Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jindich,
ztra Lubo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Snška u vzácných krokodýl štítnatých
 
Ostravská zoologická zahrada chová kriticky ohroené krokodýly štítnaté. Nkolik týdn byl pístup k jejich expozici v pavilonu Tanganika ponkud omezen. Jedna ze samic postavila pímo pod vyhlídkou u akvária hnízdo a snesla do nj vejce.
 
Abychom samici zachovali klid pi péi o snšku, vyhlídku jsme uzaveli. Pestoe chovatelé vdli, e vejce jsou neoplozená (ve skupin chybí samec), získali díky tomu cenné zkušenosti a poznatky o tomto vzácném a zídka chovaném druhu.
 
Zaátkem záí zaznamenali chovatelé pi bném úklidu v expozici krokodýl, e jedna ze samic (ta nejvtší ze tí) je velmi agresivní, snaila se na n útoit a drala se ven z vody.

"O ti dny pozdji jsme objevili hnízdo pod vyhlídkou pro návštvníky, ve kterém byla nakladená vejce. Hnízdo mlo zhruba 100 cm v prmru a 60 cm na výšku," popisuje situaci chovatel Lucas Bono a pokrauje: "Od té doby jsme ke krokodýlm nevstupovali, abychom zajistili jak svou bezpenost, tak i klidný prbh hnízdní. Samice hnízdo velmi agresivn hlídala, stailo se piblíit nad hnízdo (bylo lhostejno, zda se piblíil personál i návštvník), okamit pibhla i piplavala i z druhé strany jezírka a zaala klapat elistí a vyráet smrem k nám." V prbhu dalších dní zaznamenali chovatelé drobné šarvátky mezi samicemi, samice také vokalizovaly (vrivými zvuky). Pi jedné potyce bylo dokonce hnízdo porušeno a nkolik vajec znieno. Nakonec ale nastal klid.

 
 
Jedná se o první snšku krokodýl štítnatých v R a v Unii eských a slovenských zoologických zahrad!
 
Chovatelsko-expoziní zaízení v Zoo Ostrava vzniklo v roce 2011 a je pro chov krokodýl štítnatých dobe pipraveno (viz video).
 
"Nepehlédnutelné je jezírko (bazén) o objemu 62 000 l vody s vodopádem, dobrou filtrací a s rybami, které jsou nejen ukázkou ryb z biotopu krokodýla štítnatého, ale jsou rovn bioindikátorem steené kvality vody. Bazén mohou chovatelé bezpen rozdlit na dv ásti o velikostech 1/3 a 2/3 a oddlit tak nkterého krokodýla (nebo všechny). Jsou zde také ti výhevná místa s velkou dotací lokálního tepla a s písunem UVB paprsk. A je zde od poátku také místo, kde jsme chtli lokáln zvýšenou teplotou a vhodným substrátem krokodýlí samice lákat ke stavní hnízda. Co se také povedlo," popisuje vedoucí zoologického oddlení Jií Novák.
 
V oích veejnosti jsou krokodýli asto vnímáni jako chladnokrevní zabijáci, ale jsou to pedevším starostliví rodie a velice inteligentní zvíata. Samice úzkostliv steí hnízdo se snškou a vtšina druh krokodýl následn pak i mláata.
 
Pestoe jsme vdli, e vejce jsou neoplozená, zajímalo nás, jaké jsou v hnízd podmínky pro pípadný odchov v budoucnosti. Abychom mohli provést kontrolu hnízda, bylo nutné všechny ti samice z bezpenostních dvod oddlit. K tomu nám poslouila pepouštcí ást expozice, která je k tmto úelm pizpsobena posuvnými dvíky. Chovatelé samice nauili na uritý zvuk, který si spojily s krmením, a tak se je podailo odlákat a zavít na dobu nutnou k provedení kontroly.
 
První kontrolu jsme provedli 23. íjna 2019. Po oddlení samic jsme vstoupili dovnit a odebrali dv vejce ke zmení, váení a kontrolu. Do hnízda jsme vloili pístroj datalogger, který prbn zaznamenává teplotu a vlhkost. Ob vejce byla opravdu neoplozená, jak jsme pedpokládali, mila 10 cm na délku. Po dvou týdnech jsme provedli druhou kontrolu, pi ní jsme vytáhli datalogger s dleitými daty. Poté jsme zbylá vejce z hnízda vyndali a hnízdo rozhrabali, jeliko u byla pekroena inkubaní doba.

 
 
K jakým závrm jsme došli? Byla jich celá ada, ale z hlediska inkubace vajec byly nejdleitjší parametry prostedí v hnízd. Mení ukázala, e v hnízd se teploty pohybovaly od 32,4 po 34,1 °C a relativní vlhkost byla 100%. Zaznamenané hodnoty signalizují, e v hnízd byly dobré podmínky pro pirozenou inkubaci vajec.
 
 
* * *
 
Krokodýl štítnatý (Mecistops cataphractus) se vyskytuje v západní a stední Africe a ob oblasti jsou od sebe kompletn oddlené. Tento extrémn plachý a na lidskou innost citlivý druh patí mezi kriticky ohroené druhy a dnes je na mnoha místech dokonce vyhubený. Dává pednost mlkým vodám v okolí deštných les. Samice klade asi 20 pomrn velkých vajec. Hnízda mohou mit na výšku a 80 cm a na délku a 2 m. Zhruba po 100 dnech se z vajec vyklubou mladí krokodýli. Jejich potrava se skládá pedevším z ryb a jiných vodních ivoich, napíklad ab nebo krab. Populace ve volné pírod ohrouje nejvíce ztráta jejich pirozeného prostedí, které je pemováno na zemdlskou pdu, v posledních letech napíklad na plantáe palmy olejné.
 
Krokodýli jsou nejblišími ijícími píbuznými dinosaur, majestátní obi, skvle vybavení pro peití, a proto ijí evolun tém nezmnní. U ped 230 miliony let existovaly terestrické formy krokodýl, a první "novodobí" krokodýli se objevili ped 83,5 miliony let. Proto je tak dleité, aby lidé tmto zvíatm více porozumli. Protoe emu nerozumíme, to nemáme rádi, a co nemáme rádi, nemáme potebu chránit.
 
Šárka Nováková, Zoo Ostrava


Komente
Posledn koment: 24.12.2019  06:54
 Datum
Jmno
Tma
 24.12.  06:54 Ivan