Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Sobslav,
ztra Roman.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála optimismu a pochyb
 
Tato chvála pojedná – alespo dle mého moná neskromného názoru - o dalším velmi zajímavém a navíc i velmi dleitém tématu.  Ale rychle k vci.
 
Jist mohu alespo doufat, e toto téma me být zajímavé a tedy i chvályhodné hned ze dvou dvod. Chvályhodný je jist optimismus sám o sob a jeho spojení s pochybami také asi není tuctová záleitost. Pesto se pro jistotu pokusím nejprve vychválit optimismus a pochyby oddlen a pak teprve v symbióze.
 
Podle známé definice je optimismus chvályhodná vlastnost i schopnost vidt vci a situace z té lepší stránky. Je tato sklenice poloplná nebo poloprázdná?
 
 
 
To je klasická otázka na provení, zda je lovk optimista i pesimista. Optimismus je navíc pímo klasický píklad lidské vlastnosti, která se nejlépe provuje pi porovnání s pravým opakem, tedy s pesimizmem. Dkaz mohu nabídnout mnoho. Hezké je jist další gastronomické tvrzení, e optimista vidí v ementálu sýr a pesimista pouze díry. Jeden z nejlepších bonmot na toto téma pak pronesl kdysi Winston Churchuill: „Pesimista vidí obtí pi kadé píleitosti a optimista vidí píleitost pi kadé obtíi!“
 
Optimisté jsou prost lidé vyrovnaní, veselí, mnohdy ironití, nkdy a se sklonem k ernému humoru. Kadopádn dokáou zvednout náladu teba i na pohbu a asto poádn naštvou leckterého pesimistu. Optimisti zásadn odmítají tvrzení, e jejich krásná víra je pouze nedostatek informací, a e sami jsou jen nepouení pesimisti. Váídeský dramati a herec J. N. Nestroy napsal: „Pesimista je lovk, který se obává, e všichni lidé jsou takoví niemové jako on.“ A známjší Mark Twain pak íkal: „Není smutnjšího zjevu ne mladý pesimista; leda ješt starý!“ Nejoptimistitjší je pak F. Gilot svým rením: „Svt patí optimistm, pesimisti jsou jenom diváci.“
 
Optimismus je tedy záleitost tak oividn a ušislyšn chvályhodná, e se a stydím to tady dále zdrazovat. A tak rychle postupme k pochybám, kde ta chvály hodnost moná tak jednoznaná nebude, ale toho se nebojím.
 
V jedné starší písnice se sice zpívá – „je hloupý kdo váhá, stále v lásce otálí“, ale já se nejednou pesvdil, e kdo si poká, ten se doká. A proti tomuto pomrn lacinému textíku musím vyrukovat s mnohem fundovanjšími argumenty. Britský matematik, filosof, logik a nositel Nobelovy ceny Bertram Russell, velký sympaák a milovník lulky jednou prohlásil: „Všechny trampoty lidstva pocházejí z toho, e hlupákovi je všechno jasné, zatímco moudrý lovk je samá pochybnost.“  Protoe je tento bonmot na výsost pravdivý a svt kolem nás je takový, jaký je, pak to svdí pouze o tom, e nám zejm bohuel nevládnou ádní lumeni …
 
Na první pohled by se sice mohlo zdát, e to ádná chvála pochyb vlastn není, protoe snad práv ty pochyby by mly být píinou trabl, ale je teba zamit svou pozornost na první ást této skvlé sentence. Vdy v historii samozejm nejvtší problémy lidem zpsobily neuváené rychlé kroky a nesmyslná rozhodnutí mocných a „neomylných“ hlupák, stílejících od boku, a jen málokdy uválivé a tím i pomalejší rozhodování pochybujících moudrých lidí. A Bertrand Russell nebyl jen tak nkdo, doil se tém stovky let a tu Nobelovku dostal za literaturu, i kdy nebyl spisovatel! Navíc m úpln dostal dalším svým výrokem: „Postaujícím lidským údlem je ivot vedený láskou a orientovaný vdním.“ Snad jsem vybral své argumenty správn.

 
 
V celé pedlouhé historii lidského spoleenství se s velkými pochybami vbec potýkali velikáni nejvtších kalibr. Snad postaí jeden píklad za všechny. Pochyby jednoho z nich nezahnala ani Xantipa, a tak Sokratv výrok – „vím, e nic nevím“ - zná snad kadý! Je ovšem trochu nechvályhodné, kdy se jím zaštiují studenti-lajdáci, ani by se k nmu dopracovali sebemenším pemýšlením.
 
Samozejm jsou pochyby malé i pochyby velké. Provázejí kadého z nás od kolébky a do hrobu a jsou základní hnací silou lidského pokroku. Zhoršit, neku-li zniit nco je vdy velmi snadné, o tom pochybovat neteba. Ale aby bylo cokoliv vylepšeno nebo objeveno, nejprve musí být nkým chvályhodn zapochybováno o tom, e to nco je teba zmnit, nebo  e nco chybí! Dá se íci, e nejvtší koumáci jsou ti, kdo nejvíce pochybují. Pochybující a váhající rozumní lidé sice mohou nkdy, nebo i asto narazit, ale nepochybující suveréni musí díve nebo pozdji narazit vdycky! Je pouze na tch prvních, aby ti druzí narazili co nejdíve a co nejdíve odešli od válu!
 
A nastal as na závr njak slouit optimismus s pochybami a vychválit jejich symbiózu. Jak by bylo na svt krásn a dobe, kdyby se podailo pesvdit co nejvíce lidí, aby ješt ped tím ne nco eknou i udlají, váhav alespo na chvíli zapochybovali, mili radji dokonce tikrát ne jednou íznou, odhodili pesimismus a ze všech moných ešení nakonec vybrali optimisticky to nejlepší! Myslím, e se nenajde lovk, komu by se takový svt bájený nelíbil.     
 
A tak váení tenái, pochybujme chvályhodn a konstruktivn o všem, pochybujme od rána do veera. Nenechme se otrávit tím, e náš velký vzor Sokrates se otrávil bolehlavem! Kdo ví, jak to tehdy bylo …
 
Foto: internet
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 16.11.2019  09:42
 Datum
Jmno
Tma
 16.11.  09:42 Jana
 15.11.  15:22 Von Podkovn
 15.11.  07:18 Karla I.
 15.11.  07:03 Ivan