Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dobroslav,
ztra Norbert.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Po poáru nový ivot
 
Bush fires… Poáry buše… Kadoroní poáry buše jsou v Austrálii nerozdílnou souástí pírodního cyklu. Po deštivé zim se krajina probudí se zimního spánku, všechno se zazelená, na loukách, polích a v buši vyroste bujná tráva, radost pohledt. Avšak netrvá dlouho, vlastn pár horkých dn, kdy se teplota ve vnitrozemí vyšplhá do závratných výšek nad 45 stup celsia, aby se sví zele takka pes noc promnila ve vyprahlou hn.

 

árem spálená píroda poskytuje sice oku zvláštní a svým zpsobem krásné, barvou prodchnuté pohledy, které jaksi k pírodní mozaice Austrálie patí zrovna tak jako pláe, klokani, medvídci koalové a jedovatí hadi. Okolo Vánoc, nkdy však ješte díve, zaíná sezóna poár buše. Vtšina rozumných lidí je na ni pipravena. Jen pošetilci se nezbaví suchého díví okolo dom, nevyistí okapy, nemají pipravené sudy s vodou i plán úniku. Jak nám pipomínají tragické poáry v únoru 2009 (erná nedla), pi kterých v okolí Melbourne pišlo o ivot 173 lidí a 414 lidí bylo zranno, je to toti naprosto nutné.
 
Vzdlávací kampan zahrnující celou škálu strategií a rad, kterými je zapotebí se ídit, jsou na denním poádku program sdlovacích prostedk. Pesto však oekáváme poáry s notnou dávkou obav a strachu nad tím, co se me stát. Smutným faktem toti zstává, e pes veškeré úsilí poárník a stovek dobrovolník, kteí riskují vlastní ivoty v boji  s poáry, si kadoroní poáry buše vyádají obti na lidských ivotech a na obydlích. Jen letos bylo poáry, které zuí na Tasmánii, ve Victorii, Novém Jiním Walesu a Jiní Austrálii znieno na stovky dom a farem. O tisících mrtvých ovcí, dobytka a australských zvíátek nemluv. Niivé poáry se nepedstavitelnou rychlostí a s hukotem pipomínajícím motory jumba jetu enou krajinou a tém nic je nedokáe zastavit. Kdo si myslí, e poár trávy není tak nebezpený jako poár strom, je na velkém omylu. Práv ped hoící trávou, její plameny jsou rozdmýchávány vtrem, není takka úniku. Nejnebezpenjší poáry zaínají za vysokých teplot a silného vtru. Jedná se opravdu o hrznou, apokalyptickou podívanou, která poznamená do konce ivota kadého, kdo poár zail a peil.
 

Poáry buše obvykle zanou bu rukou pírody, kdy je zaehne blesk, nebo lidskou neopatrností, kdy teba farmá pracuje s traktorem jeho horký výfuk me snadno vznítit suchou trávu. Bohuel je zjištno, e práv ty nejtragitjší poáry jsou zapíinné rukou háe. Nyní existuje pímá linka na policii, na které lidé mohou bleskurychle oznámit jakoukoliv podezelou osobu. hái jsou bu výrostci, kteí nemají nic jiného na práci ne psobit nedozírné škody, nebo duševn narušení jedinci, kterým pohled na ohe pináší sexuální uspokojení. Jsou však i pípady, e poár svévoln zaehl i sám poárník, aby se pak proslavil tím, jak s poárem hrdinn bojoval. Jisté je, e bych nechtl být v jejich ki, kdy jsou pi svém inu objeveni lidmi, kteí na poáry doplatili. Odplata by zejm, navzdory zákonu, byla nemilosrdná.

Je paradoxem, e poáry buše, navzdory veškeré tragédii s nimi spojené, stimulují národní hospodáství. Zniené farmy a domy se musí znova vystavt, náhle je práce pro rzné emeslníky, prosperuje stavební prmysl.
 

Poáry buše nejvíce uvítá píroda. ár ohn toti uvoluje semena strom a rostlin a tímto zpsobem dochází k regeneraci buše. Netrvá dlouho a zdevastovaná buš se opt zazelená a z pokoení ohnm se vzpamatuje. Seehlé kmeny strom se postupn zazelenají a na erné pd se objeví barevné kvtiny. Mnohem déle to trvá tm nešastným lidem, které ohe pipravil o všechno a kteí musí své ivoty znovu vybudovat. Ne kadý se dovede s následky poár vyrovnat. Dochází napíklad k sebevradám a dlouhodobým psychiatrickým problémm. Zatímco nkteí lidé znienou oblast, ve které teba mnoho let ili, opouštjí, vtšina se rozhodne spálená obydlí znovu vystavt.
 

Po poárech se pokadé ukáe ten pravý, typický australský duch, kdy se komunita semkne v jednotu a nezištn pomáhá postieným. Tato sympatická charakterová vlastnost, námi zvaná ‚mateship‘ (kamarádství) se projevuje pokadé, kdy naší zem postihnou pírodní tragédie. Lidé sáhnou hluboko do kapsy a piloí ruce k dílu.

Zatímco píši tento píspvek, je venku 36 stup a zdvihá se silný vítr. Ji od samého rána jsme varováni o monosti velkých poár, intenzitou podobných tm, které jsme proili bhem ‚erné nedle‘ v roce 2009. I v samotném velkomst Melbourne si lovk neme být na sto procent jistý. Bush fires si toti nevybírají…

 
 
Fotografie se dají zvtšit klinutím do obrázku.
 
Ivan Kolaík 
* * *
FOTO © Eva Janík
Zvukový záznam Ivana Kolaíka - Vyprávní v R 2  v poadu Tisíce píbh
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 21.09.2019  19:30
 Datum
Jmno
Tma
 21.09.  19:30 Von
 18.09.  09:14 Marta
 17.09.  20:18 Jarmila
 17.09.  13:14 Ivan
 17.09.  12:11 Vesuvjana dky :-)))
 17.09.  09:38 Vclav Neuviteln