Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dobroslav,
ztra Norbert.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Moudrost pírody a (ne)moudrost lidí ?
 
Neustále m pekvapuje, jak ta píroda je moudrá. I kdy mj zájem od dtství smoval k technice a zaalo to oblibou stavebnice Vašek, pokraovalo letováním si dvoulampovky, pro srozumitelnost mladších generací radiopijímae,  a po studium té techniky v té dob vydávané za vrchol, tedy jaderné, tak kam se hrabe i ta souasná na pírodu.
 
Nakonec vdy ta technika stejn jen nedokonale a s ohromným zpodním a pouze v nem kopíruje tu pírodu. Na rozdíl uvedeného zájmu o techniku v mládí tak s rostoucím vkem roste mj zájem o tu pírodu.
 
Nikdy jsem nepochopil, jak z tak malikých semínek, které nyní manelka strká do hlíny ve skleníku vyrostou tak velká rajata a ješt vtší okurky a pro ze stejn vypadajícího semínka vyroste edkvika a ne mrkev, nebo nco jiného. Jen tak mimochodem jsem si všimnul, e není rozdíl mezi semínkem mrkve konopí. Manelka m pouila, e ten rozdíl je jen v potu, e zatím, co me zasadit jen 5 semínek konopí, tak poet semínek zatím ani EU nereguluje.

Nakonec i ten lovíek vyroste také z takové malé mršky, akorát, e musí být rychlá.
 
Ale co to tady píšu, vdy jsem chtl psát o nem zcela jiném, ale to je ten vliv vku, znáte to, starší lovk má problém vybavit si myšlenku a kdy si ji vybaví, tak zase problém ji opustit.
 
Tak zpátky k tomu co jsem chtl napsat. Rozdíl mezi chováním v pírod, pírodních jevech a chováním lidí.
 
Nepopírám, e i píroda je krutá, tedy co se v pírod odehrává. Ale má to vtšinou vysvtlitelný dvod. Trpím, pi sledování dokument ze ivota zvíat v rezervacích, nevím, zda mám fandit té gazele aby utekla, a peila, anebo tygici, aby ji dostala a peila tak její mláata. To vysvtlení jejich poínání  vidím v tom, e není jiná monost, nemají na vybrání.

Vzájemný boj je nkdy jediná monost peití. Ale je tomu tak i mezi lidmi?
 
Já si to nemyslím a dvod pro o tom píši je ten, e se mn zdá, e mj názor, respektive jeho zastánci tak njak dostávají na frak. I pes naznaené tvrdosti mezi zvíaty, pevládá v pírod harmonie, krása, dje pímo zázrané, dojmy budící a dobrou náladu lidí vyvolávající.
 
Podívám-li se však na poínání lidí v podání reportáí TV, zpráv, tisku tak ádná harmonie, prost krimi, hlavními aktéry jsou kdy u ne pímo kriminálníci, tak ti, co nerespektují práva jiných, nemají respekt, nato úctu k jiným lidem.
 
Stále vtší poet tch, co se dostanou na obrazovku, do novin, prezentují se na internetu se vyznaují ztrátou respektu k jiným. Staí, e ten druhý je z jiné politické strany, e má jiný názor, aby na nho útoili, uráeli ho a poniovali.
 
Za nejhorší však povauji tak rychle se prohlubující trend nevraivosti, nesnášenlivosti, nerespektování celých národ a zemí. Vdy ale na rozdíl od tygice a gazely, peci ty národy se nemusí pronásledovat, útoit na sebe, mohou ít vedle sebe tak jako vedle sebe ije vtšina zvíat.
 
Jak jsem ji naznail s vybavením a opuštním myšlenky, patím mezi pamtníky a i kdy pipustím další moudrost pírody, e potlauje horší vzpomínky na úkor tch lepších, tak trvám na názoru, e se prohlubuje odcizení mezi lidmi, rostou bariéry sociálních rozdíl, mizí atmosféra ivota, kdy se znali lidé navzájem nejen na vesnici, ale i v ulici, nato v dom a mluvili spolu normálním zpsobem. Pro nejmladší generaci bych asi ml uvést, e to nebylo SM-eskou a podobn.
 
Kdy zájem o jiné zem byl hlavn o tom, jak tam lidé ijí, jaké mají zvyky, co tam mají pozoruhodného, ne o tom kdo je tam práv prezident a jaké mají zbran a jaké by to bylo si to s nimi rozdat. Moná, e to vidím špatn, ale je m z toho smutno a pijde m to líto, zejména pro ty mladší generace. Ješt, e ta píroda mezi genii, které jsou té jejím výplodem dala lidstvu i Konfucia. Národy, které o nm nejen na rozdíl od ady jiných, asto za nejvysplejší se vydávajících nejen vdí, ale ve svém poínání jeho myšlenky uplatují jsou pro m útchou i nadjí. Úctu nejen mezi sebou tam lidé mají, ze zkušeností vycházejí, moudrosti starších si váí a na jiné zem zbranmi neiní.
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 29.05.2019  08:48
 Datum
Jmno
Tma
 29.05.  08:48 Von
 28.05.  17:38 Jaroslav
 28.05.  14:33 Von