Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Tamara,
ztra Dalibor.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

O lidech a o psech

„ím více poznávám lidi, tím radji mám psy.“ K takovémuto poznatku dosplo ji více lidí pede mnou, ale jeví se býti stále aktuálním, dnes moná ješt naléhavji ne kdy pedtím. Lidská spolenost se dramaticky promuje a nabírá podob, kde rozum zstává stát; psi se spíše drí svých osvdených hodnot. Jsem velkým milovníkem ps a rozumím si s nimi lépe, ne s mnohými lidmi. Pes je neobyejný tvor, po více stránkách. I lidé se vyskytují v rzných podobách, nejen velikostech, barv vlas i pokoky, u ps však lze najít nejširší škálu plemen. Tak teba ivava Milly mila jen 10 centimetr, zatímco doga jménem Zeus mila 112 centimetr a váila 70 kilo, a pesto nebylo pochyb, e šlo o psy. U lidí a jiných zvíat je takový nepomr nepedstavitelný. Teba liška se sice psm dosti podobá, ale na první pohled je jasné, e psem není, stejn jako hyena, kojot nebo šakal. Zkrátka pes je pes!

Moje láska ke psm pramení z osobní zkušenosti. Ji od dtství il jsem ve spolenosti ps, a mli jsme jich doma dost. Jednoho z nich otec neustále prodával, nebo zahubil nkolik malých králík. Neudlal to ve zlém úmyslu, jen si s nimi nevhodn hrál. A tak musel z domu, jene zpravidla do tí týdn našel cestu dom a vrátil se. Mám tedy s psy vztah siln pátelský, to psi snadno poznají. U Boena Nmcová prohlásila, e psi a dti spolehliv poznají, kdo je má rád. Minulého roku procházel jsem se v jednom praském parku a proti mn kráela dáma se psem. Ji zdálky pes vrtl pátelsky ohonem a usmíval se. A kdy došli ke mn, pes se lísal a olízl mi ruku. Dáma se velice podivovala, tohle prý její pes s nikým nedlá. „My se toti známe,“ vysvtlil jsem jí. „Já vás vidím poprvé, tak odkud vy se mete znát?“ podivila se. „Z minulého ivota, já byl taky psem, jene jsem zlobil, štkal jsem na politiky a tak jsem se za trest narodil jako lovk. Doufám, e v píštím ivot se vrátím mezi své!“ Ponvad ona dáma byla milovnicí ps, tak to pochopila.

Thajský král Rama devátý byl také velkým milovníkem ps. Choval jich nkolik, ale nejvíce si oblíbil fenku, která se narodila na ulici, nemla tedy ádný vznešený rodokmen. Král o ní íkával, e je to obyejný pes, který je neobyejný. Pojmenoval ji Thongdaeng, m, podle barvy její srsti. Zajímavé je, e jména všech králových ps zaínala slovem Thong, tedy zlato. Adoptoval ji v roce  1998 a o tyi roky pozdji napsal o ní knihu „Píbh Thongdaeng,“ která se okamit stala tak populární, e bhem nkolika dn byla vyprodána. Následovalo nkolik dalších vydání. Thondaeng se doila 17 let a stala se mezi thajským lidem velmi populární. Jakýsi hlupák však na Internetu toho skvlého psa urazil, byl zaten a obalován. ertovat na úkor králova psa není v Thajsku legrace. Psi jsou v Thajsku velmi váeni, napíklad korunní princ Vajiralongkorn, nynjší král Rama desátý, vlastnil bílého pudla jménem Fufu, s kterým se úastnil i dleitých jednání. Není divu, princ toti povýšil Fufu do hodnosti Hlavního maršála  thajského letectva. Kniha o Thongdaeng není jen ivotopisem jednoho psa, obsahuje i úvahy o spoleenských hodnotách a pipomíná lidem, e se mnohému od ps meme nauit. S tím lze naprosto souhlasit. Napíklad si dovolím tvrdit, e psi jsou jediné bytosti v celém vesmíru, které jsou schopny bezpodmínené lásky. Pes se nikdy se svým pánem nerozvede. Jsou známy pípady, kdy pes zahynul alem po smrti svého pána.

V em spoívá tajemství mimoádných psích kvalit? Psi po tisíciletí ili ve smekách a vyvinuli si tak dmyslné spoleenské chování. Pes je jedním z nejstarších domestikovaných zvíat, odhaduje se, e ve spolenosti s lovkem ije nejmén 15 tisíc let. Za tu dobu se psi nco od lovka nauili a stejn tak i lidé pochytili mnohé kvality od ps. Psi neholdují demokracii; moná je to tím, e si dobe všimli, jaké to vdce si lidé volí. U ps je to jinak, tam stojí v ele smeky vdy ten nejschopnjší jedinec, zpravidla pes rodu muského. A kdy ten pedák zestárne a ztratí schopnosti starat se o smeku, na jeho místo nastoupí mladší kvalifikovaný pes. Zestárlého pedáka ovšem nový vdce ani smeka nezapudí, nýbr se o nho peliv starají. e by ve vedení psího spoleenství existovaly njaké intriky a podobné politické machinace nebylo nikdy slyšeno. To by toti bylo v rozporu s psí kulturou. Mnohé další vlastnosti svdí o tom, e psi jsou bytosti neobyejn inteligentní. Tak teba mezi psy se nešíí teorie radikálního feminismu, genderových nesmysl i socialistických ideál. Kdy budete svému psovi vyprávt o post-modernismu, multikulturalismu i inkluzi, bude se válet po zemi smíchy. Psi dovedou s námi komunikovat a rozumí nám, sice vtšinou beze slov, jen podle ei tla, gest a zvuk. Dostane-li se jim ádné výchovy, nauí se psi i mnoho slov. Tak jako snad všichni psi moje Dorinka milovala procházky, stailo íct „procházka“ a u vystelila ke dveím. Kdysi ml pijet do Adelaidy na návštvu docent Procházka z Prahy. Volali mne ohledn té návštvy z university a v rozhovoru padlo té nkolikrát slovo Procházka. Pokadé, jak to slovo slyšela, vybhla pejsinka ke dveím. Jak lze rozumt psí ei? Milovníci ps to znají a tm ostatním darmo by bylo vysvtlovat.

Pes je tvor vynikající po mnoha stránkách, svými kvalitami snadno pedí lovka. Jeho zrak je výkonnjší i v noci. Jeho ich je fenomenální, nebo nkteí psi mají a 300 milion pachových receptor, lidé jich mají asi 5 milion. Psi tedy patí mezi nejkvalitnjší stopae, hledaný objekt dovede vystopovat i po desíti dnech. Dovedou spolehliv rozlišit dva rzné pachy, take není snadné je njak ošálit. Této mimoádné schopnosti vyuívá se v mnoha situacích, nejen hledáním lidí, ale i drog a jiných neádoucích materiál v zavazadlech na letišti. Dva výzkumníci v moravské Kopivnici zjistili, e nkteí psi jsou schopni vycítit rané stadium rakoviny, díve ne se to podaí moderní lékaské technologii. Vyuívání schopností psího ichu jsou nepeberné. Psi mají té vynikající sluch. Frekvenní rozsah, který psí ucho dovede vnímat, je mnohem širší ne u lovka, pes slyší i zvuky nad 20 tisíc Herz, tedy to, co lidské ucho neregistruje. Psí sluch je nejen citlivý, ale i vytíbený, psi nesnášejí hluk. Kdy zahmí bouka, psi hledají njaké útoišt, teba pod postelí. Ne, e by se báli, prost hluk jim vadí. 
 
Proto psi nenavštvují diskotéky, neholdují rámusivé rockové muzice, na rozdíl od mnoha lidí. I mn ten zvukový kravál vydávaný za hudbu vadí a proto jsem zaal komponovat hudbu pro psy, take nco o tom vím. Psi mají dobrý hudební sluch a milují zvuky harmonické.

Souití lidí a ps je dynamické a má mnoho podob. Od lovka psi oekávají nejen njaký ten vanec, ale i laskavost a vlídné zacházení. Pes potebuje být milován, podobn jako dít. Ano, rád pirovnávám psa k dítti tak tyletému, které je ješt roztomilé a nevinné. Jene z toho dátko asem vyroste, zane odmlouvat a nakonec vás opustí, pokud neprovede nco ješt horšího. Toho se od psa obávat nemusíte. Pes vás nikdy neopustí ani nezklame. Lidé však kladou na psy daleko vtší poadavky, jejich bájených schopností nejen pln vyuívají, ale asto i zneuívají. Tak teba ve válce jsou psi cvieni jako hledai min a mnozí pi tom zahynou. To je neférové, co je psm do lidských válek. Také nkteí chamtivci cvií psy v zápasení, to jen aby mohli uzavírat sázky. Jak nechutné, psy by nco tak hanebného nikdy nenapadlo. Ano, i psi se mezi sebou perou, ne e ne. Pedmtem sporu bývá zpravidla fenka, o kterou psi bojují, jako bojovávali u nás díve na vesnici chasníci o dvuchy. To je v souladu s pirozenými podmínkami. Zail jsem takové zápasy na ostrov Bali, kde mladí chlapci zápolili a do krve se škrábali trnitými palmovými halzkami. Potom je sliné dívky ošetovaly, a i já bych se nechal zranit pro spanilou krásu tch domorodek. U ps je však další obdivuhodná vlastnost. Jakmile se v boji ukáe, e jeden pes je silnjší a vítzí, druhý pes bez uzardní pizná svoji poráku, lehne na záda a obnaí zranitelnou ást svého tla, tedy podbišek. Slabší pes tak dává najevo, e uznává dominantní postavení svého soupee. Vítzný pes však té situace nezneuije, spokojí se s takto projeveným výsledkem zápas. U lidí to bývá jinak, vtšina s chutí vyuije píleitosti, padne-li soupe na zem neváhá do nho i kopat. Vskutku, morálka ps i lidí je odlišná. Zajisté, jsou i psi problematití, za kadým takovým psem zpravidla stojí jeho majitel, který psa neuml vychovat, pípadn ho i týral. Základní temperament ps je dobrotivý, ml jsem monost studovat jejich
 
 

pirozenost na Východním Timoru, kde chování vtšiny ps není ovlivnno lovkem. Pozorovat jejich hry a rituály bylo zajímavé a inspirující.
Jedním velkým, ekl bych hlavním problémem, který me ve vztahu lovka a psa nastat je, kdy si poídíme nesprávného psa. A stává se to asto. Mezi psy najdeme nepebern druh i charakter. Zvolit si správného psa je náronjší ne se oenit i vdát. Nemlo by se to sice dít, kdy se ale lidé nevhodn spolí tak se mohou rozvézt. Ne, se psem se rozvádt nememe, tedy nemli bychom. Pes se stane souástí naší osobnosti a odlouit se od psa je jako nechat si amputovat njakou ást tla. Bylo by záhodné, aby k takovému úelu byly zízeny speciální kurzy. Kadý, kdo si chce poídit psa, ml by je absolvovat a ádn sloit zkoušky. Tak by bylo na svt více radosti a mén starostí. Dleitým pedpokladem je najít si psa, který odpovídá našim potebám i podmínkám. A nejen to, také pes má pirozené právo na vhodného majitele. Zpsoby jak sob najít psa jsou všelijaké. Ten nejjednodušší je, e nám psa nkdo daruje. To me být nejhezí dárek anebo pomsta. Co si pone lovk s darovaným vlákem, kdy bydlí v garsoniée a pracuje na smny? Oba, lovk i pes asi asem zešílí. Také jsou lidé, kteí volí psa podle módy, a to není ten správný pístup. A si radji takový lovk koupí kabát nebo klobouk, ty me snadno vymnit, zmní-li se móda. A vbec, my milovníci ps nepovaujeme psa za módní doplnk, to je projev neúcty k tmto mimoádným tvorm. Lidé, kteí toho o psech vdí málo, riskují, e zvolí špatn. lovk, který nechce nést zodpovdnost za partnera a rodinu by se neml enit. Stejn tak je tomu i s poizováním si psa. Hledáme pece blízkého druha a ne problém.
 
Ve vychvalování psích kvalit mohl bych pokraovat do nekonena. Ji z toho, co jsme si tu prozradili, je jasné, e psi si zasluhují náš obdiv i úctu. Nemohu proto pochopit, e se najdou lidé, kteí psy nesnáší, ba a nenávidí. Psi dovedou spolehliv odhadnout charakter lovka, a v tom to asi vzí. Lidé, kteí psy nesnáší, jsou mi podezelí. Takové lidi je lépe dret si od tla. Schopnosti rozpoznat lidské charaktery by mohlo být kupíkladu vyuíváno pi pijímacích pohovorech, pes by se stal velmi uiteným lenem komise. K tomu asi nedojde, pes se toti jen tko dá podplatit a tak by mohl rozpoznat kiváky i mezi leny oné komise. S postupujícím asem jeví se mi, e se psm nejen nedostává náleitého uznání, ba práv naopak, jejich postavení v moderním svt se zhoršuje. Pibývá zákaz a omezení, týkajících se ps. Dobe vychovaný pes není problémem, na rozdíl od nevychovaného psího majitele. Dnes, kdy pes zanechá nkde hromádku, pán ji uklidí, to u není problém. Horší zneištní zanechávají po sob lidé – plastový odpad, rozbité sklo, pouité injekní stíkaky atd. Ano, špinavému psovi nech je vstup do restaurace zakázán, stejn jako špinavému lovkovi. V Thajsku mám psa, je to šicu a jmenuje se Lucky.  Bereme ho do restaurace, sedí zpsobn za stolem, jí distingovan a nemlaská. Sám majitel restaurace ho pijde pivítat a pinese mu   njaký pamlsek. To je v mst Chiang Mai, kde ijí laskaví lidé. Lidé nelaskaví, tedy ti, kdo psm ivot znepíjemují, by mli být vyloueni z lidské spolenosti. Nejvíce se takových nehodných individuí nachází mezi politiky a státními úedníky. Ti zakazují psm vstup na pláe nebo do veejných dopravních prostedk., vyadují, aby psi byli vláeni parkem na vodítku a tak podobn. Napadlo mne, e bych v zájmu ps ml zaloit Hnutí za emancipaci ps. Dobrý to nápad, ale sami psi mi to rozmluvili. Namítali, e kadého dobrého nápadu se rychle chytí njací loví oportunisté a celou vc pevrátí na ruby. Jak se to v lidském svt bn dje. A tak bude stait, kdy my, milovníci ps, budeme vytrvale hájit práva našich tynohých milák a nesmíliv bojovat s nepáteli ps. Ti jsou toti i nepátelé slušných lidí.

 
Jaroslav Kovaíek
* * *
Ilustrace Jan Filip a Radka Jahnová
Zobrazit všechny lánky autora
 


Komente
Posledn koment: 21.05.2019  05:20
 Datum
Jmno
Tma
 21.05.  05:20 Jaroslav Kovaek Podkovn
 20.05.  20:53 Jarda
 20.05.  11:26 Jarmila
 20.05.  08:54 Von
 19.05.  12:48 Dagmar Pane Kovaku, mnoho dk Vm poslm!
 19.05.  11:47 Jana Reichov
 19.05.  11:46 Vclav Moc pkn pspvek o ptelch nejvrnjch
 19.05.  10:52 Vesuvjana dky
 19.05.  10:33 Mara
 19.05.  09:38 ferbl