Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Boek,
ztra Markta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

INDIAN PACIFIC
 
Naše milá Candice v cestovní kancelái, kde máme výborný servis, nám navrhla kombinaci dovolené. Lodí (Diamond Princess) ze Sydney do Perthu a z Perthu zpt do Sydney vlakem.  Na lodi u jsme byli nkolikrát, ale zaujal nás dálkový vlak ”Indian Pacific.” Austrálie má dva dálkové vlaky, zmínný Indian Pacific a druhý The Ghan.

Ten má trasu z Adelaide do Darwin a zpt. Candice zjistila, e lo, na které poplujeme, nás povýšila, za stejné peníze, co u jsme zaplatili, z kabiny uprosted lodi bez oken, do kabiny s balkónem,. To je dobré znamení, i to, e zkusila zavolat na vlakovou spolenost, jestli by nás také nepovýšili a to z Gold tídy na Platinum? Úpln ten nejlepší servis. Vyrazila nám dech tím, e to šlo zaídit.

Vdy se snaíme poídit dovolené co nejvýhodnji. Tím neekaným povýšením nás eká luxusní dovolená. Mu usoudil, e to tak má být, e si to zaslouíme. Dobrá tedy, kdy si to myslí. Uvidíme, co za zázrak nás eká. Nco víc informací k dálkovému vlaku ”Indian Pacific”. Cesta z Perthu do Sydney trvá ti noci, tyi dny. Vyjídí od Indického k Tichému oceánu a naopak Nezapomenutelná trasa mí 4 352 km pes Nullarborskou planinu, kolem solných jezer a dun v Jiní Austrálii, Modrých hor v Novém Jiním Valesu.

 
 
Vlak uhání prmrnou rychlostí 85 km/hod. Mí 774 m a váí 1 400 tun. Lokomotivu pohání nafta, souasn s elektrickou. První vlak vyjel na cestu v únoru roku 1970.

Po dvanácti dnech odpoinku na lodi jsme se tyi dni zdreli ve mst Perth, v našich oích nejkrásnjší msto Austrálie. Kdy jsme v urený den nastoupili do vlaku, hosteska z Platinum oddlení nás zavedla do naší kabiny. Platinum kabina je dvakrát tak vtší ne standardní Gold kabiny. Má manelskou postel, píslušenství a 24 hod. pokojovou slubu. Krásné velké okno a pod ním stolek. Na nm u na pivítanou stály dv skleniky plné šampusu. Rádio vyhrávalo australskou trampskou muziku. Dalo se pepnout na informaní program oznamující, kudy vlak projídí a hlavn o historii kadého významného místa. V cen bylo zahrnuto pití alkoholických i nealko nápoj, jídlo a výlety mimo vlak. Jednalo se o tyi zastávky.

 

 
Po ubytování jsme si udlali vlakovou procházku, a zjistíme, kde je naše jídelna. Vlak jich má nkolik podle kategorie a místa, kde jsou lidé ubytování. Ped jídelnou jsme objevili vagón upravený jako spoleenská místnost s barem. Tam u bylo shromádno nkolik cestujících, vehementn debatovali a pipíjeli na úspšnou dovolenou. Byli tam peván Australani, Novozélanani a Ameriani. Zapojili jsme se do hovoru s nkolika lidmi a dostali typy na místa, která je nutno navštívit. Z Perthu vlak zapoal jízdu v 11 hod. dopoledne. První jeho zastávka byla skoro po dvanácti hodinách jízdy ve zlatokopeckém msteku Kargoorlie. Prvodkyn z našeho vagónu nás upozornila, e objednaná túra v Kargoorlie- Boulder ( pilehlé msteko) zaíná ve 23hod. Vstup z vlak na Perón z naší sekce bude ze spoleenské místnosti ve 20.30.

Autobusy jsou pipraveny z druhé strany nádraí. No, to je paráda! Túra skoro o plnoci, to jsme ješt nikde nezaili. V Austrálii je však všechno moné. U nádraí stály ti autobusy. Vlezli jsme do jednoho z nich a náš idi, zárove prvodce, zahájil jízdu osvtlenou hlavní ulicí msta Kargoorlie. Krásn osvtlena radnice a historické budovy nás vítaly svou originalitou. idi-prvodce upozoroval na pohled vlevo nebo vpravo na tu i onu budovu. Pak jsme vjeli do pilehlých menších u ne tak osvtlených ulic a bylo obtíné v tom pítmí rozeznat, na co ukazuje. Turisty v autobuse uritá místa k nerozeznání rozesmála.  Autobus po prohlídce msta zamíil ernou krajinou k Hannan’s dolm a ohromné otevené šacht. Prošli jsme muzeum, fotili se u ohromných mašin, které na televizi nevypadají a tak gigantické jako jsou ve skutenosti. Doly byly osvtlené a místní prvodci vypadali oproti unaveným turistm sve, i kdy u vládla plnoc. K vlaku nás odváeli v jednu hodinu ráno druhého dne a pl hodiny nato vlak uhánl dál. Šli jsme spát a tšili se na další výlet v osad jménem “Cook” situované na nejdelší rovin svta. Cook je vzdálen 1523km od msta Perth.

Nejbliší dálnice od osady je Eyre Highway a to 100km. Nejbliší msto je “Ceduna”, pt hodin jízdy autem. Díky tmto vzdálenostem je Cook pro Indian Pacific vlak velmi dleitá zastávka. Tam se doplují zásoby potravin, palivo a voda. Po snídani jsme z okna pozorovali míhající se krajinu. Rovina Nullarborské planiny nás fascinovala. Sem tam jsme vidli skákat klokany, divoké velbloudy z dob afghánských pisthovalc, kteí Austrálii seznámili s tmito pomocnými zvíaty. Afghánci pomáhali Australanm pi výstavb dráhy a po dokonení vypustili pomocné velbloudy na vlastní risk do pírody. V Austrálii se jim natolik rozmnoili, e bhají krajinou bez jakékoliv kontroly. Všude jinde na svt jsou velbloudi v zajetí, pouze v Austrálii jsou divocí. Nehrozí jim ádné nebezpeí dravé zve, take se spokojen mnoí jako králíci, lišky a ostatní zv, co byla díve této zemi pedstavena. Vbec nikdo netušil, jakou škodu to Austrálii pinese. V osad Cook bude vlak stát pouze pl hodiny. To nemyslí ván? Za pl hodiny se pece nedá nic vidt? Zamstnanci vlaku nás upozornili, e pl hodiny je hodn a e se brzy pesvdíme sami.

Vylezli jsme s ostatními zvdavci z vlak a málem jsme hned beli nazpátek. Padesáti stupové horko, které nás ovanulo, bylo neúnosné. V osad bylo pár domk, spoleenská hala a nemocnice, která u dávno neléí. Cook díve hostil piblin 120 obyvatel, nyní tam ije pouze pt lidí ( rodina). Jsou tam se šestiletou holikou.Chuderka malá, nemá ádný kontakt s dtmi. Bylo nám jí líto. Lidé, co tam ijí, jsou zamstnanci vlakové spolenosti. Mobily nevlastní, ale mají pístup k E- mailm. Andrea, která se tam narodila, íká, e není isolovaná. Ve velkém mst se tak ale cítí.

 

Osadu jsme proletli v deseti minutách, staili udlat nkolik fotografických zábr a vklouzli bleskov do vlaku. Vidíte”? Pl hodiny tady staí“, ekla hosteska a my souhlasili. Chlazený vlak byla balada. Tetí zastávka nás eká ve mst ADELAIDE (Jiní Austrálie). Tam pro zmnu vlak dorazil v šest ráno a túra zaala v sedm hodin.

Pistavný autobus nás zavezl na nejvyšší kopec nad mstem. Tam jsme mli vidt ADELAIDE v plné kráse svrchu. Nic jsme nevidli, nebo byla ranní mlha rozprostena nad celým mstem. To se nám snad jenom zdá, a nebo další záitek? Vidt, nevidt?

V jedenáct dopoledne se vlak dal do pohybu smrem msto BROKEN HILL, známé jako stíbrné a také nejstarší dlní msto.Pda kolem dokola je bohatá na zinek a eleznou rudu. Nejkrásnjší stíbrné šperky vlastní prodejny v BROKEN HILL.  V míst je mimo jiné úasná galerie známého australského malíe, PRO HART. Galerii jsme v minulosti navštívili, kdy umlec ješt il. Nyní po jeho smrti jsou ceny za jeho práce vymrštny do nehorázných rozmr.  Jedna z prohlídek mstem byla zastávka v památkovém centru, kde jsme litovali obzvlášt mladých lidí, kteí pi dolování stíbra nešastnou náhodou zahynuli. Ve mst BROKEN HILL njaký as psobila v opee naše krajanka, operní zpvaka Miluška Šimková. Cesta dále pokraovala pes Unescem chránnou oblast BLUE MOUTAINS (Modré Hory) a konila v metropoli „SYDNEY”. 

Celý výlet se vydail a na jídlo, kterým nás ve vlaku krmili. To nám moc nechutnalo. Všechno umrtvené v mikrovlnce na co nejsme zvyklí. Tuto smrtící troubu potravin nevlastníme.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 27.05.2019  10:40
 Datum
Jmno
Tma
 27.05.  10:40 Marta
 27.05.  09:19 Von