Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lumr,
ztra Horymr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vánoce s bleskem
 
Bude-li vám pipadat, e následující ádky vyprávjí píbh z minulého století, pak máte pravdu. Odehrál se a do mysli se mi vepsal, lépe eeno vpálil, ji v roce 1960. Mono také íci fotografickou terminologií, uloil se mi ve form latentního obrazu do mysli, aby mohl být nyní vyvolán hydrochinonem vzpomínek a jako ernobílá fotografie pedloen tenái.
 
V roce 1959 nalezl mj bratr pod vánoním stromekem fotoaparát znaky Flexaret. Jene Jeíšek se tehdy osudov spletl, jeliko bratra ten dárek vbec neoslovil a brzy skonil v krabici na dn skín. Odtud jsem ho tajn vylovil já a za pomoci soubn piloené knihy „Vyvolávejte si svoje filmy doma“ se vnoil do taj fotografické práce.
 
Ji pi první návštv drogerie na námstí, za úelem zakoupení ernobílého filmu šest krát šest, ervené krabiky univerzální vývojky, sáku ustalovae a fotopapír šest krát devt centimetr o normální gradaci, jsem získal spojence – pana drogistu Pitnera. Starý pán, v nm zstala prvorepubliková preciznost soukromníka a úcta k zákazníkovi i po znárodnní jeho ivnosti, také sám amatérský fotograf, se zaradoval, e k nmu pišel desetiletý kluk se zasvceným sebevdomým poadavkem fotografického materiálu, a kdy jsem mu hned následující týden pinesl ukázat dvanáct, sice primitivn, ale správn vyvolaných, zkopírovaných snímk o formátu šest krát šest centimetr, zaal mne oslovovat „pane kolego“.
 
V oné „chytré knize“ jsem se doetl, e je moné fotografovat i doma, v místnosti, a to za pomoci magneziového blesku. Protoe se blíily Vánoce, pedsevzal jsem si, e vyfotím celou naši rodinu u vánoního stromku. Za osmnáct korun z našetených penz jsem si zakoupil erný sáek se siluetkou hlavy proti bílému rozprsklému svtlu a od pana Pitnera dostal radu, e to funguje na ti metry pi clon jedenáct a setin vteiny. „Jakmile se to rozsvítí, poítejte, pane kolego jednadvacet, pak hned musíte exponovat, protoe to hoí asi tak ti vteiny, ale uprosted je to správné svtlo,“ pravil znalecky.
 
Na Štdrý den odpoledne jsem si vše peliv pipravil. V pytlíku byly tyi váleky, zespodu opatené tenkými doutnáky, nahoe oky, skrz které jsem provlékl piloený drátek, jím jsem blesk pivázal na násadu koštte. Trochu mi pišlo divné, e jsou tyi, ale upokojilo mne, e drátek je jen jeden, a tak jsem smotal doutnáky tak, abych je mohl zapálit najednou.
 
Veer, po slavnostní veei a rozdání dárk se na mj pokyn shromádili všichni lenové rodiny ped ozdobeným stromekem, já opel smeták s pivázaným bleskem nahoe o idli, zavsil si na krk fotoaparát, nastavil setinu vteiny a clonu jedenáct, natáhl uzávrku, zaostil, pak jsem škrtl sirkou, zapálil doutnáky, poklekl, aby blesk byl za mnou nad mojí hlavou, našel na matnici v šachtice fotopístroje usmívající se oblieje píbuzných, dal prst na spouš…
 
Pokojem se ozvalo píšerné zasyení a za mnou se rozsvítilo tak intenzivní svtlo, jako kdy vybuchne supernova. I pes obrovské leknutí jsem spouš, ani jsem stail poítat „jednadvacet“, zmákl, ovšem o zlomek asu pozdji, kdy u magnézium dohoívalo a pokoj se zaal zaplovat bílým kouem. Kdy kašlající otec uhasil hoící násadu smetáku a máma otevela okno i dvee na chodbu, aby prvanem vyvtrala dusivý kou, dostal jsem namísto vdku za fotografické sluby facku.
 
 
 
Druhou mi rozkacený rodi dal, kdy uvidl fotografii onoho sváteního okamiku. Ped nádhern ozdobeným stromekem se neusmívá, nýbr ábelsky šklebí celá naše rodina, s dsem rozšíenými zornikami, otevenými ústy a strachy zjeenými vlasy a rozhozenýma rukama.
 
Pana Pitnera ovšem fotografie nadchla. Sice m nejprve pokáral, e jsem si nepeetl piloený návod k pouití magnéziového blesku, nebo kadý váleek ml slouit k poízení jednoho samostatného snímku, ale vzáptí vzrušen ocenil, e díky zpodní v expozici, zpsobeném tím, e mne mohutnost svtelného výboje zaskoila, nedošlo k peexponování snímku a mezi fotografovanými se vytvoila naprosto neopakovatelná atmosféra zdšení.
 
Tetí facku jsem od táty dostal, kdy se moje fotografie objevila na stránkách asopisu Kvty, kam jsem ji na doporuení svého fotografického pana kolegy Pitnera poslal.
 
Jan ehounek
* * *
Kolá v anotaci © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 24.12.2019  13:14
 Datum
Jmno
Tma
 24.12.  13:14 Bobo -:)))
 23.12.  13:18 Von