Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Lumr,
ztra Horymr.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Další mlád lemura Sclaterova v Zoo Ostrava
 
Ti roky po sob porodila zkušená samice lemura Sclaterova v Zoo Ostrava mlád. Potomky z let 2017 (samika) a 2018 (sameek) úspšn odchovala a i v pípad letošního mládte to zatím vypadá na úspšný odchov. Kadé pirozen odchované mlád (tj. svou matkou) je velmi dleité pro záchranu tohoto kriticky ohroeného primáta. V nepoetné populaci chované v lidské péi je napíklad letošní ostravské mlád jediným letos narozeným a peivším mládtem na svt.

 
 
 
Mlád se narodilo 23. bezna 2019 a je to sameek. Jeho matka je zkušená 23letá samice, která úspšn odchovala celkem pt mláat (poítáno i s letošním mládtem), z toho tyi v ostravské zoo. Prvního potomka odchovala ješt v Zoo Mulhouse, kde se sama narodila, ostatní pak u jen V Ostrav. První ostravské mlád v roce 2009 (sameek), další pak po delší pauze v roce 2017 (samika), 2018 (sameek) a letos. Vzhledem k tomu, e evropská populace lemur Sclaterových ítá pouhých 30 jedinc, je kadé narozené a úspšn odchované mlád velkou nadjí pro udrení chovu v lidské péi. V tomto roce se narodila ješt dv mláata v USA, ale ta nepeila, ili ostravské mlád je jediným letošním peivším mládtem tohoto vzácného modrookého lemura na svt!
 
V Evrop rodí v souasné dob jen nkolik samic, ale pouze ostravská samice odchovává své potomky pirozen, ty ostatní se o mláata nepostarají a jsou odchovávána umle (tj. lovkem). Ale i tady se potvrzuje, e pirozený odchov matkou (rodii) a minimální zásah ze strany lovka je v chovu (nejen) lemur jediná správná cesta, protoe se ješt ádný umle odchovaný lemur Sclaterv v Evrop nerozmnoil.
 
V Zoo Ostrava chovají aktuáln sedm lemur Sclaterových. Krom chovného páru s letošním mládtem, který je k vidní v pavilonu primát (viz video), zde také pobývá mladá samika narozená v roce 2017 ve spolenosti sameka lemura erného. Loský sameek pobývá v chovatelském zázemí a zde mu spolenost dlá samika lemura erného. Ob mláata ekají na doporuení koordinátora chovu lemur Sclaterových, aby vytvoila nové chovné páry s partnery svého druhu. V zázemí Pavilonu evoluce pak máme další pár, ten ale dosud mláata neml.
 
V roce 2005 se ostravská zoo stala lenem nevládní organizace AEECL (Asociace pro výzkum a ochranu lemur), která zaštiuje mezinárodní záchranný projekt Sahamalaza. Je do nj zapojeno pes 30 zoologických zahrad. Podílí se tak na ochran kehké biodiverzity pímo v domovin lemur – na Madagaskaru. Projekt zahrnuje nejen výzkum a záchranu lemur Sclaterových, ale i a dalších tam ijících endemických zvíat a rostlin i na ochranu celého ekosystému, dále výstavbu škol, inovace a šetrnjší zemdlství, výuku dtí, instalaci studní, zalesování.
 
Narození dalšího ivotaschopného mládte není pro Zoo Ostrava jedinou významnou událostí tohoto roku, která se týká vzácných madagaskarských primát a záchranného projektu. Zoo Ostrava navštívil i významný pedstavitel projektu Sahamalaza – pan Guy Randriatahina, který je výkonným editelem Asociace na ochranu a výzkum lemur (AEECL, Association Européenne pour l'Étude et la Conservation des Lémuriens), nevládní organizace zaštiující záchranný projekt Sahamalaza. Host z Madagaskaru nepobýval pouze v Zoo Ostrava, kde mimo jiné pednášel o novinkách ochrany lemur Sclaterových v pírod, ale zúastnil se i jednání odborných komisí pro primáty v rámci Unie eských a slovenských zoo, kde prezentoval innost AEECL na Sahamalaze.
 
Spolen s námi je do záchrany modrookého lemura zapojen i kadý návštvník Zoo Ostrava, a to prostednictvím programu Dv koruny ze vstupu, z nho je projekt Sahamalaza také podporován. V loském roce pro nj bci vybhali 190 tisíc v rámci tetího roníku charitativního bhu Zoo Ostrava, který byl zamen práv na lemury Sclaterovy a projekt Sahamalaza.
 
Text:Šárka Nováková, Zoo Ostrava
Foto: Pavel Vlek
 
 


Komente
Posledn koment: 10.12.2019  16:40
 Datum
Jmno
Tma
 10.12.  16:40 Von