Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Dobroslav,
ztra Norbert.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

NAKUPUJTE VEJCE (NEJEN NA VELIKONOCE)

Zanedlouho nás ekají svátky jara - Velikonoce. A práv Velikonoce patí mezi naše nejoblíbenjší svátky. Jsou obdobím, kdy vítáme píchod jara a probouzení pírody. Jejich symbolem jsou vejce a tak nás eká období, kdy se v hojné míe konzumují.
 
Jakými doporueními a radami bychom se mli ídit pi jejich nákupu? eho si máme všímat? Kde by mla být uloena a jak jsou oznaena balení a co vše nám o kupovaném vejci prozradí kód na skoápce?
 
Primárn je poteba zmínit, e vdy nejdíve provedeme vizuální kontrolu nabízených vajec. Tedy oteveme krabiku s vajíky a rozhodn si nekoupíme vejce rozbitá nebo zneištná na skoápce.
 
Co nám ekne obal?
Na spotebitelském obalu vajec musí být uvedeno datum minimální trvanlivosti, doporuení pro uchovávání vajec v chladu, slovn vyjádený zpsob chovu nosnic, vysvtlení významu kódu producenta, íslo balírny/tídírny se znakou státu. Pozor údaj o balírn nevypovídá nic o pvodu vajec! Ten zjistíme a z údaj uvedených pímo na konkrétním vajíku.
Vejce se tídí podle jakosti do tíd A a B. Pro maloobchodní prodej jsou urena jen erstvá vejce tídy A. Vejce tídy B jsou urena pro prmyslové zpracování.
 
Oznaování vajec na skoápce
Kadé vejce zakoupené v obchod obsahuje kód ídící se vyhláškou Ministerstva zemdlství . 69/2016 Sb., piem první íslice kódu oznauje metodu chovu nosnic, následuje písmenný kód zem, kde byla vejce snesena a nakonec tymístný alfanumerický kód, který vyjaduje íselnou sloku registraního ísla hospodáství.
 
1) Chov slepic 0 – nosnice chované v souladu s ekologickým zemdlstvím (BIO)m 1 – nosnice ve volném výbhu, 2 – nosnice v halách (na podestýlce), 3 – nosnice v klecích
 
2) Píklady pvodu vajec (nejastjší u nás) CZ – R DE – Nmecko PL – Polsko LT – Litva NL – Nizozemí LV – Lotyšsko
 
3) Registraní íslo hospodáství (resp. poslední tyi íslice registraního ísla chovu)
Spotebitelé se pi koupi vajec orientují také podle jejich udávané hmotnosti. Vejce S (small) by mly mít do 53 g, M (middle) váhu v rozmezí 53 a 63 g, L (large) 63 a 73 g a XL (extra large) by mla váit nad 73 g.
 
Nap. tedy vejce velikosti M s kódem 3CZ 1234 znaí, e naše modelové vajíko je od nosnice chované v kleci, pochází z eské republiky a mlo by mít váhu mezi 53 a 63 g. íslo uvedeného chovu je fiktivní, ta skutená si mete vyhledat na webu státního podniku Mezinárodní testování drbee.
 
Vyhláška dále stanovuje, e vejce tídy jakosti A by se mla pepravovat a uchovávat pi nekolísavé teplot do 18 °C. Pokud vejce nakupujeme na trhu, je poteba si ádn provit uskladnní vajec pi uvedených teplotách. Spotebitel by se tak ml zajímat nap. o to, zda kupovaná vejce nejsou uskladnna na pímém slunci.
 
Další údaje a vysvtlení
„EXTRA“ erstvá vejce Tato vejce byla zabalena nejpozdji 4 dny po snášce a smí se prodávat pouze 9 dn od data snášky, jinak musí být páska nebo etiketa s tímto oznaením odstranna.
 
Marcela Reichelová, Sdruení obrany spotebitel Moravy a Slezska z.s.


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma