Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Benjamn,
ztra Kvtoslava.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Na Veselém kopci
 
Blíí se Velikonoce a Veselý kopec na Vysoin se pipravuje na bohatou návštvnost. Kdysi v nedávné dob se pár nadšenc rozhodlo vytvoit na pomezí elezných hor a árských vrch skanzen. Stavby sem byly pevezeny z okolních vesnic. Chaloupky roubené, v nich se v tomto chudém kraji ilo do poloviny 20. století. Kdy návštvník do nkteré vstoupí, obdivuje malý prostor, bytelný skrovný nábytek, miniaturní okénka, zdá se mu to kouzelné, ale nedovede si pedstavit, e by v tom bydlel.

Takovou myšlenku si nikdo nepipouští. Jen pomalu jde a tu si povšimne hned u cesty zvoniky. Nkdo si u ní nechá udlat snímek a jde dál. Jednoho zaujme holubník, jiného velín i hospodáská zvíata. Další zstane na chvíli stát okouzlen malebností tohoto kraje, tch upravených chaloupek jako z pohádky. Všichni prochází po cestikách od jedné zajímavosti ke druhé a obdivují voln rozptýlené stavby, jako špýchar, haltý, blidlo, sušky na ovoce, varnu na povidla. Do vtšiny z nich vstupují, nkde musí sklonit hlavu, a kde je roztopená pec a peou se v ní makové buchty nebo jiné dobroty té doby jako bramborové placiky, kostrbáe, neváhají a ochutnávají. Kadý z nich sejde dol, nemine vodní obilný mlýn. Ten milují nejvíce dti, kdy se spustí proud vody na mlýnské kolo. A nkdy se kolem potuluje i vodník. A u malé loue spíš ne u jezírka kluci pošuchují áby. Kolem pospíchá bystrý potek mezi vrbikami a kmeny olší. Také je mono zhlédnout tradiní výrobu malovaných vajíek, jak se íká kraslic.

 
 
Na Veselém kopci jsem byla nkolikrát. V prodejn upomínkových pedmt je co obdivovat. V hostinci U KOVÁE MATJE jsem si dala nco na zub a vstebávala jsem tu atmosféru venkova mého mládí. Tch pracovitých drobných rolník, ve skutenosti chudých lidí, kteí neznali nic jiného ne svou dinu. Jako kadý jiný i já jsem zavítala do statku s krásným modrým prelím. Peetla jsem si, e ho sem pevezli z Mokré Lhoty u Nových Hrad. Klenutý vjezd má široká dubová vrata, která jsou pro dnešek otevená. Obytná ást je stavná jako mj rodný dm z opuky. Vešla jsem dovnit a dýchlo na m mé dtství. Bytelný stl, postel, kachlová kamna. Moc jsem se tu nerozhlíela. Všechen tento prostý nábytek mi pipomínal domácí práce. Na stole se jedlo, dlaly buchty, zabíjaka, ehlilo, dralo peí, u stolu se zašívalo, psaly úkoly, navlékalo babice do jehly. Na stole nebyl nikdy ubrus, zato se jeho deska drhla rejákem. Na lavici u kamen se vailo. Kynulo tam tsto, mylo se tam nádobí. Podlaha byla prkenná, k ní kadý týden v sobotu musely zaklenout dti a vydrhnout ji rejákem. Kadá jsme mla svj díl.
 

Sotva jsem vyšla ze dveí na dvr, uvidla jsem pod pístnkem sloené hospodáské náadí. Ta samá sekaka, co ml tatínek, stála naproti mn. Na sekace byla dv sedadla. Jedno pro koího a druhé vyšší pro toho, kdo dlal obilné hrsti. Já jsem od dvanácti let sedala  na tom niším sedadle a drela v obou rukou oprat, ídila tak kon. Náruní musel jít na kopyto od neposeeného obilí. Tatínek dlal hrsti, aby mly enské usnadnnou práci, na kon se nedíval, ale kdy ten se dibíek uhnul, hned m otec napomenul.
 
Tak takové bylo mé dtství. Na prvním míst povinnost. A ty primitivní podmínky. Jako nejvtší vymoenost svého ivota jsem pokládala, kdy jsem ve ticeti letech mla koupelnu a v ní teplou vodu, která se nemusela ohívat v hrncích na kamnech. O ústedním topení a automatické prace ani nemluvím. A proto, kdy  jsem nyní vycházela ze skanzenu Na Veselém kopci, jsem dkovala bohu, e takovýto nápad zaloení muzea pod širým nebem, uskupení starého zpsobu ivota, byl uskutenn. Lidé si tak uvdomí, jaký pokrok jejich úsilí bhem posledních sta let dosáhlo a e je teba si toho povaovat a být za nj vdní.

 
Marta Urbanová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 16.04.2019  07:25
 Datum
Jmno
Tma
 16.04.  07:25 Hilda
 16.04.  07:03 Karla I.