Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zdenk,
ztra Milena.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

RAN JIZERKA
 
Ano prosím, Austrálie má “Ran Jizerka”, který vlastní krajané, naši dobí kamarádi Dana a Petr. Známe se od doby, kdy jsme ješt ili v Melbourne.
 
Vdycky jsme si tchto pracovitých, vynalézavých lidí moc váili. U v té dob ped více jak ticeti lety Petr vyhrával ceny za zušlechtné, nádherné orchideje na australských výstavách i v zahranií. Obdrel nkolik prvních cen. Nebylo však lehké pstovat orchideje v Melbourne. Ml ve svém dom vyhrazenou místnost a tam pomocí rzných zavlaovacích pístroj a regulátor tepla a svtla, musel udrovat v místnosti stálé podmínky, aby se krasavicím dailo. Byla to úasná podívaná, kytiky mly nádherné barvy a odstíny, lovk nevdl, jak taková porota tu krásu hodnotí? Všechny se nám zdály na první cenu.
 
Protoe kadý z nás má jiný osud a ten náš nás zavedl do Canberry, na uritou dobu jsme ztratili s páteli kontakt.  Pes jiné vynikající kamarády z Melbourne se k naší radosti opt navázal. Hlavn Vladimír, který s Petrem komunikuje pomocí emailových dopis.
 
Dana s Petrem nás zaali zvát k nim na návštvu. Ne však do Melbourne, ale do Glenmaggie. Toto malé msteko dv hodiny jízdy severovýchodn od Melbourne je nové psobišt našich kamarád.

Odboím, nebo v tu dobu, kdy jsme ješt ili v Melbourne, jeli jsme se do Glenmaggie podívat.Prodávaly se tam pozemky. Hodn echoslovák mlo o toto místo zájem a my jsme byli jedni z nich, které menší místo u jezera lákalo. Kdy jsme však místo navštívili a vidli, o které pozemky se jedná, hned jsme tuto nabídku k odkoupení zavrhli. K pozemkm se jelo prašnou cestou a ten vybraný den výletu bylo navíc neuvitelné sucho a vedro. Za naším autem nás následoval oblak písku, prachu a já nevím eho ješt. Ped námi jelo auto a za ním ten samý prachový útvar, který znemooval naší viditelnost jak dopedu tak i dozadu. Podívala jsem se na Vladimíra a on hned vdl, co si myslím.
 
„Tady bydlet nechceš co?“ :“To jsi uhádl, nechci!“
 
Dojeli jsme k pozemkm. Ten, co jsme chtli kupovat, i ty ostatní byly obrostlé roštim, vysokou suchou trávou, sem tam eukalypt, prost na pohled australská divoká, zanedbaná buš.„Tady bude práce!“ „To radši zstaneme, kde jsme e?“
 
„Co ty na to, Vládí?“ Tak jsme odjeli k jezeru, kde si dti prohrály, a potom upalovali zpt do Melbourne.
 
Dana s Petrem si jeden z pozemk vybrali a chystali se, e tam zatím budou jezdit na víkendy a pozemek pipravovat na píští léta. Na dobu, a pjdou na zaslouený odpoinek. *
 
Stalo se, e kamarádka Marie z Melbourne mla zdravotní nesnáze a my jsme se chystali ji navštívit, potšit a na zpátení cest zaskoit na Glenmaggie. Marii se pitíilo a nechtla v tu dobu pijímat návštvy. Petr navrhl, a tedy pijedeme rovnou k nim. Cesta byla naplánována, aspo si pipomeneme místo z dob, kdy naším domovem byl stát Victoria.
 
Vyrazili jsme jednu beznovou sobotu ráno roku 2014 smr Glenmaggie. Z Canberry je cesta daleká, skoro šest hod. klidné jízdy s nkolika malými pestávkami. Kdy jsme konen dorazili a hledali “Ran Jizerka”, byli jsme mile pekvapeni.
 
Prašná cesta k pozemkm zstala, ale místo král a kovin co si z tch minulých dob pamatujeme, tam stály z obou stran cesty domky a proištný les k nepoznání.
 
Samozejm ran Dany a Petra nejkrásnjší usedlost v ulici. Tyto lidi první dojem neodradil, jako ped lety nás. Nevím, co jsme oekávali? lovk vdy eká to, co mu zstalo v ryzí pamti z dívjší doby. asy se mní a tak i Glenmaggie zailo zmnu.
 
Kamarádi nás mile pijali a ubytovali na jednu noc. Mohli jsme zstat déle, ale nechtli jsme zneuít jejich pohostinnosti.
 
Obdivovali jsme tu nádheru kolem domku. Upravená zahrada, všechno mlo svj úel. Domek s vkusem vyzdobený. Stny zkrášlovaly Petrovy olejomalby. Pyšn se nám pochlubil svým novým hobby - “prospectink”. „Take u nepstuješ orchideje? Jsi nyní prospektor? Tak povídej!”
 
Donesl nám na ukázku pár exemplá zlatých naget, úhledn zorganizovaných v krabikách posaných údaji, kde je našel a kolik váí.
 
Krom nich jiné krásné prsteny a pívsky zhotovené z jeho nález pro sebe i Danuš.
 
„Máte štstí, v pondlí jde moje sbírka do sejfu v bance. Nemu všechno dret v dom. lovk nikdy neví, prohlásil Petr.”
 
Petr má úspch se vším, na co sáhne. Tito dva lidé jsou tak sehráni, jako ozubená koleka perfektn zapadající. U nich se nenajde zapomenutá hromádka s harampádím, i neuklizený koutek. Kdy jsme procházeli dílnou, nemohla jsem uvit, e i tam má vše svoje místeko a vše úhledn roztídno.
 
Hned jsem pomluvila Vladimíra a líila, v jakém zoufalém stavu se jeho dílna nachází. Ujistila jsem je, e se postarám, ne pijedou, aby byla uklizená. Pochybuji, e to tak dopadne, nebo Vladimír má tolik výmluv, e kdy pracuje, neme zárove uklízet a pak stejn zase bude nepoádek, a zane nový projekt, take dílna zstane navdy bez poádného úklidu. Prý zbytená námaha.
 
Danuš nám pipravila k jídlu samé eské dobroty. Je vnikající kuchaka a její recept na štrdl jsem vyzkoušela na rodinných píslušnících a osvdil se na jedniku.
 
Odjídli jsme s plným autem napakovaným odštpky ke, s cibulkami kvtin a s plnou taškou jablek z jejich úrody. ekalo nás zvelebování naší zahrádky. Jestli se nám to podaí jako na Rani Jizerka, nevíme, ale snaha tu je.
 
Mezi tím se nám Marie uzdravila, a tak jsme za ní a jejím manelem podnikli tého roku na Silvestra výlet a oslavit její uzdravení.
 
Jana Gottwaldová 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma