Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lumr,
ztra Horymr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Z jevišt eské politiky – satirické verše
 
Pro to moudrý mezi blbci
nemá nikdy snadné?
Moudrost, ta má svoje meze,
ale blbost ádné.

 
Víme, co je politika, a zvykli jsme si na novináský výraz politická scéna, ani si vtšinou uvdomujeme jeho pvodní, divadelní významy: jevišt, divadlo, výstup, výjev. Ale práv proto se v názvu sbírky satirických verš objevuje slovo jevišt a její obsah je uspoádán na pdorysu antického dramatu – hry ze ivota lidí (tragédie) i boh (komedie). Vznešenost a étos klasických dramat v politice však nehledejme, i kdy s divadlem má politika spolené to, e zde hrají postavy a záleí na jejich obsazení. Vdy co se v ní odehrává, má blíe ánrm, na n se chodí do kabaretu, varieté, operety nebo manée; a jak je to zahráno, pipomíná nkdy ochotnické pedstavení v sále hospody. A jako prostedí lehích múz asto uarovává umlcm a literátm, tak politické jevišt fascinuje jejich speciální odrdu – satiriky –, jim poskytuje dostatené mnoství námt. 

Eduard Svtlík, jeden z pedních satirik v echách, jen „tuto scénu, s ranným srdcem, nikoli však s ranným intelektem, pravideln sleduje“ (jak o sob sám íká, kdy si všímá jev a zjev kolem sebe), pedkládá ve své nové sbírce epigram a satirických básní aktuální letošní sklize. Ta má opt vlastnosti, které tenái u jeho verš nkolik desetiletí oceují: mistrná zkratka, slovní híka, cit pro formu, lehkost rýmu, pádnost rytmu, vtipný závr, mravní krédo. Nepodbízí se laciným vypoítáváním neád a nedostatk, ale vnuje pozornost i kladným rysm, snaí se naznait píinu situace a napovdt nadji, take i ty nejostejší sarkasmy jsou vyvaovány pozitivním pohledem na stále chybující lidskou spolenost a její pedstavitele.
 


Socialismus
U nás z jeho první fáze
vzešel krutý poznatek:
udrí se jen za cenu
vzení a oprátek.
Pak se mnozí jali hledat
jeho lepší, lidskou tvá.
Vyslouili si však jenom
muednickou svatozá.
Potom strana usoudila,
e by ml být reálný.
Vnutila nám tuto znaku,
a výsledek? Nevalný…
Nakonec musela sáhnout
bhem dalších let a dní
po modelu obuškovém.
Bohudík byl poslední!
 
Komunisté
Jako ateisté vdycky ili,
na posmrtný ivot nevili.
Mívali však jinou sílu hnací:
nadji v posmrtnou rehabilitaci.
Povzdech epigramatika
Jsme my to hlušci, slepýši!
ijeme v bláhové víe,
e do svých pastiek na myši
chytíme veliké zvíe.
Na marné úsilí
bychom si stovat nemli,
kdy aspo na chvíli
pevládne nad smutkem veselí.

Funkce satiry
e prý báse satirika
ádný neduh nevyléí.
Máme tedy v tom, co íká,
vidt jenom plané ei?
eknme si: plakat neteba,
smysl má i funkce placeba.

Bulvár
Prát špinavé prádlo.
bývá u vás v mód.
Prosím, tak je perte,
ale v isté vod!
 
Parlamentní debata
Pro se poslanci podle svých lavic
vrhají do stálých ptek, pranic?
Vycházejí ze stranických zásad,
je jim velí o všechno se hádat.

Ti zem
Pro echy, Moravu, Slezsko,
ujal se spolený název esko.
Mám ale ošidný dotaz:
Táhnou vdy za jeden provaz?

Daové piznání
Osoby, je musím vyivovat,
nechtjí se vejít do rubriky,
v které bych ml vyjmenovat
všechny poslance, ministry, úedníky…

Dvojí politici
Profitují ze své funkce 
v duchu svého zaloení,
podle toho, jak si rzn
manuální práce cení.
Jedni rádi eou pilou:
jednou ke mn, jednou k tob.
Druzí milují víc hráb:
tmi hrabou jenom k sob.
 
Referendum
Poslanci se toho aktu
bojí jak ert kíe.
Je to celkem pirozené,
nebo dobe ví, e
tento zpsob hlasování
jejich vliv chce omezit.
aby nehráli prim oni,
ale rozhodoval lid.

Falešné nadje
Vdy, kdy se zablýská na lepší as,
kdy zanem doufat v novou éru,
zjistíme nakonec, e to jsou zas
jen blesky fotoreportér,
jen šum a píboj mediální pny,
co budí dojem spoleenské zmny.

Ošidný výsledek
Princip padni komu padni
zídka trefí pravý cíl.
astji zasáhne toho,
kdo nepravost odhalil!

Kolektivní vina
Tu nálepku dobe znají
nejen naše djiny.
Obtí se asto stane
lovk slušný, nevinný.
Jindy se zas vhodn skryjí
nej/h/rznjší zloiny
pod zdánliv istým štítem
kolektivní neviny.
 
Eduard Svtlík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 17.12.2019  12:26
 Datum
Jmno
Tma
 17.12.  12:26 Vclav
 17.12.  09:45 Von