Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Oldika,
ztra Lada.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála školy a studia
 
Kdy se ekne škola – kadý si pedstaví budovu a v ní mnoho místností-tíd. V kadé z nich pak tabuli a ješt více lavic a rzných uebních pomcek. Tídu na obrázku z Wikipedie si u pamatují u jen ti nejstarší z nás...
 
 
 
Co se týe studia, pak aby nenastala njaká mýlka, co se to vlastn chystám chválit, musím to upesnit. Bude to chvála na základ výhradn osobních zkušeností a nebude to chvála ádného nahrávacího, vlasového ani nehtového studia, alébr chvála studování, tedy studia, jakoto cílené a systematické innosti, která smuje k získávání co nejvšestrannjších, ale teba i vrcholn specializovaných znalostí a zkušeností.
 
Studium je vlastn jakási vyšší forma uení, která navazovala na základní triviální školy. Ty u nás zavedla osvícená císaovna Marie Terezie pi velké reform školství v roce 1774.
 
V eských a moravskoslezských zemích to byly vesnické školy, do kterých mly povinn chodit dti od šesti do dvanácti let a uily se tam íst, psát a poítat, a to esky. Na tyto triviální školy pak navazovaly hlavní školy v krajských mstech, a v nich se u uila nmina i základy latiny a nkteré další pedmty. A práv na tchto hlavních školách se u áci pestali uit, stali se z nich studenti a zaali studovat!
 
S tím zvláštním slovem – triviální – jsem se seznámil pomrn velmi pozd a navíc velmi zajímavým zpsobem. Na prvních pednáškách na fakult nás tím cizím termínem pímo bombardovali tém všichni pednášející! Vdy po njakém výkladu se obrátili na nás – vykulené novopeené vysokoškoláky s dotazem, zda tomu rozumíme. A kdy odpovdí bylo hluboké mlení celé posluchárny, vdycky se bohorovn podivili a pronesli: „emu nerozumíte? Vdy je to tak triviální!“ Sice jsem tušil, e by to mlo být nco velmi jednoduchého a banálního, ale pesný význam jsem zjistil a pozdji. Akoliv toto slovo bn pouíváme, moná kadý neví, e je spojeno práv s tmi temi hlavními cestami, s temi vyuovacími pedmty v triviální škole.
 
Zdá se, e i v souasné dob se vlastn zaíná studovat a po škole základní, tedy v rzných  gymnáziích, prmyslovkách, vysokých školách, na univerzitách a technikách. A dokonce i v rzných kurzech, semináích, pi postgraduálním studiu, i dokonce na univerzitách tetího vku. Protoe jsem ml to štstí, e jsem se mohl úastnit této chvályhodné innosti tém ve všech obdobích svého u docela dlouhého ivota, mohu také uení i studium vychválit ve všech jeho jednotlivých etapách
 
Chválu „studia“ – tedy uení v pedškolním vku si odpustím, ale jak je dleitá, to skvle vysvtlil Robert Fulgham ve své kníce - „Všechno, co opravdu potebuju znát, jsem se nauil v mateské školce.“
 
V základní škole, co byla v mém pípad Cviná škola pi Raisov uitelském ústavu v Jiín, kde se na nás ácích uili uit studenti tzv. „uiteláku“, jsem zjistil, e na té kantoin moná nco bude! Na podzim v roce 1946 jsem se v prim jiínského Lepaova gymnázia na první hodin eštiny seznámil s dalším cizím slovem. Hned na první stránku našeho istého sešitu nám profesorka eštiny nadiktovala tuto definici – logika je nauka o správném myšlení – a opt jsem musel uznat, e na tom nco je!
 
Ne kadá etapa našich dalších studií však byla chvályhodná. Od roku 1948 a do roku 1953 následovala jedna školská reforma za druhou - kam se Marie Terezie hrabala na tehdejšího ministra školství a kultury - tko stravitelného Zdeka Nejedlého. Na dva roky na mšanku, pak opt na gympl. Ten nám ve tetím roníku, který se u nesml jmenovat septima, zkrátili, oktávu“ jsme „vystudovali“ za prázdniny a na Mat-fyz fakultu m pijali koncem ervna, tedy ješt ped maturitou, kterou jsme skládali a na konci srpna…
 
Pi celoivotním studiu se pak setkáváme s dalšími zajímavými poznatky, kdy na rzných postgraduálech a kurzech vás najednou uí lektoi, kteí jsou nejprve o jednu a posléze i o dv generace mladší, ne jste vy sami. Nakonec – nebýt potomk, na poítai bych si ani neškrtl!

Pes všechny kotrmelce a hrzy doby však zcela jist povauje má generace studijní léta 1946-1958 za nejkrásnjší období našeho ivota. Krom toho, e bylo po válce a byli jsme mladí, je se studiem toti neodmysliteln spojena nekonená ada píhod a situací, které jsou nezapomenuteln uloeny na tch nejlepších harddiscích – v našich srdcích.
 
A nezbývá, ne abych na závr této chvály slavnostn prohlásil – studium jednoznan  patí k jedné z nejchvályhodnjších inností lovka a zahrneme-li do nj i uení, meme si ho uívat doslova od kolébky a do hrobu. Kdo nesouhlasí – není lovk!
 
Foto: internet
 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 25.08.2019  22:15
 Datum
Jmno
Tma
 25.08.  22:15 OLGA JANKOV
 25.08.  12:00 Von
 25.08.  11:24 Jana
 25.08.  11:17 Ivan
 25.08.  07:28 Karla I.
 24.08.  15:05 Vesuvjana dky
 24.08.  13:27 Mara
 24.08.  11:26 OLGA JANKOV