Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zdenk,
ztra Milena.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

POHÁDKA Z DNEŠNÍ DOBY
 
ili, byli babika a ddeek. Mli svj domeek a vymýšleli, jak ho vylepšit a uít v té nejlepší míe. Z jedné strany domeku, u dveí, mli u dávno slunení pokoj. Celá stecha z plastických panel byla prhledná. Toto dílo vybudoval ddeek, kdy s babikou domek zakoupili ped mnoha a mnoha lety.

Celou dobu pak bdovali, jaké je pes léto pod stechou horko a e se s tím nkdy musí nco udlat.
 
Léta bela a oni se stále dohadovali, jak by bylo nejlepší problém s horkem v sluneném pokoji vyešit. Pišlo mnoho odborník, zkušených pracovník, a navrhovali nejlepší ešení, jak se horka zbavit. Ddeka s babikou zaujal návrh plachty nataené deset centimetr nad panely. Dokonce si mohli vybrat i z nkolika barev. Zalíbila se jim terakotová. Alespo bude psobit domeek veseleji, uznali. Moc se i s celou rodinou na zmnu tšili. Rodina se rozrstá a rádi se scházejí s babikou a ddekem a to nejradji zrovna v tchto prostorách. Pi mení plochy odborník rozhodl, e plachta musí být nataena k elezným sloupkm. Babika s ddekem mli ješt jeden nápad! Tak kdy ke sloupkm a taková zmna vizáe domeku, pro nejdíve nevymnit devnou stnu za pískovcovou stnu! Sloupky potom mohou být schované za stnou. To však chtlo zavolat jiné zkušené lidí z jiného oboru. Název “ Hi class gardening” hovoil za vše. Tito velmi vysoce zkušení lidé bez problém ve velmi krátké dob nastoupili. Byli tyi s pedstaveným, ješt odbornjším pánem. Zídka musí stát na betonové základn, usoudili a babika s ddekem nic nenamítali. Rádi pece poslechnou rady lidí s takovou zkušeností. Vdy pece ví, co dlají. Pracují kadý den nkde jinde po celá léta a zvelebují domeky jiným obyvatelm tohoto msteka.
 
Po zabetonování a postavení zídky se babika s ddekem radovali, jak krásn zídka vypadá, i dobe zaplatili, jak si vedoucí ety pál. Dokonce chtl i více, ne ped zapoetím bylo dohodnuto. e prý nastaly komplikace a práce byla obtíná a moc se napracovali. No dobrá tedy, a mají víc. Vdy se tak zapotili. Babika s ddekem nechtli zstat dluni, to obzvlášt nkomu, kdo musel kvli nim tak úporn dít. Te u tedy zbývalo jen natáhnout plachtu a spokojenost by byla na všech zúastnných stranách.  Odborný pracovník s velkou zkušeností pišel zabudovat na stechu eleznou ty, ze které ke sloupkm bude plachta nataena. Tato obchodní spolenost pod názvem “Just Rite “ mla všechny pedpoklady vc zvládnout bez chybiek. Babika mla volný den, a tak proila kadou minutu v netrplivém oekávání, jak se vci budou odehrávat.

Ddeek byl ve svém zamstnání.
 
Za pt minut odborník klepe na dvee, e má malý problém. e trochu naukl trubku od vodovodních hodin a ta kape. Také prý rozbil keramický kvtiná s kvtinou. Kvtiná? Trubka? Babika se zahledí k hodinám. Málem ji ranilo, kdy vidla ten gejzír a do nebe. Tak to je teda malý problém, pomyslela si sarkasticky. Hned se trochu naškrobila a flegmatikovi nakázala, e s tím musí nco udlat. Úpln klidným hlasem a s úsmvem na tvái babice sdloval, e se instalatér blíí k domeku závratnou rychlostí a vše dá do poádku, ne bys ekl švec. To babiku uklidnilo, ale ne nadlouho. Ona s usmvavým odborníkem hledali hlavní uzávr vody k obydlí, jinak je k domu pádící instalatér zbytený. A se namáhali, jak chtli, kohoutek nikde k mání. Babika si byla na sto procent jistá, e tam byl. A to hned pod hodinami. Ale a si mohla oi vykoukat, tak ho nevidla. U jí zaalo svítat, co se asi stalo. Chtla zavolat ddekovi, a co nejdíve pijede dom. V práci ho nezastihla a mobilní telefon mívá ddeek vypnutý.  To babiku dojalo, stávala se více a více nervóznjší a tím se dostavila ješt vtší zlost. Instalatér u tam byl a snail se najít kohoutek. To u mu babika vysvtlila, co se stalo. Zamstnanci “Hi class gardening”, odborníci na slovo vzatí, kohoutek peliv zabetonovali ticet centimetr do zem a na to postavili ze, a tak je marné ho hledat. To u se sbíhala ulice u vytrení, e tolik vody u po dva roky nevidli.
 
Ddeek se konen po hodin zoufalého bhání babiky, odborníka, instalatéra a soused vrátil z práce. Pkn to od babiky slízl za ten mobil. On však nehledl nadávek a zuivosti své, k nepíetnosti vzrušené, babiky. Šel pro krumpá a zakopaný kohoutek obnail k radosti všech, co se podívané úastnili. Kohoutek se uzavel, gejzír zmizel, instalatér vymnil potebné trubky a všichni se ztratili ze scény.
 
Ddeek a babika se pak bahnem brodili ke dveím do domeku. Psychické vyerpání vyhnalo babiku ven. Šla se s rodinnými píslušníky a kamarády podívat na koncert moravského lidového zpváka a komedianta v jedné osob. Tam se odreagovala a zasmála. Po koncert kamarádm úasnou pohádku líila a ti nemohli uvit. Ddeek zatím uklízel, ne se rozzuená babika vrátila. Vrátila se s úsmvem na tvái a tak byl rád.
 
Druhý den jeli na dovolenou. Dovolená se povedla a na celou záleitost tam doista zapomnli. Kdy se blíili po trnácti dnech k domovu, tak u si vysnívali tu nádhernou terakotovou plachtu, jak jim slíbili. Protoe zázraky se nedjí, tak plachta tam prost nejen e nebyla, ale z opravené trubky od hodin zase kapala voda. Jako kadý, kdo se na projektu podílel, instalatér odvedl svou práci na výbornou! Ddeek zaal volat a chválit tuto výbornou práci. Oni, e není problém, e vše bude, jak si peje, a poslali jiného instalatéra, který to doopravdy spravil. Ten chtl zase po babice a ddekovi zaplatit. Úet ddeek s dopisem odeslal “Hi class betonám” a dkoval jim, e se ani nepišli podívat, jak krásn betonují, e to opravdu byla kvalitn odvedená práce.
 
„Just rite profesionálové“ u mezitím s nadšením dávali vdt, e plachta je ušitá a e te, kdy se vše vyešilo, ji pijdou natáhnout. Pišel odborník, co naukl trubku a vyvolal gejzír vyšší ne ten, co mají v hlavním mst Austrálie na jezee. Babika byla opt sama doma. Pivítala profíka s úsmvem, protoe to u by snad nemohlo být ani moné, e by nco nehrálo. Profík se moil s plachtou od jedenácti hodin dopoledne. Babika ji vidla leet na pístešku a lebedila si, jaká je krásná, i kdy potvrka dala zabrat. Musela jít nakoupit, a tak nechala odborníka s plachtou na steše. Tšila se, jak se budou s ddekem u dobré veee kochat vykonanou prací. Jaké zklamání, kdy se po dvou hodinách vrátila z nákupu. Plachta nikde, ani pracovník. e by se jí to o té placht jen zdálo? V miku telefonovala ddekovi a ten ji uklidoval, e o nic nejde, e se jim plachta po dkladném odmování podaila ustihnout o ticet centimetr širší, a tak jim na pístešek njak nepasovala. To babiku uklidnilo. Myslela u v jednu chvíli, e snad blouzní a e se stalo nco strašného. Potom upozornili babiku s ddekem, e ten zástih dlají a ve mst ti sta kilometr vzdáleném…
 
Po msíci  ekací lhty se ddeek odváil zavolat en, která celou akci ídila a byla s ddekem v kontaktu. Od této milé paní se ddeek dozvdl, e plachta se na cest za úpravou v tom dalekém mst nkde ztratila. Pohádka dnešní doby koní s oteveným koncem. Milí tenái, pejte ddekovi a babice, a se vše v dobré obrátí. Vdy pohádky mívají vtšinou dobrý konec.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 06.06.2020  09:45
 Datum
Jmno
Tma
 06.06.  09:45 Jarmila
 06.06.  08:10 Von