Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jindich,
ztra Lubo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Smíšené pocity-návštva eska

(V noci z úterý 20. srpna na stedu 21. srpna 1968 zaala invaze  vojsk Varšavské smlouvy do eskoslovenska. Invaze mla mimo jiné za následek také emigraci oban do zahranií... )

 

Tém po deseti letech jsem se rozhodl, pedevším na naléhání eny Máni, navštívit rodnou zemi. Obávám se, e zejm naposled. Ne, e bych proti ní nco ml, to rozhodn ne, ale pomyšlení na njakých dvaadvacet hodin v letadle mn vdycky nahánlo hrzu a od návštvy odrazovalo. Nejinak tomu bylo i tentokrát.
 
Podívejme se však, jaké pocity ve mne esko od poslední návštvy vyvolalo. Schváln nekomentuji politickou situaci v zemi. Staí podotknout, e se pánm Babišovi a Zemanovi podailo republiku rozdlit na dva tábory. Bhem návštvy jsme byli svdky protibabišovské demonstrace, které se zúastnilo na 250 000 lidí. Take se dá usoudit, e ne všechno je v eské republice dobré. Zlí jazykové tvrdí, e politika jde od skandálu ke skandálu.

 
Letišt Václava Havla
 
Po pistání nás pivítalo isté a moderní letišt. Tebae malé, vyrovná se vtšin letišt, které jsem na svt vidl. Od minulé návštvy se mnohé zlepšilo. Nicmén mne zarazilo, jak málo letadel stálo na letištní ploše.
 
Reklamní poutae
 
Po cest z letišt dom jsem byl nepíjemn šokován neuvitelným mnostvím billboard lemujících silnice. Zdá se, e lidem nevadí, e tyto krajinu hyzdící reklamy jsou zakázány.
 
Zrovna tak si nelze nevšimnout kopiv, lopuch, bodlák a celkov neostíhaných trávník podél cest a chodník. Mnohé parky nemají krátce ostíhanou trávu tak, jak jsme na to zvyklí v Austrálii.

Vedro
 
Naše dvoumsíní návštva byla poznamenaná nesnesitelnými vedry. Teplota po nkolik dn dokonce dosáhla 37 stup, co pimlo i nejsveepjší skeptiky konstatovat, e na globálním oteplování asi pece jenom nco bude. esko na vysoké teploty vybavené prakticky není. Klimatizace je stále ješt v plenkách, i kdy jsem uvítal klimatizované super moderní elektriky Škoda. Jízda v neklimatizovaných vozech veejné dopravy zpsobila, e jsem lapal po dechu. Nejenom vedrem, ale i výparem lidských tl.
Ve vtšin hospod bylo vedro a bylo mn líto všech tch pohledných servírek a personálu vbec, e v tak krajn nepíjemném prostedí musí pracovat. 
 
Hromadná veejná doprava
 
Konstatuji, e Austrálie, a nejenom ta, by se od ech mohla ledaemu nauit. Naprosto skvlá sí tramvají, vlak a autobus jezdících pravideln a povtšinou tak, e by si lovk mohl podle nich ídit hodinky. Moderním Metrem se dostanete bleskovou rychlostí tém kamkoliv. K mému údivu v Praze krom moderních tramvají jezdí stále ješt ty, které si pamatuji z mládí. Prý jsou spolehlivé, tak pro je nahrazovat novými. Ale ty nové Škodovky, ty jsou, paneku, nco! Ne všechny jsou však klimatizované.
 
Pivo, jídlo, hospody
 
Musím prohlásit, e v esku pevládá pivní kultura. Není divu. Pivo je bájené, hlavn to tankové plzeské! Turisté si libují, jak je neuviteln levné. Hospoda vedle hospody, pivo tee proudem, lidé se vesele opíjejí, hlavn pak všichni ti nevychovaní turisté, kteí pak neostyšn obrávají. co se obrat vbec dá. A nejenom to. Pemíra alkoholu, vepa-knedla-zéla a jiných pochoutek eské kuchyn, na které nejsou zvyklí, má za to, e jsou chodníky nejenom porané, ale i pozvracené. Pohled na zbytky kachny, kterým se na praském chodníku tém nelze vyhnout, lovka pinutí, aby se s odporem odvrátil.
 
K mému údivu se v hospodách ji neeší politika tak, jako tomu bývalo. Pijáci mluví o niem, obyejn pevauje zasvcená debata o tom, zdali se v hospod epuje pivo skuten správn. Razí se heslo “Filmy se toí, pivo se epuje!” Pijáci piva i koalek se zpíma podívají do oí druhému a nahlas prohlásí “Voi, pío!” Nedej pánbh, kdybys druhému pohled neoptoval. Tento neobvyklý rituál neostyšn provozují také eny, na co jsem si musel zvyknout.
 
V esku se jí hodn a hlavn nezdrav. Za dvoumsíního pobytu jsem si díky nezízenému konzumování piva, knedlík, omáek a  uzenek všeho druhu, vetn but, klobásek, párk, šunek, utopenc, zaviná a jiných pokroutek, snadno vytvoil kolem pasu nevzhlednou pneumatiku, které se budu jen tko zbavovat.
 
Hospody a restaurace nabízejí hlavn typicky dobrá eská jídla, kterými jsem se ze zaátku nehorázn cpal, ale ke konci pobytu jsem se tšil na saláty a ovoce.
 
Jinak musím s potšením íct, e toalety v hospodách jsou ji tém voavé a zpravidla isté. Nostalgicky jsem si pipomnl dehtové lábky, ze kterých se valila “vn” a do jídelních prostor.
 
Obsluha, úsmvy a zdravení
 
Ano, zde nastala markantní zmna. V obchodech a restauracích je obsluha rychlá a efektivní. Nicmén stále ješt pevládají zakabonné oblieje. Nkolikrát jsem se opováil zdvoile poprosit servírku, aby se usmála. Nikdy jsem nedostal pohlavek a poádaná osoba se skuten na mne usmála. Zdá se, e na venkov jsou lidé pívtivjší. Hlavn na Morav jsme se astji setkali s usmvavým personálem.
 
Pro se lidé nezdraví, je mn naprostou záhadou, protoe pátelské pozdravení a úsmv jsou v Austrálii bnou vcí. Já kadého v esku zdravil, zrovna tak jako jsem podkoval za slubu, kdy podkování a pochvala byla na míst. Bylo mi vysvtleno, e se to nehodí, protoe si lidé myslí, e si z nich stílíte.
 
eny a mui
 

Jako chlap jsem samozejm pokukoval po enách. Ano, ešky se vdycky dovedly dobe obléct, dovedly “uplést z hovna bi,” jak se íká správn esky. eny v esku jsou atraktivní, ale asto nechutn potetované a zaínají nám holky pkn tloustnout. Miniaturní dínsy ve mn, zchátralému penzistovi, vyvolávaly híšné myšlenky a byl jsem nakonec i vden horkému poasí…
 
Jako chlap nemohu soudn posuzovat píslušníky tého pohlaví. Od mých mladých let se píliš nezmnilo. Pivo a nezdravá strava udlaly své a poznamenaly chlapy pandry obrovských rozmr. Zdá se, e mui se nedávají tolik tetovat jako eny.
 
Kouení
 
Tko vit, ale v esku se stále ješt hodn kouí. Balíky cigaret sice obsahují zdravotní varování, ale kuivo lze dostat takka všude a je veejn vystaveno. Zákaz kouení v hospodách naštstí existuje, ale asto nedodruje a poád se smí kouit v zahradních restauracích.
 
Zdravotnictví
 
Lékaská pée je na výši, ale k mému údivu stále ješt existuje takzvané „všimné.“ To je ticet letech po revoluci neuvitelné. Nabídnte flašku whisky nebo obálku s penzi lékai v Austrálii a s dobrou nepochodíte.

Lékaská pomoc je zdarma. Mít nco takového v Austrálii, tak bych byl movitý lovk.
 
Epidemie klíšat nás pimla k tomu, abychom se dali proti nim okovat. Jeliko tyto potvory ijí hlavn v tráv, tak se divím, e tato skutenost nepobídla autority, aby se tráva v parcích víc sekala.
 
idii
 
Kadý si stuje na chování idi a lidé mají pravdu. Na silnicích pevládá bezohlednost hraniící s ohroováním ivot spoluoban, pedpisy se nedodrují. Omezení rychlosti na 130 km na dálnicích se asto pekrauje a nestaíte se divit, kdy se okolo vás mihne auto rychlostí vysokou nad povolený limit.
 

Je neuvitelné, e prakticky neexistuje, aby eský idi zastavil na pechodu pro chodce. To je asi vyhrazeno jen idim z ciziny. Na druhé stran se zdá, e idii povtšinou dodrují zákon ohledn nepoívání alkoholu. V tom jsou ukáznnjší ne idii v Austrálii, kteí pravideln pekraují limit 0.5 procent alkoholu v krvi.
 
I kdy je pouívaní mobil za jízdy zakázáno, zdá se, e zákaz nikdo nebere ván. Opt to ukazuje na aroganci eských idi.
 
Zapomete na parkování v Praze, protoe tohle je takka nemoné. Mnohá auta, která parkují na chodnících si koledují o vysoké pokuty.
 
Infrastruktura
 
Díky dotacím z EU se v esku od Sametové revoluce vybudovala neuvitelná sí dálnic. Vozovky jsou vtšinou v bezvadném stavu, pokud se nevydáte njakou okreskou. A poád se buduje a staví. Vyjímky samozejm existují. Vydat se dálnicí z Prahy do Brna je sázka do loterie, protoe na této tepn dochází neustále k nehodám a ty, spolen s prací na dálnici, mohou zpsobit nkolikahodinové zdrení.
 
Obchody
 
Moderní supermarkety jsou tém v kadé vesnici. Nabízejí pastvu pro oi hlavn co se týká peiva, uzenin, lihovin a piva. Nkteré supermarkety jako napíklad Globus jsou tak obrovské, e nedohlédnete z jednoho konce na druhý. Neuvitelný výbr potravin za celkem pijatelné ceny. Jen ryby a kvalitní maso jsou drahé.
 
V Praze je nkolik moderních obchodních stedisek, které jsou na svtové úrovni. Jen ty úsmvy personálu dodnes chybí.
 
V obchodních domech lze narazit na Sex shopy, které oteven a bezostyšn nabízejí své sluby, take se i mn rozlil rumnec na tvái.  
 
Kamarádství a pohostinnost
 
To scházení se u kamarád a u piva je nco, co nám v Austrálii trochu chybí. Lidé jsou štdí a velice pohostinní.

 
  

Týdenní pobyt na chat kamarád mn otevel oi, co se týká ryzího kamarádství. Byl jsem svdkem volejbalového turnaje mezi nkolika osadami leícími podél eky Orlice u Hradce Králové. Turnaj absolutn fantasticky zorganizovala osada  Parlament a to, co jsem zail, se nadobro vrylo do mé pamti. Za víkend se vypilo sedm sud plzniky, na hišti se ván zápolilo o nádhernou trofej, bylo plno jídel a moe legrace, prost tak, jak to má být.
 
Architektura a kultura
 
Není teba ujišovat, e kulturní památky, kterými naše domovina oplývá, jsou opravdu jedinenou záleitostí. Není proto divu, e v minulém roce tuto krásnou zemi navštívilo pes osm milion turist z celého svta. Praha, Kutná hora, eský Krumlov… lovk asne nad tím, co se v tak malé zemi najde za skvosty.
 
To, e esko je vysoce vyvinutá kulturní zem, je známá vc. Divadla, galerie, koncerty, výstavy, knihkupectví, to všechno je lidem nabízeno v neuvitelném mnoství.
 
Nkolikrát m bohuel napadlo, e všechna ta jedinená kultura je jen pro nkteré, e „dav“ ji jaksi míjí a dává pednost hospodám a pivu.
 
Krajina
 
O té bez dojetí nemohu mluvit, hned se mi zakalí zrak. Neštstím je, e krovec nií krásné lesy pímo ve velkém. Tohle je  strašná skutenost, se kterou si nikdo neví rady. Jak tomu zamezit? Nápady jsou, ale vtšinou je to bh na dlouhou tra. Letecké zábry potvrzují, kolik les u padlo tmto broukm za ob, je to moc smutný pohled.
 
Chatová kultura
 
To, jak se Praha v pátek vyprázdní, protoe lidé jedou na svou milovanou chatu nebo na chalupu, je nco jedineného, co snad nemá na svt obdoby. Ano, nauil jsem se chápat rozdíl mezi chatou a chalupou. Mnohé chalupy jsou vtší ne baráky, o kterých bychom snili v Austrálii. Co mne pekvapilo, bylo zjištní, e nkteí lidé nejedou za odpoinkem, ale aby na ní stále nco zdokonalovali, upravovali a dlali ješt vtší a krásnjší. Tito vlastníci jsou otroci své movitosti.

 
 
Ddictví po minulém reimu
 
Zatímco historický sted Prahy byl nádhern zrenovován, existují stále ješt pedmstí, kde se zastavil as. Staí se podívat na zchátralé domy na Plzeské ulici smrem od Andla ke Košíím.
 
Na chudším venkov jsou rozdíly mezi upravenými a neupravenými vesnicemi a msteky ješt markantnjší.  Napíklad je nepkný, a deprimující pohled na nkteré ásti Ústí nad Labem nebo Tanvaldu. Osamlé, polorozpadlé a plevelem zarostlé budovy, zejm bývalé továrny, oprýskané domy, polozboené kostely.
 
Naštstí je tch znovuvzkíšených vesniek více ne tch, na kterých se podepsala ruka komunizmu.
 
istota a poádek
 
Navzdory statisícm turist je napíklad Praha vcelku istá. Neustále se o ni peuje, metai mají stále co dlat, a je to vidt. Odpadky jako lahve a papíry vidíte zídka. Co však vidt zákonit musíte, co nevidt prost nelze, jsou nedopalky cigaret, které jsou všude a nelze se jich tak lehce zbavit. Zákaz kouení na stanicích se i navzdory pokutám vtšinou nedodruje.

 
 
Turisté
 
Kde jsou doby, kdy si lovk vyšlápnul do Prahy, aby se pokochal Karlovým mostem a dalšími památkami. Davy turist toto málem zcela znemoují. Karlovu mostu se proto vyvarujte jako ert kíe. To, co se dje v hlavním mst a v dalších turistických oblastech v souvislosti s enormním turismem, je opravdu nepkné. asto jsem se v rodné Praze cítil jako cizinec.
 
A nakonec…
 
Ano, v esku se mn moc líbilo. Bohuel jsem hlavn zprvu vidl nejenom vci krásné, ale i vci ošklivé, nkdy sídlící pod povrchem zdánliv spokojené spolenosti.

Vbec se nedivím, e penzisté naíkají, protoe ti asto peívají s obtíemi. Na druhé stran se nabízí otázka, jak pišli k bohatství všichni ti, kteí brázdí ulice v bájených limuzínách, ijí v honosných vilách a na víkendy jezdí do úasných chalup?

Jak je moné, e v parlamentu sedí zástupci komunistické strany, kteí mají stále vtší slovo a bez kterých by se bilioná premiér Babiš neobešel?

Závist, tak typická eská vlastnost prý stále peívá. Zrovna tak jako vyranost a neférové jednání. Osobn jsem se však s tmito jevy za našeho pobytu nesetkal. Pevn doufám, e za komunizmu tak populární heslo „Kdo nekrade, okrádá rodinu,“ se octlo v propadlišti djin.

Take jsem se po dvou msících opt rád vracel dom do Austrálie, která samozejm také není bez chyb, avšak postrádá ty, které mn v esku vadily nejvíc. Jak se íká “Všude dobe, doma nejlíp.”
 
Ivan Kolaík
* * *
ILUSTRACE:
Wikipedia Enzyklopädie https://de.wikipedia.org/wiki/Kampa_(Prag)
HRADECKÝdeník.cz
Ilustrace: http://www.zameckakrcma.cz
Echo24.cz
Kolá Marie Zieglerová
Zvukový záznam Ivana Kolaíka - Vyprávní v R 2  v poadu Tisíce píbh
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 22.08.2019  08:09
 Datum
Jmno
Tma
 22.08.  08:09 Duan
 21.08.  12:52 Ivan
 21.08.  10:39 Renata
 20.08.  16:49 Mirek
 20.08.  16:07 b.kubesch@bluewin.ch
 20.08.  15:55 Von
 20.08.  14:15 Saa Subjektivn poctiv hodnocen.
 20.08.  11:20 Jitka
 20.08.  11:14 Vclav Zajmav pspvek! Dky, pane Kolaku!