Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dobroslav,
ztra Norbert.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

Statistika



Podporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála kantor
 
 
Po chvále školy a studia musí samozejm nezbytn následovat chvála kantor, tedy všech tch, kteí se po celá léta snaili pimt naše malé šedé buky mozkové k tak veledleité innosti, jako je uení. A je moné, e asto i marn... Navíc práv u pi chvále studia byli kantoi vlastn chváleni, le pouze jaksi implicitn, tedy dosti skryt, a tak se te moc tším, e to mohu ješt napravit.
 
Slovo kantor samozejm pochází z latinského slovesa canto-cantare-cantavi-cantatus sum, a snad v tch slovech ješt nkdo  slyší chvályhodné sloveso – zpívat. No – alespo doufám... Kantoi bývali také stedovcí zpváci, kteí v kostele zpívali ásti církevních skladeb a nám z toho zstal hovorový výraz pro uitele a stedoškolské profesory. A protoe tato chvála bude opt ryze osobní, drze si do mnoiny kantor dovolím zaadit i pár slovutných profesor vysokoškolských. Všechny budu vychvalovat jako anonymy, protoe neznalým by jejich jména vtšinou nic neíkala, a znalí a mí spoluáci v rozptí plus mínus asi deseti let, kteí budou tuto chválu náhodou íst, je poznají jist snadno. 
 
Snad kadý z nás rád vzpomíná na své první uitele. Vdy oni  po rodiích a prarodiích byli prvními dospláky, kteí nás ovlivnili na celý ivot. Za války v jiínské cviné škole pi Raisov uitelském ústavu m uili tyi kantoi. Mohu-li je ohodnotit s dlouhodobým odstupem, tak první byl prmrný, z druhého se vyklubal kolaborant, ale další dva byli vynikající! Oba byli velcí znalci historie Jiínska a velcí vlastenci, kteí nám vštpovali lásku k národu i rodnému kraji. V hodinách vlastivdy jsme napíklad na  pd „uiteláku“ vytváeli z písku ve velkém rámu reliéfy eského ráje a tak dodnes znám jména všech kopc a kopek, které obklopují jiínskou kotlinu a u nkterých i jejich pesné nadmoské výšky, pestoe íslo svého telefonu si u nepamatuji!
 
Jeden z tch kantor výborn maloval, druhý si pak sám psal a vydával rzné uební texty a sešity diktát eského jazyka. Tento skvlý kantor nás pipravil ke zkoušce na „velké“ osmileté gymnasium tak, e si na ni vbec nepamatuji, take to asi byla pro m brnkaka.
 
Pak pišli stedoškolští profesoi, z nich nkteí jakoby vypadli z kníek Jaroslava áka. Na píklad obávaný latiná, k nmu jsme se „díky“ u díve „vychváleným“ reformám z roku 1948 nedostali. Ten nosil buinku, která mu pi slušném tiku poskakovala na hlav, o brýlích nemluv. Pro mne osobn byl nejobávanjší biolog, který chtl na dvanáctiletých klucích, aby pomocí pinzety a lupy spoítali na kvtu tyinky a pestíky, a podle Klíe k urování rostlin dotynou kytiku pojmenovali. Na tyku od nj si moc dobe pamatuji. Na oba tyto profesory ale s vdkem vzpomínají zejména ti, kteí pak šli na medicínu. I kdy jsem tehdy „plánoval“, e budu profesorem zempisu a tlocviku, zaujala m i naše pomrn mladá matikáka. Pi vzpomínce na ni se ale ješt dnes stydím, jak jsem byl prostoeký a netaktní. V geometrii pi výkladu osové soumrnosti nám na sob pedvádla, jak je lidské tlo soumrné podle svislé roviny, kolmé na prsa, a protoe trochu šilhala, já trochu oponoval …
 
Ve Vrchlabí na tyletém gymplu, který nám zkrátili na ti roky, jsem opt zail celou adu pozoruhodných kantor. Byl by to dlouhý výet, ale musím pipomenout alespo toho nejchvályhodnjšího – matikáe a fyzikáe. Byl to starý mládenec, ml rád vánou hudbu, pi výkladu se houpal na kraji stupínku a my ekali, e spadne! A byl to práv on, kdo definitivn obrátil mou další cestu od tlocviku a zempisu k fyzice. Akoliv byl o ticet let starší ne já, hned po maturit jsme si zaali tykat, a kdy jsem mu pak na jednom abiturientském srazu ekl, e nám na fakult pednáší ve statistice o soutových kivkách jeden staiký profesor, úpln zazáil a prohodil, e ten byl starý u v dob, kdy pednášel jemu!
 
A tak se pímo klasicky dostávám k profesorm vysokoškolským, které bych slovem kantor asi titulovat neml, ale neš. Opt tch chvályhodných bylo nkolik habadj, ale pipomenu jen ti. První ml stejné jméno jako náš nejlepší bec všech dob, byl to slavný geofyzik a vedoucí nejen mé diplomové práce. Kdy jsem mu ji pinesl ke kontrole, hrál ve své pracovn krásn na violoncello a natáel to na tehdy první fakultní magnetofon. Psal se rok 1958. Širší veejnosti by pak ml být známý pro nás tehdy obávaný profesor optiky, jeho Ptimístné logaritmické tabulky byly vytlaeny z knihoven, škol a rzných vdeckých a technických pracoviš a kapesními kalkulakami. Nejhodnotnjším lovkem pro m pak byl skvlý matematik, který nám u jako šestadvacetiletý odborný asistent pednášel algebru. Mli jsme ho moc rádi u proto, e – podle vlastních slov – odmítal pednášet v noci, co znamenalo, e jeho pednášky nikdy nezaínaly díve, ne v deset hodin! A svte div se, s tímto samozejm u dávno profesorem, ale pomrn erstvým dkanem naší alma – mater, jsme se sešli na jedné kandidátce pi jednom z neúspšných bláhových politických projekt ped volbami v roce 1992. Mli jsme toti na programu – mimo jiné – zachování SR od Šumavy k Tatrám, pesnji od Aše a po iernou pi ope…

 

Všichni zde nejmenovaní anonymní kantoi a profesoi jsou u bohuel na vnosti, ale touto chválou bych chtl pipomenout všem, aby si také obas zavzpomínali na své chvályhodné neanonymní kantory!
 
Foto Jií Havel, obrázek FrK Kratochvíl
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora  


Komente
Posledn koment: 23.09.2019  16:35
 Datum
Jmno
Tma
 23.09.  16:35 Jarmila pro Vesuvjanu Maturitn tabla ve vlohch obchod
 20.09.  11:43 Von
 17.09.  13:15 Vclav
 17.09.  11:17 Ivan
 16.09.  09:36 Vesuvjana tablo...
 16.09.  09:32 Vesuvjana dky
 15.09.  17:25 EvaP