Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jitka,
ztra Mikul.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála písloví
 
Na toto chválení jsem se docela dlouho tšil, u proto, e k nmu bude opt zapotebí notné dávky drzosti. A tuto „zajímavou“ lidskou vlastnost kupodivu s pibývající léty neztrácím, ale naopak tak njak získávám. Dále bude zapotebí opt poádn provtrat internetové stránky, co je vlastn eufemistické pojmenování literární krádee a mohu jen doufat, e mi to bude prominuto a odpuštno.
 
Písloví a rení je snad více ne zrnek písku na Sahae. Písloví má kadý národ, kadé lidské spoleenství a zcela jist je vymýšleli jedinci, kteí mli poádného fištróna. A je jasné, e je vymýšleli s nejlepším vdomím a svdomím, a s cílem vychovávat své okolí tu k obrazu Boímu, tu „pouze“ ku prospchu a spokojenosti co nejširšího spoleenství. To samo o sob by bylo velmi hodné chvály, ale ješt chvályhodnjší je fakt, e tím dotyní, vtšinou neznámí  koumáci, zaloili a postupn dále vytváeli základní morální postuláty. Málokdo si ale uvdomí, e si jednotlivé národy tato rení v prbhu vk pedávaly a nkterá velmi známá písloví jsou stará doslova tisíce let!
 
Mezi pravdpodobn nejstarší rení patí písloví starých Sumer, která se zachovala z knihovny msta Nippuru, jeho rozvaliny leí asi 160 km jihovýchodn od Bagdádu. Tak na píklad naše známé – šaty dlají lovka – o em zpívali i naši velikáni V+W - je volným pekladem sumerského rení – kadý má úctu k dobe obleenému lovku.  Podobn pak snad ješt známjší – kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá – je vlastn poloviní citace ze starozákonní knihy Písloví – kdo kope jámu, padne do ní, a kdo valí balvan, na toho se zvrátí. Doufám, e jako nevtíravá malá osvta by tyto dva píklady chvályhodnosti písloví mohly stait.

 
  

 
Písloví jsou však také vným a vdným zdrojem lidové tvoivosti, kdy šouralové mého typu si na n posvítí svou potmšilou lucernou. Pak se toti klidn me stát, e takoví drzouni posunou teba jen nepatrn úhel pohledu na chvályhodná písloví, a puritánm vstávají vlasy na hlav a výhodu mají holohlaví. Jak to me dopadnout, to si dovolím uvést v následujících ádcích. Dá se toti snadno dokázat, e nkterá písloví jsou na pováenou a ada z nich si dokonce protieí. To ostatn u dávno odhalil doktor Vlach z Jirotkova Saturnina. Take …
 
Bez práce sice nejsou koláe, ale o bezpracných ziscích toho bylo napsáno, e a! Co se vlee, prý neutee, ale jist to neznamená, e vlastn na všechno je asu dost. Tím se moná ídí mnohem více lidí, ne kategorickým píkazem – neodkládej na zítek, co meš udlat dnes! Je jasné, e je sice – dobrá rada nad zlato, ale zárove je teba vzít v potaz, e – není všechno zlato, co se tpytí. Bohuel existují i písloví, která jaksi vylamují otevené dvee, jako na píklad – hlavou ze neprorazíš. To snad nedlají ani berani. Jsou dokonce i taková písloví, je je teba pímo zavrhnout – nehas, co t nepálí! Co by tomu ekli bývalí poárníci a souasní hasii? Anebo – jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá – vdy u malé dti se uí, e v lese je nejlépe zachovávat klid a neplašit zv.
 
Cynici pak snadno mohou poukazovat na to, e kdy – chudoba cti netratí, je to moná nkdy i tím, e – s prominutím - kde nic není, ani smrt nebere. Osvdené rení – hlad je nejlepší kucha – pak lidová tvoivost nyní pkn upravila do moderního sloganu, e – hlad je jen pestrojená íze.
 
Známého písloví – jak si usteleš, tak si lehneš – zcela jist mají plné zuby všechny pokojské. Podobn pak píliš mnoho lidí pouil ivot, e – láska hory vdycky nepenáší, a e z písloví – láska kvete v kadém vku – moná logicky vyplývá, e ale také bohuel v kadém vku uvadá.
 
Kdyby se mlo brát doslova písloví – kam nechodí slunce, tam chodí léka – k Norm, Finm, Švédm i Eskymákm za polárním kruhem by se doktoi uchodili. Kdy u jsme u té chze, tak kdyby opravdu vdy platilo, e – le má krátké nohy – pak by moná vtšina lidí asto chodila na chdách. Jedno rení se mi ale vdycky líbilo u jako malému klukovi a v posledních letech ho pímo zbouji zejména v pedvolebních kampaních. Asi sami tušíte, které mám na mysli – jména hloupých na všech sloupích.
 
Ale – eho je moc, toho je píliš – a tak radji s tímto podivným chválením pokorn skoním.
 
Obrázky internet
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora
***


Komente
Posledn koment: 27.03.2020  14:50
 Datum
Jmno
Tma
 27.03.  14:50 Von
 27.03.  09:52 Vesuvjana dky
 27.03.  09:42 Jana Reichova
 27.03.  08:10 Karla I.
 27.03.  07:58 Kvta
 27.03.  07:22 miluna