Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Darina,
ztra Berta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ostravští dobrovolníci ADRA pomáhají

Dobrovolníci ADRA v Ostrav pomáhají s donáškou nákup potravin a lék nejohroenjším skupinám obyvatel – osamlým seniorm a lidem v izolaci, kteí nemají pirozenou sí sociálních kontakt ze strany rodiny, soused i známých a zárove si nemou objednat nákupy on-line.
 
„Bezprostedn po uveejnní výzvy nás zaali kontaktovat naši dobrovolníci, kteí se chtjí do pomoci aktivn zapojit. Momentáln jsou jich desítky, ale oekáváme, e jejich zájem vzhledem k situaci ješt poroste“, uvádí vedoucí dobrovolnického centra ADRA Ostrava Dagmar Hoferková. „Na druhé stran nám telefonují senioi nebo jejich píbuzní a známí, kteí mají o vyuití sluby zájem. Naše koordinátorka tyto ádosti registruje a zárove „páruje“ konkrétního dobrovolníka a seniora. Pro realizaci nákupu zohledujeme co nejbliší dojezdovou vzdálenost. Prozatím dokáeme poptávku po nabízené slub pokrýt z vlastních zdroj a nové dobrovolníky nepijímáme. Jaký však bude další vývoj, ukáou následující dny“, dodává Dagmar Hoferková.

Jednou z prvních zapojených dobrovolnic je i Kateina Molitorová. Poloili jsme jí pár otázek:
 
Katko, jak dlouho dláte dobrovolnici?
Budou to u skoro dva roky, co jsem se rozhodla pomáhat osamlým seniorm. Momentáln mám dv seniorky, ke kterým docházím dom.
 
Pro jste se rozhodla reagovat na naši výzvu, kdy u vlastn seniorm pomáháte?
Myslím, e je poteba v tuto dobu seniory chránit. Urit je lepší, kdy nemusí realizovat nákupy sami a vyhnou se riziku nákazy. Proto jsem nabídla svou pomoc. Mám auto, take mu zajistit i více nákup najednou, pípadn udlat vtší nákup.
 
Nebojíte se?
Ne, ADRA nám pedala pesný postup, jak máme nákupy realizovat tak, a chráníme sebe i seniora. Myslím, e pi dodrení tohoto postupu se není eho obávat. 
 
Jak tedy probhl váš první nákup?
Koordinátorka Adry mi pedala telefonický kontakt na pana Jaroslava ze Zábehu, který nemá v souasné dob nikoho, kdo by mu nakoupil. Hned jsem mu zavolala a domluvili jsme se, co bude chtít nakoupit. Pan nemá ledniku, take jsme nákupní seznam vzájemn konzultovali, a mu nákup vydrí alespo na dva a ti dny. V pedem domluvenou dobu jsem si pak u nj vyzvedla nákupní tašku, seznam i píslušný obnos. Nákup s útenkou a zbylou hotovostí jsem pak povsila na kliku dveí. Neustále jsme pitom byli v telefonickém kontaktu.

Budete chtít v této form pomoci pokraovat?
Urit ano, jsem ráda, e alespo touto formou mu být uitená. Myslím, e práv v tchto chvílích je lidská solidarita potebná a kadý z nás by se ml o své okolí zajímat intenzivnji, ne kdy jindy.
 
 
DOBROVOLNICKÁ CENTRA ADRA
Organizace ADRA má v celé eské republice sí patnácti dobrovolnických center, která ron vysílají do pijímajících organizací více  ne 2700 dobrovolník. Do pomoci se zapojilo všech patnáct center. Všichni dobrovolníci jsou v souladu se Zákonem o dobrovolnické slub peliv vybíráni, proškoleni a pojištni. Organizace ADRA zajišuje, aby se k momentáln nejzranitelnjší ásti populace dostali pouze spolehliví a provení lidé, kteí nebudou mít tendenci vyuít souasnou situaci ve svj prospch.

 
Mgr. Katarína Kijonková

 

Komente
Posledn koment: 19.03.2020  12:22
 Datum
Jmno
Tma
 19.03.  12:22 Janka
 19.03.  09:31 Hilda
 19.03.  09:19 KarlaA
 19.03.  05:38 zdenekJ
 18.03.  13:37 Jitka