Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Boek,
ztra Markta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála ízn
 
Není mnoho chvályhodných triumvirát, které se tak bájen doplují, jako jsou tekutiny, hospody a íze!  Tekutiny jsem vychválil u ped delším asem a hospodu nedávno, a je jasné, e íze nemohu vynechat. A jako obyejn pjdu na to od lesa - tedy pesnji eeno - od virtuálního lesa internetových stránek.
 
Nejprve si tedy jako obyejn dovolím uvést pro chválu ízn moná dosti nevhodnou definici, abych ml to nejnepíjemnjší za sebou. I kdy íze samozejm pociují i jiní iví tvorové,  pesto se opt lidsky sebestedn omezím na chválu ízn lidské.
 
Tak tedy – íze je síravý loví pocit, zpsobený nedostatkem tekutin. Tento nedostatek vyvolává potebu pít a v našem tle je provázen celou adou rzn zajímavých stav. íze vzniká, stoupne-li koncentrace krystaloid v krevní plazm nad uritou hranici, která je ovšem u kadého jedince jiná. Poteba pijímat tekutiny – a ne jakékoliv – je ovšem také provázena pocity sucha v ústech, na pate, na jazyku i v hltanu. Dokonce se do hry zapojí i nkteré hormony, která mají vliv na zmnu psychického rozpoloení. Pokud lovk nemá monost pít, velmi rychle ztrácí svou tlesnou hmotnost. Pi déle trvající dehydrataci se dostavují bolestivé kee a mohou se objevit i halucinace. Je-li lovk zcela bez písunu tekutin, zeme za plus minus pt dní!
 
Tak, to jsem tomu dal – nic z tohoto samozejm chválit nelze. Kadá vc a kadý stav má ale nejen svj rub, ale i svj líc a já – stejn jako naši dva velcí klauni V+W – „chci vidt líc, m do rubu není nic“. A tak hurá na nco, co lze na ízni bez obav chválit!
 
O ízni byla natoena celá ada film, v nich tento pocit figuruje v hlavní i titulní roli. Nejznámjší je jist íze po ivot, americký ivotopisný film o Vincentu van Goghovi z roku 1959 s Kirkem Douglasem v hlavní roli. Pamatujete se?
 
 
 
I mezi filmy ale bohuel najdeme i nechvályhodný titul íze po krvi – americký televizní film z roku 2008, co musíme zahrnout do lítosti.
 
Tím se ale dostáváme k zajímavému jazykovdnému tématu. Spojení slov íze po nem toti me mít nkolik význam. Me to znamenat skutený pocit poteby tekutin, tedy íze jako takovou, me to znamenat symbolickou íze, tedy na píklad touhu po ivot i po lásce, co jsou bez diskusí ízn navýsost chvályhodné, ale také meme dostat íze po njakém pálivém ostrém jídle nebo dokonce po nepíliš vhodné tekutin!
 
A tak pomalu pichází chvíle, pikroit k pokusu najít chvályhodnost normální lidské ízn. Vztah mezi ízní a tekutinou je velmi podobný vtahu mezi ohnm a vodou. I kdy sice íze vtšinou pouze zaháníme, co by bylo u ohn kontraproduktivní, velmi asto také íze, stejn jako ohe, hasíme! Paralel pak zde najdeme více. Tak jako hasii mají své hasiárny i poární zbrojnice a stíkaky, tak my íznivci máme své vinárny, restaurace a hospody s pípami. Hasící prostedky se pak také liší u rzných druh poár a stejn tak u rzných druh ízní.
 

I obyejných ízní je pece mnoho druh. íze plíivá, íze jako na poušti, íze jako trám, íze, e by se o ni dalo opít, íze obasná, íze vná, íze nekonená a íze jako pestrojený hlad.   
 
Vtšina ízní je krásná u proto, e pi jejich hašení my vn ízniví zaíváme jedny z nejhezích chvilek ve svých ivotech, které snad lze srovnat pouze se – no nechám, to na vás. Svt je jaký je, pesto je stále ješt asto docela krásný a moná není na škodu ho alespo obas vidt dvakrát! Nejkrásnjší je ale zcela samozejm íze správn ukojená!
 
A tak nakonec si ješt dovolím pidat pár svých neumlých veršík:
 
íze ta je pece vná, to ty jist dobe víš,
pípa dovede být vdná, kdy ji správn roztoíš!
Slinu pak u chytneš snadno, nad sklenicí perlící,
no, a kdy pohlédneš na dno, barva stoupne do lící! 
 
Text: Vladimír Vondráek
Ilustrace: František Kratochvíl (FrK)
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma