Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zita,
ztra Oleg.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála zlaté stední cesty
 
V této chvále má drzost pomalu ale jist kulminuje, protoe se hned na zaátku pochlubím opt cizím peím:

 
 
   
„Oslv dd, svému vnuku/ Naposled podal ruku/
Zafunl a pak dl - cválej za nevstou!/
Strejek vl, teta kráva/ Kadý pl rady dává/
Hochu mj, postupuj - jen zlatou stední cestou!/“
 
Doufám, e pamtníci poznali nádherný text Voskovce a Wericha z jejich hry Osel a stín.    Je to vlastn zhudebnná bajka o Buridanov oslovi, který uposlechl rady starého osla a na vyšlapané cest, kde všude vkol byla všechna tráva seraná, zcepenl, protoe se nemohl rozhodnout, zda a na kterou stranu se má odchýlit. A to prosím jak vpravo, tak vlevo byly na dohled otýpky sena! Tedy – alespo v té písni. Jist kadý pozná, e v této bajce zlatou stední cestu chválit prost nelze! Jsem však nezvratiteln pesvden, e je to pouze výjimka, která potvrzuje pravidlo, a touto chválou bych to chtl dokázat.
 
A probírám problematiku zlaté stední cesty zleva, zprava, shora i zespodu, prost z kterékoliv strany, vdy docházím k názoru, e ta vyšlapaná cesta bez potravy je opravdu jediné negativum, jediná nevýhoda jakékoliv stední pozice. Neskonale obrovská výhoda  stedu je v nkterých pípadech, oblastech i innostech nad slunce jasná, v jiných musíme tu výhodu pozice stedu chvíli hledat. Najdeme ji ale vdycky!
 
Abych ale neplácal jen tak do vtru, musím uvést alespo pár velmi jednoduchých píklad. Na vysokého lovka je nejen dobe vidt ze všech stran, co nemusí být vdy výhodou, ale asto se i bouchne do hlavy v njakých niších dveích. Velmi malý lovíek pak leckams nedosáhne, lze ho snadno pehlédnout a v rzných tlaenicích to vbec nemá jednoduché. Velmi silní, tlustí a tcí jedinci se pak nemusejí vejít do nkterých prostor vbec, leccos pod nimi praskne a ani bych se nedivil, kdyby pro takové valibuky byla zavedena teba piráka za jízdné ve veejné doprav. S tmi enormn lehoukými si naopak snadno me zahrávat silnjší vítr a teba se s nimi nemusí vbec rozjet výtah! Ergo kladívko – nejlepší je nebýt ani velký, ani malý, ani tlustý, ani hubený, ani tký, ani lehký, prost nejlepší je být „zlatostedový!“
 
Ponkud problematitjší je dokázat výhodu zlaté stední cesty u majetku a bohatství, ale i zde je jasné, e eho je moc, toho je píliš! A tak multimilionái vtšinou nemají klidný spánek, pro ochranu své osoby potebují asto bodygardy a pro ochranu majetku rzné bezpenostní agentury. Ovšem známé písloví - blaze tomu, kdo nic nemá, nestará se, kam co schová – také není dobré píliš propagovat. Má to sice svou logiku, ale nemít nic – matematicky pesnji vyjádeno – mít nic – také není to pravé oechové. Vdy jakéhokoliv nic se ani nenajíte, ani nenapijete, e? A co z toho vyplývá? Samozejm opt naše chvályhodná zlatá stední cesta!
 
Nesmíme se ale zabývat pouze hmotou a materiálními statky. Pravidlo zlaté stední cesty platí i v oblastech duchovních. Není teba obdivovat geniální lidi s IQ blíícím se íslu 200, protoe to vtšinou ve svém ivot nemají jednoduché a asto bývají okolím blízkým i vzdáleným nepochopeni, s následky nkdy i tragickými. Na druhou stranu ani tm chudým duchem, i kdy moná ijí spokojen, není teba závidt.
 
A zcela nakonec tohoto – doufám, e docela objektivního - posuzování vlivu zlaté stední cesty jsem si nechal pomalu u všemi opovrhovanou politiku. I kdy klasické dlení politického spektra na levici, pravici a sted u je dosti zastaralé, pesto se v praxi stále uplatuje. Je opravdu politováníhodné, jak znaná mnoina politik všech barev a zejména politologové se na politický sted dívají se znaným despektem. Myslím, e je to tím, protoe všichni vnímají politické spektrum pouze lineárn - tedy jako pímku zprava doleva nebo naopak. Jednotlivé strany na té pímce pak v lepším pípad dle svého významu a asto jen podle pofidérních przkum tvoí rzn dlouhé úseky a ten sted se na ní krí jako pouhý bod. Opt pouze v lepším pípad má ten stedový „bod“ alespo njaký rozmr a pak se mluví o jakémsi jazýku na vahách. Pitom by stailo vnímat to politické spektrum, kdy u ne prostorov, tak alespo plošn, tedy jako kruh!
 
 S touto geniální a pitom jednoduchou myšlenkou pišel u ped lety první „posametovrevoluní“ rektor Univerzity Karlovy Radim Palouš. Pi takovémto plošném vnímání tvoí politické spektrum plochu kruhu. Jednotlivé politické strany tvoí výsee na obvodovém mezikruí, a slušná a silná stedová strana by zabírala uprosted jakýsi „kolá“. Jeho plocha by pak mohla být vtší, ne kterýkoliv segment na mezikruí a v optimálním pípad i ne plocha všech vnjších segment! Pokud si to nedovedete pedstavit, pidávám neumlý obrázek „koláe“ – rozloení mandát ve snmovn po fiktivních volbách.
 

Vdy v etných przkumech a anketách pi pedvolebních przkumech se k politickému stedu hlásí vtšina dotazovaných! Vysvtlení je pitom velmi jednoduché. Mezi volii všech politických stran jsou toti lidé tíhnoucí ke stedu, nebo zcela zákonit podvdom uplatují ten naprosto správný princip zlaté stední cesty. A proto jí budi tisíckrát chvála!
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 09.12.2019  08:10
 Datum
Jmno
Tma
 09.12.  08:10 Von
 08.12.  13:25 Vclav
 08.12.  13:03 miluna
 08.12.  09:15 Jitka