Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jindich,
ztra Lubo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

DARWIN, KAKADU, KATHERINE GORGE
 
Kamarádka nám doporuila navštívit jejího bratra s rodinou. Bydlí dvacet kilometr od centra msta Darwin, u spíš ve farmáské oblasti.  „Uvidíte nco jiného ne zase msto.“

To je dobrý nápad, zatelefonujeme mu a uvidíme, jak nás pijme. Bude rád, anebo se zhrozí, co si na nho sestra vymyslela?“

Bratr naší kamarádky byl rád, e jsme se ozvali. Domluvili jsme den, kdy k jeho rodin pijedeme. Náš hotel byl situovaný u botanické zahrady v Darwinu a zapjeným autem nebude obtíné usedlost najít. Byli jsme upozornni na sedm velkých ps, kteí údajn pozemek s domem hlídají. Máme ped bránou zastavit, zatelefonovat a oni nás bezpen uvedou na farmu. Obávaných ps jsme si nemli všímat. Ne jsme odpoledne dorazili obdivovali jsme stromy ovoce manga lemující cesty a ploty farem. Netušili jsme, e rostou jako jablka na vysokých stromech. Mnoství sad s tmito stromy nás fascinovalo.

Dorazili jsme na adresu a za bránou opravdu polehávalo sedm velkých ps neurité rasy. Vylezli jsme z auta v oekávání povyku od hlídajících ps. Naopak, ani jeden neštkal. Nedivili jsme se, komu by se chtlo? Bylo únavné, dusné, nesnesitelné horko. Všech sedm ps vzáptí oivlo, vrtli ocasy a vypadali nadšení, e pijela návštva a e se konen nco zajímavého dje. Psy miluji, a tak to jejich uvítání mn naznailo vše. Ob ruce jsem prostrila bránou a ti psi jeden pes druhého moje nastavené ruce olizovali. Tlaili se, odstrkávali se, kdepak zabijáci! Vladimír mezi tím divadlem zatelefonoval a v pti minutách pišla otevít bránu manelka zmínného bratra. 

Noví pátelé se synem nás úasn pijali, vetn kamarádských ps. Zapomnla jsem se zeptat na jejich rasu. Byli však krásní, urostlí, chlupatí svtle hndé barvy. Prošli jsme usedlostí s domkem. Takový útulný, stavný s pírodních materiál, peván z deva. Nedaleko od domku byly modré laguny, patící k jejich pozemku. Pekvapili nás chutnou veeí, kterou nás pohostili. Nepoítali jsme s tím, vdy nás vbec neznali. Mli jsme s nimi krásný as a dozvdli jsme se hodn zajímavých vcí. Dostali jsme doporuení, jaká místa je vhodné v Darwinu a jeho okolí navštívit. Botanickou zahradu, tak tu nesmíte opomenout, pipomínali. Ovšem e ne, vdy tam pímo bydlíme. Nezapomete na muzeum, veerní trnici a západ slunce v pístavu! Nezapomeneme, ujišovali jsme je a louili se naplnni novými dojmy.

Další den ráno jsme si vyšli na procházku botanickou zahradou. Zaujaly nás tropické stromy, palmy, kee a samozejm ptáci. Prost vše, co naše oko zachytilo. U od rána bylo horko. Šli jsme u dost dlouho a nevzali jsme si s sebou ádné pití. Míjeli jsme Golfový klub, který byl situovaný z druhé strany zahrady, avšak dost vzdálený od našeho hotelu. Vešli jsme do prostor klubu krásn chlazeného. Hledali jsme místo, kde si sedneme a odpoineme. Hlavn však se napijeme vody. Pistoupil k nám zamstnanec klubu s tím, e tam nesmíme být, protoe máme obuté abky a etiketa klubu vyaduje plnou obuv. Sandály by nevadily, ale abky?. Ohradila jsem se, e si koupíme vodu a pjdeme dál. S tím nesouhlasil. Okamit prý musíme klub opustit. Odcházeli jsme ízniví a navíc zklamaní.

Pítomní opilci nás od baru sledovali pohledy. Pipadali jsme si jako njací vyvrheli, co nco provedli. Opilci mli sandály, take vše podle pravidel. abky na nohou však nedovolily zakoupit ani vodu. Vyšli jsme ped klub a já íkám Vladimírovi: „Co kdyby mn bylo špatn, teba úpal a omdlela jsem, nebo tob nebylo dobe? Myslíš, e by nám ten dleitý nabubelec podal šálek vody?“

Kousek dál od klubu byl kiosk, kde ían prodával rzné dobrtky a hlavn lahve s vodou. S úsmvem nás pivítal a divil se pevelice našemu pedcházejícímu rozarování. Veerní trh byl velice zajímavý. Místní umlci vystavovali a prodávali své výtvory, pouliní zpváci a komedianti bavili návštvníky. Procházeli jsme se trnicí kíem kráem. Bylo u píjemn a ne takové horko jako pes den. Jak tak chodíme, zaujal nás hinduistický Mág, kouzelník, který zrovna zaínal svoje pedstavení. Zstali jsme v oekávání, co nabízí za zábavu. Mezi jinými si vybral z obecenstva i m k jeho legraci. Moje hodinky i prstýnek jsem ped všemi pihlíejícími páila z uzavené konzervy otvírákem. Jak se do konzervy mezi malé mrkviky jeho piinním moje vci dostaly, je nám dodnes záhadou.  Msto Darwin jsme opustili a vydali se dál, smr národní park KAKADU. Muzea, galerie a historické budovy jsme zmnili za pírodní muzeum. Napíklad Ubirr Rock a krásné malby aboridinálských umlc nás pekvapily. Nkteré postaviky mly na hlavách skafandry. e by tyto pírodní umlce v dávných dobách navštívili i mimozemšané?

Malovali zejm, co vidli na vlastní oi a to pírodními barvivy, které si míchají do rzných tón. Teorie terestial hladila srdce Vladimíra. ádná jiná teorie podloená skepticismem se ho nedotýkala. Prost malovali UFO a je to. V skrytu duše moná závidl tmto umlcm, nebo jemu se tato est setkat se s ufónkama ješt nenaskytla, a by si to moc pál. UBIRR ROCK oblast pedala australská vláda piblin roku 2000 do rukou domorodých obyvatel. Mám dojem, e Australané místo pouze spravují, domorodci vlastní. KAKADU pírodní park domorodci také vlastní. Byli jsme ubytovaní v jejich resortu. Brzo ráno jsme sjídli lodí po ece YELLOW RIVER. Nco tak nádherného jsme doposud nevidli.

Tolik cizokrajných pták, jako napíklad ptáci Jabiru (symbol domorodc), dále divoké kon, prasata pasoucí se kolem eky. Nevdli jsme, co dív fotografovat, aby nám nic z té krásy neušlo. Na nkolika místech se ped lokou vynoili poádní krokodýli. Nahánli svou velikostí hrzu.Sedli jsme v bezpené lodi, nehrozilo od nich ádné nebezpeí. Na jiné ece ADELAIDE jsme byli svdky krmení krokodýl. ADELAIDE river je zakalená, s hndou vodou a plná je krokodýl. V této smradlavé vod je jejich ráj.

Na loce sedlo dvacet lidí a sledovalo, jak se místní domorodec naklánl s kladkou nad špinavou vodu s cuckem masa napíchnutým na hrot kladky. Z vody se vynoili krokodýli rzných velikostí a prbn strhávali maso z kladky. Domorodec okamit maso nahradil pro dalšího hladového tvora. Vtom se najednou vynoil malý krokodýlek a snail se uloupnout maso z kladky. Pihlíející se mohli potrhat smíchy. Tlamika babyho byla malá na tak velký kus masa. Nenechal se však odradit. Podailo se mu po velké námaze maso uloupit. S velkým aplausem se drobek potopil a u jsme se nedozvdli, jak s koistí naloil. Po snídani krokodýl jsme se odebrali do aboridinského centra, kde byli pro zmnu hadi škrtii. Prvodce se m zeptal, jestli jsem nkdy mla hada kolem krku? Ne jsem staila odpovdt, visel mn had za krkem. Podle mého vystrašeného výrazu m ujišoval, e a budu modrat, vas ho ze mne sundá. Nebylo poteba. Had stril hlaviku do mé kapsy u kraas a škrcení ho nezajímalo, byl naraný, to bylo jisté.

 

Vraceli jsme se do Darwinu pes msto Katherine. Tam jsme šli opt na loky a projídli úasnými kaony. Ješt jsme zastavili u pole, kde se tyily snad nejvyšší termitišt, co jsme kdy vidli. Nkterá a deset metr vysoká.  V Lichfield parku jsme se u vodopád vykoupali a zajeli se podívat na dílo Bernarda Havlíka, našeho krajana, který u neije, ale jeho dílo - repliku hradu Karlštejna - navštvují a obdivují turisti. 
 

S Karlštejnem jsme se rozlouili a tím zakonili naši cestu v Northern Territory.
      
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma