Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dominik,
ztra Kristin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála eštiny
 
Ve svých chválách pochopiteln nemohu opomenout náš krásný rodný jazyk. A bude to chvála velmi dlouhá.
 
eština jako jazyk slovanský je dle názoru vtšiny cizinc jeden z nejtších a škodolib by se dalo utrousit, e alespo tak si me malý národ vyrovnat své úty s národy velkými. Pro nás, všechny echy, Moravany, Slezany, ešky, Moravanky, Slezanky a také ešata, Moravaata a Slezata je navíc jazykem mateským a doufejme, e i asto otcovským. A krom práv jmenovaných prý esky mluví i dalších tém jeden a pl milion lidí ve svt! Dále jsem se doetl, e eština má dvakrát více výraz ne anglitina, asi ptkrát víc ne nmina a dokonce desetkrát víc ne francouzština! Jak jsem etl, tak prodávám…
 
Jako snad kadý jazyk má i eština adu hlásek, které dlí na souhlásky a samohlásky. Tch druhých hlásek je šest a nalezneme je dokonce hezky popoad ve slov  d v a c e t i  k o r u n y. 

Souhlásek pak máme tolik, e je musíme dokonce rozdlovat na mkké (z nich ty s hákem málokterý cizinec vysloví), tvrdé a obojetné, které mnohé z nás tak trápily pi školních diktátech. Jist si vzpomenete na známé befelemepeseveze a také na chytáky a lahdky typu – „zavilí šakali vyli u vily na psy, kteí štkali na výry a víili pitomý pyl a k nevíe!“ 
 
Je ale také nezbytn nutné uvést naše pravdpodobn nejdelší slovo, které zabere pl ádku -
„nejzdevtadevadesáteronásobitelnjšími“. Má prosím 17 slabik a 38 písmen! Nejen e dá velkou práci to spoítat, ale i vyslovit to slovo lze jen s velkými obtíemi a také ho urit nikdy v reálu neuslyšíme. Hezounké je také slvko zcvrnkl – dv slabiky a sedm souhlásek bez jediné samohlásky! Cizinci by si na nm urit zlámali jazyk, ovšem nkterá jména v Africe a v Indii také stojí za to! A ješt jedna rarita - celé souvtí, které je sestaveno pouze ze souhlásek – „Smr zvlhl z mlh, pln skvrn zmrzl!“
 
Mezi další nesporné rarity našeho jazyka urit patí celá ada slov, které meme íst jak zepedu, tak zezadu!  Take tedy na píklad – Anna, bob, blb, cuc, dd, gag, klk, oko, pop, sos, ale i mnohem delší slova – kajak, lapal, madam, pochop, radar. Pravda – pár jich je cizích. Vrcholem v této rarit pak jsou známé oboustranné vty – „kobyla má malý bok“, „Sabina hrává na varhany bas“, „fešná paní volá – má málo vína pan šéf!“, „do chladu si masa mísu dal Chod.“ Kdy pomineme mezery mezi slovy a drobné pravopisné nuance, pak lze tyto vty íst z obou stran a mají stejný význam. Tomuto efektu se íká palyndrom a objevil jsem jeden ješt istší a navíc se sympatickým námtem – „jelenovi pivo nelej!“
 
Bohuel náš rodný jazyk má i své nešvary, mezi n patí i nesmírná nesystematinost a genderová nevyváenost. Zaíná hned tím, e pro nj pouíváme jediný termín – mateština, a zcela byla zavrena nabízející se otetina!  No – a pak e feministky se hlásí ke slovu a dnes! Pitom se zcela paradoxn podobný termín – otina - nkdy uívá pro naši matku vlast! Ale asi to bude tím, e pouze matka je jistá, otec pak asto nejistý... Zstanu-li ješt jako amatérský jazykochvalec na chvíli v rodin, pak je jist zajímavé, e ti šastnjší z nás sice mohou po ddovi nco zddit, ale    nemohou nic po babice zbabit!
 
 
 
Obrame nyní na chvíli svou pozornost k zajímavým významm a aplikacím nkterých eských slov, úsloví a sousloví. Tak teba hned toto poslední slovo a jemu podobná, jako sousoší, souhvzdí a další, znamenají uritou mnoinu i skupinu slov, soch anebo hvzd. Naskýtá se pak známá muská poouchlost, tedy e mnoina en znamená souení a je teba dodat, e samozejm neexistuje soumuí! Dále – drustvo mu je jak známo mustvo, ale bohuel málokdo pouije termínu enstvo u sportovního drustva en. Podobn je zajímavé, e mu se oení, ale ena se recipron neomuí, nýbr se vdá. Tím se jedna, ta lepší polovina lidstva dostane pod epec a ta druhá, horší - do chomoutu. Korektní pánsko-dámské vztahy pak také narušují nkterá ustálená rení. Tak teba máme panství a nikoliv damství, máme panování a ne damování, a dokonce prý jsme pouze pány tvorstva a na dámy tvorstva se bohuel zapomíná!
 
Zanechme ale jazykového rádoby filozofování a podívejme se na nkolik dalších milých „paradox“ naší milé eštiny. Je jist zajímavé, e máme svdka oitého ale nikoliv ušitého, e nco je oividné a nic není ušislyšné. Ach - opt ta nesystematinost... A patí sem jist i jakési „koktání“ – „Ulili-li liliputáni ohe vas, hasii byli zbytení“, anebo – „Nebudou se štítiti títi Ti ti tiší indiáni svj tomahawk do Tvé lebky?“
 
A nakonec jsem si nechal nkolik svých snad i originálních lahdek ve form tak zvaných absolutních rým, i kdy pochopiteln nkteré trošínku kulhají.
 
Nevíme jist, zda lze, i nelze-li, laskat svou lásku, leze-li do zelí?
Kdy se krásné dívky myjí, pak se tko sprchy míjí!
Sotvae se zbavil rýmy, sloil dva-ti skvostné rýmy.
Radí-li ti nkdo: „Oe se!“ Radji hned po nm oe se!
Honíme se stále za snem a pak jenom tiše asnem.
Chceš-li dokati se klidu, pak musíš promluvit k lidu.
Nevím u masám, proto jásám aspo já sám!
Nemáme-li slušný stát, to pak není o co stát.
Radostí nemohu plát, protoe mám malý plat.
Dobrá zpráva pišla zprava, e prý sleva pijde zleva!
Jako všichni správní eši, na slevu se vdycky tší!

Take – chvála eštin a a ije!
 
Text: Vladimír Vondráek
Ilustrace: FrK Kratochvíl
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 13.03.2020  08:29
 Datum
Jmno
Tma
 13.03.  08:29 Von
 12.03.  17:19 Kvta
 12.03.  15:34 Karla I.
 12.03.  08:56 Vesuvjana dky