lidé si zanou vyprávt o pípadech škytavky a sdlovat si, co na to pomáhá. Škytající osob  se pi zápase s keovitými stahy dostane ady návod a na šamana, který pišel s vítzným prostedkem, se pak všichni dívají s úctou, jaké se tší vdmy a zaíkávaky. Do spolenosti vjede nový ivot a energie. A pedevším – lidé se budou smát. Škytavky jsou legraní.

(Poznámka: Vzhledem k tomu, e zvuk, jaký pi škytání jednotliví lidé vydávají, se písemn nedá poádn vyjádit, chci vás poádat, abyste pomohli s oivením následujícího píbhu. A budete íst, hlasit, prosím, po svém škytnte, kdykoliv v textu narazíte na slvko škyt.ze zkušenosti vám mohu íci, e to zvláš dobe funguje, kdy je pi tom s vámi v místnosti ješt nkdo jiný.)

Stalo se to na svatb. Velké svatb. Ukázkové svatb, která u zaínala být dlouhá a nezajímavá. Piblíil se okamik slibu a nevsta ke mn otoila svou bledou tvá.

“Opakujte, prosím, po mn: Já, Mary, si beru tebe, Johne, za svého mue.“
A nevsta odpovdla:
“Já (škyt), Mary, si beru tebe (škyt), Johne, za svého (škyt)…“

V zadní ásti kostela se nkdo zasmál. Ozvalo se nkolik uchichtnutí. Podíval jsem se na shromádní a spatil v adách lavic potlaované úsmvy. Pár lidí si drelo pusu dlaní. Ach jo.

Odmlel jsem se a zhluboka se nadechl. Ovládl jsem svou tvá i mysl. ekal, a se vše zklidní. Shromádní lidé museli sáhnout hodn hluboko do svých rezerv, aby se ovládli. Nevsta potlaovala škytavku a obas sebou mírn cukla, jako by dostávala slabé elektrické šoky nkde u pupíku. Její ivotní energie se posunula od dsivého záitku vlastní svatby a byla te jednoduše zamená na ovládnutí bránice a hlasivkové štrbiny.

Tenký hlásek kdesi v mé hlav m varoval, e sedíme na spoleenské asované pum, a jestli nevsta oteve ústa a obšastní nás ješt jedním škytnutím, tak to bouchne. as jako by se zastavil. Zvaoval jsem své monosti. Mohl jsem vzít v úvahu její stav, nechat poslat pro trochu vody a všechny poádat, aby se zhluboka nadechli. Lidé by se usmáli, zdvoile by se uchichtli, uvolnili se a svatba by mohla pokraovat podle zvyklostí. Nebo jsem mohl celý problém pejít, sliby jednoduše pednést sám a poádat nevstu a enicha, aby ekli „ano“, nebo aby jen souhlasn pikývli. Chci se domnívat, e jsem nepochybn tyhle monosti zváil, ne jsem se rozhodl jít do toho a „nechat ji vyhazovat“, jak jsme íkávali na rodeu.

Upel jsem pohled na kamennou tvá nevsty a pokraoval jsem: „Ponesu s tebou všechno dobré i zlé a do smrti.“ a nevsta, pomo jí Pánbh, do toho šla: „Ponesu s tebou (škyt) všechno dobré i (škyt)…“ Nkdo jiný vydal takový ten zvuk, jako kdy z brzd dieselové lokomotivy vychází vzduch. A jeden lovk o deset ad dál to nevydrel vbec. ádné hihání, ale poádný smích z plných plic. Šlechtí ho, e se pokusil dostat k východu, ješt ne vybuchl, jene tam nedorazil. Kostelem šplouchaly vlny smíchu. Já se smál, nevsta a enich se smáli a svatebané také. Nahoe na kru ml varhaník úplný záchvat. Lidé vylézali z lavic, aby popadli dech; lidé breeli, frkali, hýkali, ehtali, ieli, troubili a utírali si oi kapesníky. A vdycky kdy u to vypadalo, e se vrací jakési zdání klidu a ádu, tak to nevsta udlala znovu. „Škyt“, a vava pokraovala.

Nakonec asi po patnácti minutách, kdy u jsme ze sebe vymakali i poslední zbytky smíchu a shromádní vypadali spíš jako zachránní troseníci ne svatebané, jsem zvednutím ruky poádal o ticho a ekl, e jestli mají být svatby veselé spoleenské události, pak jsme co do pijatelné míry veselí pekroili veškeré nadje a oekávání. Také jsem ekl, e všichni známe ta slova i jejich význam a e v duchu tch slov prohlašuji enicha a nevstu za mue a enu a jejich manelství ehnám.

Nato nevsta vyhrkla: „Dkujeme (škyt) vám.“ A ten lovk vzadu to zase nevydrel a nevsta a enich beli ulikou a místo slavnostního pochodu znl smích, protoe varhaník u byl mimo provoz.

Díky bohu za tyto nehody skuteného ivota, které nás chrání ped nudou dokonalosti. Nikdy nezapomenu, kdy se nco podobného stalo na veleváeném pohbu. Škytavku dostal starý strýek zesnulého, a jak se ji pokoušel ovládnout, podailo se mu škytnout a uprdnout souasn. Nco takového se nedá jen tak pejít, a se snaíte sebevíc, ani na pohbu. Strýek Jack zachránil celou situaci. Bájený poheb.

 

(Doufám, e jste nepekroili své monosti – tedy pokud jste se zhostili svého úkolu a vydávali patiné zvuky tam, kde se v textu objevily.)
 
 
* * *
Z knihy Roberta Fulghuma „Ach jo“ vydané nakladatelstvím ARGO roku 1996
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 24.04.2020  12:07
 Datum
Jmno
Tma
 24.04.  12:07 Von
 24.04.  11:52 Petra Super potenko!
 24.04.  03:13 Vclav