Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milue,
ztra Dominik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Sedm z deseti eských idi špatn vidí
 
Chote na pravidelné kontroly, zachráníte svj zrak i lidské ivoty, vyzývají odborníci
 
Duben byl ji tradin Msícem bezpenosti silniního provozu. idie ekaly na silnicích zpísnné policejní kontroly a lékai i dopravní odborníci stále apelují na to, aby aktivní idii dbali hlavn o svj zrak. idi bez vhodné korekce zraku toti mnohem pomaleji reaguje na náhlé zmny dopravní situace, a je tak sob i okolí stejn nebezpený, jako kdyby ídil opilý nebo pod vlivem drog. Loský przkum v rámci kampan Slepí vrazi, podporované mimo jiné mezinárodní asociací FIA, Autoklubem R nebo Besipem, odhalil alarmující výsledky: Špatn vidí 71 % eských idi, 8 % idi, tedy kadý dvanáctý, by kvli špatnému zraku vbec nemlo ídit.

idi za volantem vykonává vysoce komplexní innost a oi pi ní hrají klíovou roli. Z hlediska dopravního provozu a rychlého vyhodnocení dopravní situace je tedy pro idie nezbytné, aby ml v poádku všechny zrakové funkce – ostrost, zorné pole, schopnost vidt za sníené viditelnosti, citlivost na oslnní, barevné vidní, prostorové vidní a pohyblivost oí. idi bez správných brýlí nebo oek potebuje mnohem více asu, aby dokázal rychle a správn zareagovat. I za dobrých svtelných podmínek je podle odborník chodec vidt ze vzdálenosti asi 200 metr, šofér s vadou -0,75 dioptrie jej však spatí jen na 100 metr, s vadou -2 dioptrie u na pouhých 20 metr. Jakékoli poruchy i opotebení oí by tak idii nemli brát na lehkou váhu a nechat se ihned vyšetit, shodují se odborníci. „Nejen idii, ale kadý, komu se zane zdát, e vidí neoste, by ml zajít k lékai. Nemlo by se zapomínat, e úastníkem silniního provozu jsem i jako chodec, cyklista apod. Problém s ostrostí zraku me navíc signalizovat i vánjší onemocnní, proto bychom návštvu lékae urit nemli dlouho odkládat,” íká oftalmoloka Lucie Valešová. „Sama se nkdy divím, jak je moné, e me ídit nkdo, kdo má dlouhodob nekorigovanou oní vadu.”
 

Podle platných zákon absolvují idii kontrolu zraku, ne dostanou idiák, a pak a v 65 letech v rámci první povinné prohlídky. Vyšetení u oního lékae by pitom ml kadý dosplý podstoupit minimáln jednou za ti roky, po ptatyicátém roce vku u kadé dva roky. idii by rovn mli absolvovat oní prohlídky v 60, 65 a 68 letech a dále vdy po dvou letech. Pi ztrát oka nebo po operaci šedého zákalu me být oprávnní ídit motorové vozidlo udleno nejdíve po roce od doby, kdy se stav zraku zmnil. idii z povolání mají povinná vyšetení zraku ped nástupem do zamstnání a dále kadé dva roky. Po padesátém roce vku potom kadý rok. Problém ale je, e ada i profesionálních idi si ani na doporuení lékae zrakovou korekci nepoídí.
 
„Na preventivní prohlídky by nemli zapomínat pedevším lidé s vyšším rizikem oní choroby, napíklad lidé siln krátkozrací, diabetici, anebo ti, v jejich rodin se vyskytl zelený zákal,“ vysvtluje MUDr. Lucie Valešová, primáka Oní kliniky DuoVize Praha. „V rámci prevence se provádí vyšetení zrakové ostrosti k odhalení refrakních vad nebo zmn dioptrií, které lze následn korigovat brýlemi, kontaktními okami, anebo trvale, tedy laserovým zákrokem. Vyšetení zorného pole zase zachycuje výpadky i v periferních ástech, mení nitrooního tlaku pak me vas podchytit vznik zeleného zákalu. Dleité je také vyšetení oního pozadí, které zobrazí chorobu sítnice nebo zrakového nervu,“ dodává lékaka.
 
Pi ízení nepodceujte ani barvoslepost
Pi ízení vozidla musí idi prbn sledovat nejen dní na vozovce a kolem ní, ale také údaje na pístrojové desce. Mezi vady, které ízení výrazn ztují, patí zejména krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. Zhruba 6 % idi navíc trpí uritým stupnm barvosleposti. Podle nových výzkum a 2 % idi nerozeznají ervenou. Zde není hlavním problémem to, e by tito idii nezastavili, kdy na semaforu svítí ervená (vdí, e je nahoe), ale to, e napíklad nerozpoznají ervenou v pípad zneištných brzdových a obrysových svtel. „Léení této geneticky podmínné poruchy v souasnosti bohuel není moné,“ íká MUDr. Valešová.
 
ízení ale ovlivuje i šeroslepost, tedy zhoršené vidní za šera, anebo vetchozrakost – zhoršená akomodace oní oky zpsobená postupným stárnutím. „Vetchozrací vidí dobe na dálku, ale pestávají dobe vidt na blízko, v pípad idi tedy na palubní desku. I tuto vadu lze ešit brýlemi nebo nelaserovými metodami, tedy implantací multifokální nitrooní oky, je zajistí bezproblémové vidní do dálky i do blízka bez nutnosti nosit brýle,“ íká MUDr. Šárka Skorkovská, primáka oní kliniky NeoVize Brno.
 
Senioi, pozor na šedý zákal!
Zejména seniory zase asto postihuje šedý zákal neboli katarakta. Objevuje se po šedesátém roce vku jako doprovodný faktor stárnutí, k jeho rozvoji ale pispívá i vtší dioptrická vada, cukrovka nebo úraz oka. Problémem pi ízení je zakalení oky, která tím ztrácí svou prhlednost. idi skrze ni vidí zamlen a neoste. V dsledku katarakty navíc me narstat krátkozrakost. Kvli pozvolnému nástupu zákalu jej lovk ani nemusí zaznamenat, avšak díky preventivním prohlídkám lze nemoc podchytit ji v zárodku. Jedinou metodou léby šedého zákalu je chirurgická výmna pvodní oní oky za umlou.

 


Takto vidí lovk s dobrým zrakem nebo korigovanou oní vadou

Takto vidí lovk s nekorigovanou oní vadou - 3 dioptrie
 
 
BOX: Nehodovost v R v roce 2018
Policie sleduje statistiky nehodovosti od roku 1961. Poet osob usmrcených na pozemních komunikacích byl v roce 2018 tetí nejniší ve sledovaném období (565). Nejmén lidí zemelo pi dopravních nehodách v roce 2017 (502).
104 764 dopravních nehod (o 943, tj. o 0,9 % nehod více ne v roce 2017) 
565 usmrcených (o 63, tj. o 12,5 % osob více ne v roce 2017)
2 465 tce zranných (o 126, tj. o 5,4 % osob více ne v roce 2017)
25 215 lehce zranných (o 475, tj. o 1,9 % osob více ne v roce 2017)
celková hmotná škoda na míst dopravní nehody 6 547,9 milionu K (o 231,6 mil. K více, tj. o 3,7 % ne v roce 2017)
Zdroj: Policie R

 
Adéla Vosádková


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma