Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Milí eši a Moraváci na jedné karanténní lodi,
 
víme, e jste ve stresu a pod tlakem. Neexistuje sice ádná zázraná rada, jak na dálku zatoit s úzkostí, psychickými potíemi i virem samotným, ale jako klinití psychologové a psychoterapeuti jsme pro vás pipravili struný soubor doporuení, který vám v tyto dny snad pijde k duhu:

- Mete proívat úzkost, vztek, frustraci, bezradnost. Následn mete proívat i stud a vinu za své projevy. Me vám to být jedno a být nad vcí. Mete se nadmrn pozorovat a všímat si kadého zakašlání. Všechny tyto projevy jsou normální.

- Kadá krize nkdy skoní, kadá epidemie pejde. V historii pešly horší nákazy. Koronavirus není mor, nezabije vše ivé, na co sáhne. Pro vtšinu populace tak neznamená pímé ohroení ivota.

- Dodrování souasných opatení je klíovým aktem ohleduplnosti k tm, jejich ivoty nákaza ohrozit me (pedevším senioi a ji díve nemocní). Kdy se zahltí zdravotnický systém, nebude umt pomoci tm, kteí to potebují. Noste roušky.

 
Rodie malých pacient a pracovníci Sanatorií Klimkovice šijí roušky. Foto Ivana Graková
 
- Epidemie a pijatá opatení omezí náš „plnotuný“ ivot a mohou pivodit finanní potíe, ale bude to mít ešení. Kadý problém má toti své ešení. To ale pijde na adu, a se s nákazou vypoádáme. Zatím nic neplánujte.

- Náš organismus dokáe nést velkou míru záte a nepohodlí. Pro lidstvo to není nic neobvyklého, jen jsme na to trochu zapomnli. Je normální nemít se vdycky jen dobe.

- Zkuste aktivn pracovat na svém klidu a dobré nálad. Tak jako vás dokáou strhnout negativní emoce a špatné zprávy, dokáou to i ty pozitivní a dobré. Pokud máte nkoho nakazit, zkuste ho nakazit optimismem.

- Po odeznní naštvání, brblání a strachu si lidi nakonec zanou pomáhat. Bute k sob laskaví a nehledejte viníka (vláda, lyai atd.), i kdy je to pirozené. Vtšina lidí skuten nechce nikoho vdom nakazit. Hledejte zpsob, jak být platní druhým.

- Naordinujte si mediální dietu. Není teba neustále sledovat zprávy v TV, a ješt je aktivn vyhledávat na internetu. Mete si být jisti, e nic dleitého vám neutee. Ignorujte konspiraní teorie a vnujte se i nemu jinému, ne je koronavirus.

- Karanténa nejsou prázdniny. Najdte si pevné body v kadodennosti a stanovte si reim. Vyuijte nucené volno na dodlání domácích rest. Dovolte si izolovat se od len rodiny v jiném pokoji. Nesnate se doešit dívjší rodinné spory práv te.

- Karanténa není ani mejdan. Kocovina zhoršuje psychickou kondici a náladu, nepehánjte to.

- Mluvte o situaci se svými dtmi (i ti nejmenší vnímají váš neklid) a uklidnte je sdlením, e jim váné nebezpeí nehrozí, ale musíme chránit babiky a ddy a nemocné lidi.

- Pohyb, spánek, strava, ohraná píse stále dokola, samozejm v rámci moností.

- Pokud to umíte a troufnete si, skuten se zastavte. Kadá krize je píleitost a meme si z ní nco odnést. Teba zjištní, e lze peít i bez víkendu stráveného v nákupáku. e spoustu našich poteb pichází s nabídkou zvení, ale ve skutenosti toho zase tolik nepotebujeme. Atd. atp., kadý podle svého filozofického rozpoloení.
 
- Nechovejte se jako nemocní, pokud skuten nemocní nejste.

- Pokud nemáte ádné píznaky, nebo jen lehké, nechote se testovat na koronavirus a zstate doma. Jestli máte z viru strach, nedává ádný smysl chodit tam, kde je ho nejvíc.
 
- Nelete lékam o svých symptomech a pobytu v zahranií.
- Chovejte se ke zdravotníkm slušn, i kdy jste sami ve stresu. Oni jsou ve vtším.
- Vyjádete podporu zdravotníkm, prodavam, policii a dalším skupinám, které jsou nejohroenjší a fungují na hran svých sil, potebují to.

 
šití roušek ve firm Lanex; foto Ivana Graková
 
- Pokud vás pepadne silnjší úzkost, zkuste tzv. trojúhelníkové dýchání: Zante volným výdechem. Poté pomalý nádech nosem (pi kterém v duchu poítáte od 1 do 4), zadrení dechu (stejné poítání), pomalý výdech ústy (stejné poítání). Nkolikrát opakujte.

- Hlavním zdrojem úzkosti jsou naše myšlenky. Ty je teba zastavit. Pouijte k tomu svých pt smysl, zastavte se a jednoduše si zkuste íct nahlas nebo v duchu, co práv te vidíte, slyšíte, hmatáte kolem sebe, cítíte a jakou chu vnímáte v ústech. (Jde o konkrétní jednoduché vci, nap. vidím stl, slyším tikat hodiny atd.). Dostanete se tak do pítomnosti, dál od myšlenek a úzkosti. Zkuste pouít kdykoli, kdy se vaše myšlenky na buducnost zanou vymykat kontrole.

- Jiný zpsob pouívá US armáda: zastavte se, tikrát se pomalu nadechnte a vydechnte (aktivujete tzv. parasympatikus) a uvdomte si, co práv te proíváte a kde jste. V duchu pojmenujte ti vci, které vidíte kolem sebe. Opt je to zpsob, jak se zakotvit v pítomnosti a jak pedcházet neuvdomovanému stresu. Klidn stídejte všechny postupy.

- Jestlie jsou vaše obavy a psychické potíe vtší, ne sami zvládáte, kontaktujte telefonicky nebo elektronicky psychology, které najdete na internetu. Mnozí kolegové jsou pipraveni na poskytování krizové intervence na dálku.
 
Opatrujte se a drte se. Tohle zvládneme!

PhDr. Adam Suchý, klinický psycholog a psychoterapeut, Olomouc
Doc. PhDr. Miroslav Svtlák, PhD., pednosta Ústavu psychologie a psychosomatiky, Brno


Komente
Posledn koment: 21.03.2020  09:20
 Datum
Jmno
Tma
 21.03.  09:20 Dorka Dkujeme
 20.03.  10:53 Milada
 19.03.  22:53 Kvta dkuji
 19.03.  17:57 F. Blabla Podkovni
 19.03.  17:16 Kamila
 19.03.  15:16 Rudolf
 19.03.  15:07 Von
 19.03.  13:24 Jitka
 19.03.  12:50 miluna